Wnioskowanie o przywrócenie terminu o dofinansowanie. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Wnioskowanie o przywrócenie terminu o dofinansowanie. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składa wniosek o dofinansowanie najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą wynagrodzenia. W tym terminie należy złożyć wniosek Wn-D oraz informację miesięczną o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności (INF-D-P). Jeśli prowadzi przy tym działalność gospodarczą, do wniosku załącza informację o otrzymanej pomocy publicznej (INF-O-PP). Dokumenty te, złożone po wskazanym terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

Przywrócenie terminu o dofinansowanie

Pracodawca ma możliwość uzyskania zgody na przywrócenie terminu, jeśli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Właśnie ta kwestia, jak się okazuje, stanowi najczęstszą trudność dla pracodawców. Z reguły trudno bowiem jednoznacznie ocenić, kiedy naruszenie terminu nie było podyktowane opieszałością lub złą organizacją wnioskodawcy. Praktyka stosowania prawa przez organy wskazuje, że brak winy występuje, gdy dopełnienie terminu uniemożliwiały przeszkody, których pracodawca nie mógł przezwyciężyć, bez względu na wysiłek w to włożony.

Niewątpliwie nieznajomość przepisów i procedur związanych z ubieganiem się o dofinansowanie nie uzasadniają przywrócenia terminu do złożenia wniosku (por. wyrok NSA z dnia 9 maja 2001 r., sygn. akt SA/Sz 260/00). W konsekwencji sytuacja, w której pracodawca prawidłowo wypełnił wniosek oraz podpisał we właściwym terminie, jednak omyłkowo nie wysłał go, nie będzie uzasadniała wniosku o przywrócenie terminu (wyrok WSA z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt V SA/ Wa 2659/07).

Przyczyny opóźnień

Powodem problemów pracodawców najczęściej są awarie systemów komputerowych. Zasadniczo, w odniesieniu do takich sytuacji, PFRON zakłada, że szczególne uprawnienie do pomocy publicznej pociąga za sobą zobowiązanie do szczególnej staranności w dopełnieniu swoich obowiązków. Wyrażać się to powinno między innymi przechowywaniem dokumentacji dotyczącej pracy i wynagrodzeń pracowników w formie papierowej, a także w formie elektronicznych kopii zapasowych. Taka organizacja pracy, nawet w przypadku awarii systemów komputerowych, nie pozbawiałaby pracodawcy dostępu do danych, certyfikatów i kluczy elektronicznych, koniecznych do złożenia wniosku. Wprawdzie w wyroku NSA z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt II GSK 139/13, wskazano, że taka awaria może być uzasadnieniem do przywrócenia terminu. Wskazać jednak należy, że w tym konkretnym przypadku, o uznaniu zasadności stanowiska strony zadecydowały szczególne okoliczności. Przede wszystkim sprawa dotyczyła dużego przedsiębiorcy, u którego ustalenie danych i sporządzenie wniosku na podstawie dokumentacji pisemnej, ze względu na liczebność załogi, nie było możliwe. Jednocześnie dane elektroniczne zapisane były w programie, na który pracodawca miał licencję na jedno stanowisko. Nie mógł więc pozyskać danych z kopii zapasowej, na innym komputerze. Tak więc to nie sama awaria komputera była podstawą uwzględnienia prośby o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie, ale brak możliwości opracowywania danych kadrowych na innym komputerze lub w formie pisemnej.

Trzeba jednak wskazać, że najczęstszą przyczyną naruszenia terminu do złożenia wniosku o dofinansowanie jest sytuacja pracowników odpowiedzialnych za składanie wniosku w systemie SODiR. Przeważnie jest to jedna osoba, która jako jedyna posiada wiedzę w zakresie obsługi systemu oraz źródła danych, haseł i kluczy, które umożliwiają złożenie wniosku. Nagła choroba takiej osoby lub jej wypadek powodują, że pracodawca napotyka na barierę uniemożliwiającą złożenie wniosku. Inaczej widzi to PFRON, przyjmując, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zastępstwa dla każdego zatrudnionego pracownika oraz procedur przejmowania danych przez osoby przejmujące obowiązki. Argumentacja taka nie uzasadni więc braku winy pracodawcy w niedochowaniu terminu do złożenia wniosku.

Oprócz sytuacji losowych i tragicznych w skutkach, istnieją jednak i takie, które będą uzasadniały przywrócenie terminu do złożenia wniosku ze względu na brak winy w niedochowaniu terminu po stronie pracodawcy. Taka sytuacja będzie mogła mieć miejsce, gdy pracodawca nie występował o dofinansowanie ze względu na fakt finansowania wynagrodzeń z innych środków publicznych. W przypadku wystąpienia sytuacji związanych z nieotrzymaniem takiego finansowania czy zwrócenie otrzymanej pomocy z innego źródła, będzie otwierało drogę do wystąpienia o dofinansowania z PFRON, również za minione okresy.

Zasadny będzie również wniosek o przywrócenie terminu, gdy pracodawca, zatrudniający ponad 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie składał wniosków o dofinansowanie ze względu na brak wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. W tych okolicznościach może się zdarzyć, że pracownik, którego orzeczenie przestało obowiązywać, doniesie nowe orzeczenie, w którym wskazana została ciągłość w stosunku do poprzedniego. Jeśli to orzeczenie będzie zapewniało przekroczenie 6% wskaźnika, wówczas pracodawca będzie mógł wystąpić o dofinansowania za minione okresy, załączając do nich wniosek o przywrócenie terminu.

Inny przykład zasadnego wnioskowania o przywrócenie terminu, to zakończenie sporu prawnego dotyczącego zobowiązania wobec PFRON wynoszącego więcej niż 100 zł, np. prawomocnym orzeczeniem sądu uchylającego w całości dokument będący podstawą zobowiązania. Istnienie takiego zobowiązania pozbawiało bowiem pracodawcę prawa do wnioskowania o wsparcie. Po orzeczeniu podstawa taka zaistnieje, również w odniesieniu do wstecznych okresów.

Wniosek o przywrócenie terminu

Pismo wnioskujące o przywrócenie terminu należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Do wniosku trzeba załączyć komplet dokumentów o dofinansowania za okresy, których przywrócenie terminu dotyczy.

Autor: Paweł Czapliński – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta PodatkowaSkip to content