Ważne stanowisko UOKiK w sprawie korygowania zaświadczeń de minimis – komunikat POPON 16.11.23

Ważne stanowisko UOKiK w sprawie korygowania zaświadczeń de minimis – komunikat POPON 16.11.23

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Prezes UOKiK pismem z dnia 7 listopada 2023 r. (znak: DMP-4.52.10.2023) wydał ważne stanowisko w sprawie korygowania zaświadczeń de minimis. Interpretacja ta jest odpowiedzią na kolejne zapytanie w tej sprawie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Kobiaka.

Pytanie Pana Senatora było wynikiem informacji uzyskanych od pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami o prowadzonych przez KAS postępowaniach dotyczących prawidłowości wydatkowania środków ZFRON oraz „korygowania do 0zł” wydanych już zaświadczeń o pomocy de minimis.

W wydanym stanowisku Prezes OUKiK stwierdził m.in., iż „Sprawozdanie z audytu nie stanowi dokumentu wiążącego, który mógłby być wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o uznaniu wydatku [ze środków ZFRON] za nieuprawniony. Dopiero wszczęte postępowanie podatkowe może doprowadzić do wiążącej decyzji o niezgodnym z przepisami przeznaczeniem środków z ZFRON.”

W tym miejscu przypominamy także, że pismem z dnia 30 sierpnia 2023 r. również złożyliśmy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów indywidualne pytanie dotyczące zasadności dokonywania przez organy administracji publicznej „korekty” zaświadczeń o pomocy de minimis przy wydatkach z zakładowego funduszu rehabilitacji (ZFRON) do „0zł”.

Pełna treść pytania Pana Senatora Andrzeja Kobiaka oraz odpowiedzi UOKiK poniżej.

 

Oświadczenie senatora Andrzeja Kobiaka

Stanowisko UOKIK

 Facebook
LinkedIn
Skip to content