Ważny komunikat – tarcza antykryzysowa 2.0 a ZUS płatników składek od 10 do 49 ubezpieczonych

Ważny komunikat – tarcza antykryzysowa 2.0 a ZUS płatników składek od 10 do 49 ubezpieczonych

W związku z licznymi pytaniami które do nas napływają od członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawiamy komunikat ws. nowych instrumentów wspierających przedsiębiorców – zwolnienie z części składek na ubezpieczenia społeczne w związku z trwającymi pracami parlamentarnymi

9 kwietnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w której zostały dodane przepisy w zakresie częściowego zwolnienia płatników ze składek na ubezpieczenia społeczne. Nowe przepisy obejma płatników składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Korzystanie z nowego instrumentu warunkowane jest złożeniem wniosku.

Należy również zaznaczyć, że płatnik może skorzystać z nowego instrumentu wyłącznie w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek znanych na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Zwolnienie nie jest również refundacją już poniesionych kosztów z tytułu należności z tytułu składek.

Przepisy te są obecnie procedowane! Ich wejście w życie uzależnione jest od zakończenia procedury rozpatrywania ustawy przez Senat, rozpatrzenia zgłoszonych ewentualnych poprawek senackich przez Sejm, podpisu ustawy przez Prezydenta RP i opublikowaniu ich w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z kalendarium zamieszczonych na stronach Sejmu i Senatu prace parlamentarne nad ustawą zakończa się 16 kwietnia.

W związku z powyższy, tj. oczekiwaniem na uchwalenie i wejście w życie przepisów w zakresie częściowego zwolnienia z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowej grupy płatników, przypominamy, że termin dokonania wpłaty z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne upływa, co do zasady 15. każdego miesiąca.

Niezależnie od powyższego przypominamy, że:

  • każdy płatnik ma prawo do złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności składek;
  • część płatników uzyskało możliwość składania wniosków o odroczenie terminu płatności składek w związku z obecnym stanem epidemii;
  • przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadzają dodatkowe instrumenty związane z terminami ponoszenia kosztów płacy, których dochowanie umożliwia dalsze korzystanie z instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych – koszty płacy mogą zostać poniesione z opóźnieniem względem terminów określonych w odrębnych przepisach o 14 dni (co do zasady do 29. dnia miesiąca).

W związku z powyższym zwracamy Państwu uwagę na konieczność dokonania optymalnego wyboru rozwiązania w aktualnym stanie prawnym.

 

Na bieżąco będziemy Państwa informować o każdej zmianie przepisów.Skip to content