Wiemy już kto został Lodołamaczem VI Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – etap podkarpacko-lubelski

Wiemy już kto został Lodołamaczem VI Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – etap podkarpacko-lubelski

12 września w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala podsumowująca podkarpacko-lubelski etap Konkursu „Lodołamacze 2011”. Wiemy już kto zdobył tytuł pracodawcy wrażliwego społecznie.

Wśród ubiegających się o statuetkę Lodołamacza były firmy małe i duże, przedsiębiorstwa rodzinne, korporacje, instytucje publiczne, a także stowarzyszenia i organizacje.

W regionalnej gali uczestniczyli: Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON Krzysztof Tokarz, a także Senator Władysław Ortyl; Posłowie RP: Krystyna Skowrońska; Renata Butryn; Kazimierz Gołojuch; Adam Śnieżek; Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul; Roman Holzer Zastępca Prezydenta Rzeszowa; Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Jerzy Pas; Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON Aleksander Piechnik; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adam Panek.

Lodołamacze mają już stałe miejsce w kalendarzu imprez społecznych, które cyklicznie odbywają się w naszym kraju. Celem inicjatywy podjętej przez fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista. Naszym zamiarem jest wyróżnianie tych, którzy tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy dostrzegają sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Patronat Honorowy

 • Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska
 • Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta
 • Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc

Kapituła

 • Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska
 • Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz
 • Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta
 • Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc
 • Senator Władysław Ortyl
 • Poseł na Sejm Krystyna Skowrońska
 • Poseł na Sejm Jan Bury
 • Poseł na Sejm Mieczysław Kasprzak
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie Janusz Podsiedlik
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie Krzysztof Goldman
 • Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON Aleksander Piechnik
 • Dyrektor Oddziału Podkarpackiego PFRON Maciej Szymański
 • Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
 • Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik
 • Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
 • Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy w Rzeszowie Adam Panek
 • Publicysta Marek Czarnota
 • Przewodniczący RW POPON Krzysztof Tokarz

Patronat medialny:

LAUREACI ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU „LODOŁAMACZE 2011”

W KATEGORII ZATRUDNIENIE CHRONIONE:

 • I miejsce i statuetka Lodołamacza – SPÓŁDZIELNIA „RENA”
  Uzasadnienie: Spółdzielnia Rena jest uznanym regionie zakładem pracy chronionej specjalizującym się między innymi w produkcji dziewiarskiej i obuwia ortopedycznego. Zatrudnia prawie 213 niepełnosprawnych pracowników, w tym ponad 57,3% z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz 31,3% ze stopniem umiarkowanym. W Spółdzielni pracuje także 64 osoby ze schorzeniami specjalnymi. Pracownicy Spółdzielni maja bardzo łatwy dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz usług rehabilitacyjnych dzięki Przychodni Rehabilitacyjno- Leczniczej znajdującej się na terenie zakładu. W 2010 roku stworzono 6 nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, a 59 pracowników zostało skierowanych na turnusy rehabilitacyjne. Ze środków ZFRON korzystają wszystkie osoby niepełnosprawne zatrudnione w Spółdzielni.
 • II miejsce – STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNSOPRAWNYCH „RADOŚĆ”
 • III miejsce – CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA „ROKSANA”

W KATEGORII OTWARTY RYNEK PRACY:

 • I miejsce i statuetka Lodołamacza – KLARCHEM MARZENA
  Uzasadnienie: Firma Klarchem Marzena Słota zatrudnia osoby niepełnosprawne od 2004 roku. W chwili obecnej prawie 70% pracowników firmy stanowią osoby niepełnosprawne. W strukturze zatrudnienia dominują osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 72,6% załogi. Wśród członków załogi znajdują się również 3 osoby ze schorzeniami specjalnymi. Firma utworzyła w 2010 roku dwa nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Zdaniem Kapituły warte podkreślenia jest to, że Firma Karchem działa w regionie gdzie trudno o nowe miejsca pracy w szczególności dla osób niepełnosprawnych, tym bardziej firma Karchem zasługuje na uznanie. Właścicielka firmy podkreśla iż warunkiem sukcesu firmy jest znajomość podwładnych, ich potrzeb i oczekiwań oraz, że zaspakajanie tych potrzeb jest podstawą skutecznego motywowania. Firma KLARCHEM wspiera Ośrodek dzieci niepełnosprawnych „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu poprzez nieodpłatne świadczenie usług czystościowych.
 • II miejsce – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „RUDEK” GABINET REHABILITACJI MEDYCZNEJ
 • III miejsce – EKO-RAM SP. Z O.O.

