Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD), zmiany w związku z wprowadzeniem przepisów Tarczy Antykryzysowej, teoria i praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów. 18.03.2021 r., godz. 10:00

Szkolenie online – Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD), zmiany w związku z wprowadzeniem przepisów Tarczy Antykryzysowej, teoria i praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów. 18.03.2021 r., godz. 10:00

Zapraszamy na szkolenie on-line

Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD)
– zmiany w związku z wprowadzeniem przepisów Tarczy Antykryzysowej
– teoria i praktyczne warsztaty z wypełniania dokumentów

Dla pracodawców osób niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON odgrywają bardzo ważną rolę, szczególnie w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią wirusa COVID-19.

Podczas szkolenia skupimy się na praktycznym przedstawieniu możliwych rozwiązań związanych z tematyką występowania o dofinansowania do wynagrodzeń i łączenia ich z innymi formami wsparcia. Przedstawimy i usystematyzujemy zmiany w SOD wprowadzone przez kolejne tarcze antykryzysowe.

Na zakończenie szkolenia przewidziano praktyczne warsztaty z wypełniania niezbędnych dokumentów do uzyskania SOD dla pracodawców, którzy pobierają lub zamierzają pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.


Szkolenia bez wychodzenie z domu!
Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.
Możliwość zadawania pytań mailowo przez 7 dni po szkoleniu.

Czwartek 18.03.2021 r., godz.10:00

 • Szkolenie – 10:00-12:30
 • Przerwa – 12:30-13:00
 • Szkolenie cd – 13:00-15:00

Program szkolenia:

 1.  Zasady korzystania z dofinansowań – wprowadzenie:
  • podmioty uprawnione o dofinansowanie,
  • na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR z uwzględnieniem przepisów Tarczy Antykryzysowej,
  • efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
  • wysokość dofinansowania SODiR,
  • ustalanie kosztów płacy i ich limity,
  • procedura wnioskowania.
 2. Omówienie zmian wprowadzonych przepisami kolejnych edycji Tarcz Antykryzysowych.
 3. Zmiany w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności w związku z wnioskowaniem o SOD:
  • ciągłość orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez PZON,
  • ciągłość orzeczeń o niezdolności do pracy wydawanych przez organy rentowe,
  • omówienie kwestii schorzeń specjalnych w sytuacji upływu obowiązywania orzeczenia,
  • rekrutacja osób niepełnosprawnych, którym upłynął termin obowiązywania orzeczenia.
 4. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 5. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
  • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
  • problemy z orzeczeniami 02-P z 2018 roku w związku z orzeczeniem TK z 19 czerwca 2018,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 6. Ustalanie kosztów płacy z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Tarczy Antykryzysowej:
  • pojęcie kosztu płacy, terminów i formy ponoszenia,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
  • dopuszczalny limit nieterminowego uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • terminowość wpłat na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 7. Wstrzymywanie dofinansowań w związku z procedurą realizowanych czynności sprawdzających u pracodawcy.
 8. Zbieg zatrudnienia jednej osoby u kilku pracodawców i kwestia zatrudnienia w wymiarze przekraczającym wymiar jednego etatu.
 9. Dofinansowanie do wynagrodzeń a inne źródła finansowania zatrudnienia, w tym z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 10. Łączenie dofinansowań do wynagrodzeń z pomocą z Tarczy Antykryzysowej – omówienie poszczególnych form pomocy i sposobu jej ujawniania we wnioskach o dofinansowania do wynagrodzeń.
 11. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
  oraz sądach administracyjnych.
 12. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy:
  • przyczyny uznania przedsiębiorstwa za znajdujące się w trudnej sytuacji,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej u przedsiębiorcy.
 13. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
  • termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
  • termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
 14.  Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym gromadzenia dokumentacji, w świetle wymagań RODO.
 15. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 16. Kontrole organów w zakresie uzyskanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w tym postępowanie sprawdzające i kontrolne. Sposob realizacji działań kontrolnych w okresie pandemii.
 17. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem zmian czasowych wynikających z Tarczy Antykryzysowej.
 18. Perspektywy możliwych zmian w dofinansowaniach do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 19. Część praktyczna:
  • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR offline,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

 

Miejsce:
Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Cena:

 • Członkowie POPON: 250 zł netto plus 23% Vat za os,
 • Pozostałe firmy: 350 zł netto plus 23% Vat za os.,

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf), możliwość zadawania pytań wykładowcy w trakcie szkolenia oraz mailowo przez okres 7 dni od zakończenia szkolenie, certyfikat udziału w szkoleniu do samodzielnego wydruku

 

Wykładowca:
Paweł Czapliński – absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Warunkiem udziału w szkoleniu jest

 • przesłanie zgłoszenia biuro@bydgoszcz.popon.pl lub fax. 52 348 63 20 oraz
 • opłacenie szkolenia przelewem na konto:Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
  Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Z uwagi na państwa komfort ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Na zgłoszenia czekamy do 16.03.2021 r. do godz. 12:00

 

Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Słonecka-Kuich 509 825 163

fax (52) 348 63 20

Formularz-zgłoszenia-na-szkolenie-On-line

 Skip to content