Utrata statusu zakładu pracy chronionej. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Utrata statusu zakładu pracy chronionej. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Nasza firma rozważa rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej. Planujemy utrzymanie stanu zatrudnienia oraz wskaźnika, o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji, co pozwoli nam zachować zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Z jakich środków będzie on zasilany, jeżeli utracimy zwolnienia podatkowe, które przysługują nam jako zakładowi pracy chronionej

W przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej (ZPChR) i osiągania stanu zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25 proc, pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego funduszu

Wraz z utratą statusu zakładu pracy chronionej traci natomiast uprawnienie do zwolnień podatkowych wskazanych w art 31 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji). Zakładowy fundusz rehabilitacji tworzy się jednak nie tylko z tych zwolnień, ale także z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (p.&o-.t), z wpływów z zapisów i darowizn, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji oraz ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w niezamortyzowanej części

Kwestię przekazywania zaliczek na p.ćLo.f. reguluje ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej PIT). Zgodnie z art. 38 ust. 2a tej ustawy pracodawcy, którzy utracili status ZPChR, ale posiadają stan zatrudnienia umożliwiający zachowanie funduszu rehabilitacji, przekazują zaliczki na podatek od przychodów niepełnosprawnych pracowników w odpowiednich proporcjach na rachunek ZFRON oraz urzędu skarbowego. Proporcje zależą od posiadanego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeżeli pracodawca osiąga wskaźnik: od 25 proc. do 30 proc. – przekazuje na ZFRON 25 proc. zaliczek, od 30 proc. do 35 proc. – przekazuje na ZFRON 50 proc. zaliczek, od 35 proc. do 40 proc. – przekazuje na ZFRON 75 proc. zaliczek; co najmniej 40 proc. przekazuje na ZFRON 100 proc. zaliczek.

Zaliczki na p.d.o.f. zasilają rachunek ZFRON w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym pracodawca utracił status zakładu pracy chronionej.

Ponadto fundusz zachowany po utracie statusu ZPChR może być zasilany z pozostałych źródeł wskazanych w art 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (czyli z wpływów z zapisów i darowizn, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu oraz ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w niezamortyzowanej części).

Podstawa prawna

Art 31, art. 33 ust. 2 i ust. 7b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Art. 38 ust. 2a i 2C ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2012 r„ poz. 361 z późn. zm).

Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Karolina SikoraFacebook
LinkedIn
Skip to content