W KATEGORII PRACODAWCA NIEPRZEDSIEBIORCA:

 • I miejsce i statuetka Lodołamacza – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE
  Uzasadnienie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi szeroko pojętą pomoc dla mieszkańców Rzeszowa z zakresu pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zatrudnia w przeliczeniu na etaty 33 osoby niepełnosprawne. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności stanowią 5,29% zatrudnionych a z umiarkowanym 2.3 %. MOPS w Rzeszowie jest realizatorem wielu programów, skierowanych również do swoich niepełnosprawnych klientów między innymi „Czas na aktywność w mieście Rzeszów”. Osoby i instytucje współpracujące z MOPS w Rzeszowie podkreślają wyjątkową, życzliwość i otwartość na wspólne działanie pracowników Ośrodka. MOPS w Rzeszowie był wielokrotnie nagradzany za swoja działalność, między innymi w Konkursie Lodołamacze 2010. Kapituła podkreśla zaangażowanie MOPS w inicjatywy służące całej społeczności osób niepełnosprawnych w regionie, czego przykładem jest pomoc przy organizacji corocznego Sejmiku Rehabilitacyjnego.
 • II miejsce – URZĄD GMINY GRODZISKO DOLNE
 • III miejsce – URZĄD GMINY MIELEC

KATEGORIA SUPERLODOŁAMACZ

 • ZRZESZENIE SPORTOWE INWALIDÓW ,,START” W RZESZOWIE – „DRUŻYNA KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH”
  Uzasadnienie: Drużyna koszykówki na wózkach działa w ramach Zrzeszenia Sportowego Inwalidów „Start” istniejącego od 1966 roku najpierw pod nazwą Międzyspółdzielniane Ognisko Kultury Fizycznej Inwalidów (MOKFI) „Start”. Głównym celem organizacji jest propagowanie sportu wśród osób niepełnosprawnych po wypadkach komunikacyjnych którzy poprzez uprawianie sportu wychodzą z psychicznego załamania i mogą powrócić do normalnego życia. Organizacja zrzesza obecnie ok. 30 osób niepełnosprawnych i prowadzi sekcje koszykówki na wózkach, pływania i wyścigów na wózkach. Drużyna koszykówki na wózkach już dziewięciokrotnie świętowała zdobycie tytułu Mistrza Polski, trzykrotnie Vice-Mistrzostwa Polski i siedmiokrotnie zdobycie Pucharu Polski. Wielu zawodników z tej drużyny z sukcesem reprezentuje barwy narodowe. W 2009 roku wywalczyli z reprezentacją 4 miejsce w Europie a w 2010 roku 6 miejsce na Świecie. Spotkania ligowe Startu przyciągają coraz więcej kibiców. Drużyna Startu bierze też udział w turniejach Międzynarodowych i pokazach integracyjnych. Ich ostatni występ w Krakowie na Rynku Głównym w ramach VII Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” organizowanych przez Fundację Anny Dymnej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

KATEGORIA LODOŁAMACZ SPECJALNY

 • MARIA ORŁOWSKA Z MIELCA
  Uzasadnienie: MARIA ORŁOWSKA to osoba, którą od najmłodszych lat cechowała wrażliwość na krzywdę społeczną. Po ukończonych studiach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pani Maria Orłowska zaczęła pracę w Robotniczym Centrum Kultury w Mielcu jako instruktor choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”. W 1990 roku związała się ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mielcu, pracując jako nauczyciel – wychowawca. Z czasem doceniając jej olbrzymie zaangażowanie w wykonywaną prace powierzono jej funkcję dyrektora. Placówka pod jej kierownictwem szybko przeszła metamorfozę: gruntowny remont budynku, doposażenie klasopracowni w niezbędne materiały dydaktyczne, komputeryzacja szkoły, rozwój zawodowy kadry poprzez finansowanie studiów podyplomowych, warsztatów i szkoleń, nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, pozyskiwanie środków na inwestycje z różnych źródeł. Jednak najbardziej znamienna jest działalność pani Marii na rzecz niepełnosprawnych wychowanków, która ma na celu przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w świecie. Dzięki temu SOSW w Mielcu stał się ośrodkiem wielu imprez, konkursów, olimpiad specjalnych, m.in. wojewódzkich turniejów sportowych, konferencji, warsztatów. Dzięki staraniom pani Marii szkoła otrzymała certyfikat Ośrodka Egzaminacyjnego na kierunku kucharz małej gastronomii, który umożliwia wychowankom zdobycie zawodu. Już od wielu lat działalność pani Marii Orłowskiej jest także związana z harcerstwem. Dzięki jej inicjatywie przywrócono działalność drużyn harcerskich Nieprzetartego Szlaku. Praca ta została zauważona i pani Maria została powołana na członka Referatu Nieprzetartego Szlaku przy Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie. Pani Maria piastuje również różne funkcje społeczne, m.in. członka Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim oraz członka Kapituły Nagrody Albertusa.

Wyróżnienia:

 • KS. ARTUR JANIEC – DYREKTOR CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ
 • PANI AGNIESZKA ZAŃKO Z LUBLINA – SPORTOWIEC I DZIAŁACZKA SPOŁECZNA
 • INTEGRACYJNE CENTRUM SPORTU I REHABILITACJI „START” W LUBLINIE,
 • URZĄD MIASTA LUBLINFacebook
LinkedIn
Skip to content