Ulgi we wpłatach na PFRON w 2017 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Ulgi we wpłatach na PFRON w 2017 r. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które wprowadziły bardzo szerokie zmiany w sposobie udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy muszą pamiętać o zmianie sposobu wyliczania ulgi we wpłacie na PFRON.

Zasady obliczania ulgi

Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do: 1) znacznego stopnia niepełnosprawności lub 2) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych -w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej sprzedającym.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest:

  1. udokumentowanie zakupu fakturą,
  2. uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze.

Ustawa z dnia 25.09.2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji… (Dz. U. poz. 1886) z tym że w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu, 3) udokumentowanie przez nabywcę kwoty obniżenia informacją o kwocie obniżenia wystawioną przez sprzedającego w ustawowym terminie.

Kwota ulgi stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów. Z kolei wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.

Do ulgi tylko osoby z umową o pracę

Art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) stanowi, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy 0 pracę. Jak wynika z art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu od 1 lipca 2016 r., przy obliczaniu kwoty obniżenia powinno się brać pod uwagę wyłącznie zatrudnienie 1 wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody. Oznacza to, że pracodawca przy obliczaniu kwoty ulgi nie może uwzględnić osób pracujących na podstawie powołania, mianowania i wyboru.

Jednakże w tej materii ustawodawca ustanowił okres przejściowy. Przepis art. 2 ust. 4 nowelizacji stanowi, iż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji w nowym brzmieniu, przy obliczaniu kwoty obniżenia uwzględnia się także pracowników zatrudnionych na innych podstawach niż umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Oznacza to, że pracodawca, który w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. zatrudniał np. pracowników ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie powołania (a nie umowy o pracę), mógł ich uwzględniać przy obliczaniu wysokości kwoty ulgi we wpłacie na PFRON.

Zmiany od 1 stycznia 2017 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji od 1 stycznia 2017 r. pracodawcy uprawnieni do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON przy ustalaniu ulgi nie mogą dalej uwzględniać pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru i mianowania przy obliczaniu kwoty obniżenia. W tym zakresie obowiązuje zasada wskazana w art. 22 ust. 9 ustawy o rehabilitacji – przy obliczaniu kwoty obniżenia powinno się brać pod uwagę wyłącznie zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę za miesiąc, do którego zaliczono przychody.

Jednocześnie pracodawcy przy wystawianiu ulgi na druku INF-U po 1 stycznia br. powinni pamiętać, iż w bloku D – Informacja o kwocie obniżenia wpłat, powinni prawidłowo oznaczyć poz. 28. Zgodnie z objaśnieniami nr 13 w poz. 28 (sposób obliczenia kwoty obniżenia) INF-U należy wpisać: 7 – w przypadku obliczenia kwoty obniżenia na zasadach obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. (przykład).

Problemy interpretacyjne

Niestety, po raz kolejny w tej materii pojawiły się problemy z interpretacją przepisów w zakresie prawidłowego wypełniania INF-U po 1 stycznia 2017 r. Wśród pracodawców wątpliwości budziła m.in. kwestia zasad obliczenia wysokości ulgi od sprzedaży usług i produkcji w 2016 r., z terminem zapłaty po 1 stycznia 2017 r. W stanowisku PFRON z dnia 19 stycznia 2017 r. (znak: DW.16.2017. IGR) wskazano, iż do wyliczenia kwoty obniżenia wpłat przyjmuje się zatrudnienie oraz najniższe wynagrodzenie obowiązujące w miesiącu, do którego zaliczono przychód z tytułu kooperacji. Jeżeli więc np. usługa została wykonana w grudniu 2016 r., płatność uregulowano w styczniu 2017 r., a przychody z tytułu sprzedaży zaliczono do grudnia2016 r., to w sporządzonej informacji INF-U należy wpisać w: poz. 27 (zasady nabycia obniżenia) – 3, a w poz. 28 (sposób obliczenia kwoty obniżenia) – 6.

Przykład

W sierpniu 2016 r. pracodawca uzupełniał informację INF-U za okres wystawienia ulgi. W poz. 28 wpisał cyfrę 6. Ten sam pracodawca będzie uzupełniał informację INF-U za okres wystawienia ulgi np. w lutym 2017 r. W takim przypadku w poz. 28 wpisze już cyfrę 7.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Autor: Monika Bugajewska-Tykarska

Wiceprezes POPON

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content