Ważne stanowisko PFRON w kwestii ponoszenia tzw. opłaty dodatkowej – Komunikat POPON 14.11.23

Ważne stanowisko PFRON w kwestii ponoszenia tzw. opłaty dodatkowej – Komunikat POPON 14.11.23

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Prezes Zarządu PFRON pismem z dnia 2 listopada 2023 r. (znak: SZ.WPL.0133.105.2023.MSz) udzielił ważnej odpowiedzi na pytanie POPON z dnia 30 września br.

Pytanie POPON dotyczyło zasadności stosowania przepisów covidowych do umów o rozłożenie na raty  należności do PFRON, a konkretnie art. 49f ust. 3f i3g ustawy o rehabilitacji (…), które dotyczą m.in. obowiązku ponoszenia przez pracodawców tzw. opłaty dodatkowej.

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) przepisy art. 49f ust. 3f i 3g ustawy o rehabilitacji nie powinny być aktualnie stosowane.

W swojej interpretacji Prezes Zarządu PFRON wskazał m.in., że w związku z obowiązującymi przepisami „kwota opłaty dodatkowej, wynikająca z umowy ratalnej jest co miesiąc wyksięgowywana. W przypadku, gdy w powyższym okresie podmiot dokona wpłaty rat razem z kwotą opłaty dodatkowej – wówczas jest ona traktowana jako nadpłata”.

Pełna treść pytania POPON oraz odpowiedzi PFRON poniżej.

Pyt POPON do PFRON – zakazane klauzule 30.9.23

Odp PFRON dla POPON – zakazane klauzule