Tarcza antykryzysowa 3.0: Dofinansowania do pensji pracowników

Tarcza antykryzysowa 3.0: Dofinansowania do pensji pracowników

Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z dofinansowaniami pensji do pracowników na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Zatrudniamy kilkadziesiąt osób, z czego część to pracownicy niepełnosprawni. Pozyskujemy dofinansowania do wynagrodzeń tych ostatnich z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy równolegle możemy ubiegać się o wsparcie z tarczy antykryzysowej? Zastanawiamy się w szczególności nad dotacjami do pensji z urzędów pracy – powiatowego i wojewódzkiego.

Do niedawna kwestia uzyskania dofinansowania z tarczy antykryzysowej w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, na których firma otrzymuje już dotacje do wynagrodzeń z PFRON, budziła poważne wątpliwości. W pewnej mierze rozwiewa je ostatnia nowelizacja specustawy o COVID-19, czyli tarcza antykryzysowa 3.0 (ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Wprowadziła ona bowiem nową regulację (art. 15zze 1 specustawy), która przewiduje, że dofinansowanie od starosty (z powiatowego urzędu pracy) można uzyskać na tę część wynagrodzenia pracownika, której nie pokrywa dotacja do pensji osoby niepełnosprawnej (przysługuje ono „w części niepodlegającej” dopłatom z PFRON). W tym zakresie nie stosuje się art. 15zzb ust. 12 specustawy, który stanowi, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania od starosty w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych (choć wydaje się, że zastosowanie tego przepisu dałoby ten sam efekt, co regulacji z tarczy 3.0; nowela ma jednak walor uściślający).

Warto przy tym zwrócić uwagę, że odesłanie zawarte w art. 15zze 1 jest niedokładne, co może być nieco mylące. Przepis mówi, że z dofinansowań może korzystać (w sposób określony powyżej) pracodawca będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 15zzb ust. 1 specustawy. Ten z kolei przepis odsyła do art. 4 ust. 1 lub 2 prawa przedsiębiorców, gdzie znajduje się ogólna definicja przedsiębiorcy (wynika z niej, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, a także wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej). Czyli nowa regulacja z tarczy 3.0 zdaje się sugerować, że rozszerza dofinansowanie od starosty na wszystkie firmy bez względu na wielkość. A tymczasem z dotacji tej mogą skorzystać tylko firmy mikro, małe i średnie (ale tego dowiemy się w art. 15zzb nie z ust. 1, lecz z ust. 5). Podlega to jednak szybkiej weryfikacji przy złożeniu wniosku do urzędu pracy (przedsiębiorca ma na to 14 dni od daty uruchomienia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy).

Dużo bardziej skomplikowana jest sytuacja z łączeniem dofinansowań z PFRON i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (wypłacanych przez wojewódzkie urzędy pracy) – mimo że kilkukrotnie była już przedmiotem wyjaśnień ze strony różnych urzędów i instytucji. W wyjaśnieniach dla DGP z 23 kwietnia br. resort pracy wskazywał, że łączenie obu tych form pomocy jest dopuszczalne. Również PFRON w stanowisku zamieszczonym na jego stronie internetowej podkreśla, że nie jest to wykluczone. Jednocześnie jednak fundusz ten zastrzega, że pracodawca zamierzający skorzystać ze wsparcia z FGŚP powinien dowiedzieć się w urzędzie pracy, czy nie ma żadnych przeszkód w łączeniu obu rodzajów dofinansowań (i niestety takie stwierdzenie, datowane na 20 maja, pojawia się też w rządowym poradniku na www.gov.pl). Oznacza to, że ciężar interpretacji zostaje przerzucony na wojewódzkie urzędy pracy – a to zadanie niełatwe, bo przepisy nie są wcale takie jednoznaczne, jak mogłoby się wydawać.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Michalina TopolewskaFacebook
LinkedIn
Skip to content