Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków

Stanowisko PFRON (pytanie POPON z dnia 20.01.2017 r.) W sprawie korekty informacji o uldze we wpłatach na PFRON spowodowanej korektą przychodów sprzedawcy – analiza 2 przypadków

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

al. Jana Pawła 1113, 00-828 Warszawa
Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

tel. centr.: 22 505 55 00

www.pfron.org.pl

DP.0362.17.MSz

Pan
Jan Zając
Prezes Zarządu Krajowego

Polskiej Organizacji Pracodawców

Osób Niepełnosprawnych

W odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 20 stycznia 2017 r. znak: POPON/6/2017 w sprawie wyjaśnień do art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) w zakresie prawidłowego sporządzenia informacji o kwocie obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informuję, co następuje:

Z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca
2016 r. wynikało, iż wartość udzielonego obniżenia we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych była uzależniona między innymi od wielkości
wskaźnika udziału przychodów. Sposób ustalenia tego wskaźnika określał art. 22 ust. 6 ustawy o rehabilitacji ( … ) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2016 r., zgodnie
z którym wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym
miesiącu (tj. w miesiącu, którego dotyczy informacja) na rzecz nabywcy i przychodu ogółem
uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu. Przepisy ustawy o rehabilitacji nie definiują w szczególny sposób pojęcia „przychód”.

Oznacza to konieczność odwołania się do przepisów systemowo regulujących tę kwestię, a więc do przepisów podatkowych.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. w ustawie z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2016, poz. 2032, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992
roku o podatku dochodowym od osób prawnycH (Dz. U. z 2016, poz. 1888, z późn. zm.), obowiązuje przepis (art. 14 ust. 1m ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 3j ustawy o CIT) stanowiący, że jeżeli korekta przychodów nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W przypadku, gdy przepisy podatkowe skutkują korektą przychodów w innych miesiącach niż miesiąc, którego dotyczy informacja – wartość przychodu w miesiącu, którego dotyczy informacja pozostaje bez zmian, a zmniejszeniu ulega przychód w miesiącu wystawienia faktury korygującej. Oznacza to konieczność skorygowania informacji o kwocie obniżenia wystawionej nabywcy, jednak nie w zakresie dotyczącym przychodów ogółem ze sprzedaży, a jedynie przychodu ze sprzedaży na rzecz nabywcy.

Mając powyższe na uwadze, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o sposobie postępowania w podanych w piśmie z dnia 20 stycznia 2017 r. przypadkach.
Przypadek nr 1:
Ad. Pkt 1
Sprzedający powinien skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury korygującej, tj. czerwcu 2016 r.

Ad. Pkt 2
Wystawienie faktury korygującej z powodu zmiany wysokości przychodów, skutkuje także korektą kwoty należnej do zapłaty za przedmiot kooperacji.
Ponowne ustalenie kwoty obniżenia dla nabywcy, którego dotyczyła korekta faktury, następuje w sposób i z uwzględnieniem danych dotyczących miesiąca sprzedaży produkcji lub usługi. W takim przypadku, wszystkie dane pozostają bez zmian, z wyjątkiem przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, którego zmiana wynika z korekty kwoty należnej do zapłaty z tytuły współpracy.
Przypadek nr 2:
Ad. Pkt 1
Sprzedający powinien skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury korygującej, wrześniu 2016 r.

Ad. Pkt 2
Wystawienie faktury korygującej z powodu zmiany wysokości przychodów, skutkuje także korektą kwoty należnej do zapłaty za przedmiot kooperacji.
Ponowne ustalenie kwoty obniżenia dla nabywcy, którego dotyczyła korekta faktury, następuje w sposób i z uwzględnieniem danych dotyczących miesiąca sprzedaży produkcji lub usługi. W takim przypadku, wszystkie dane pozostają bez zmian, z wyjątkiem przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, którego zmiana wynika z korekty kwoty należnej do zapłaty z tytuły współpracy.
Należy pamiętać, iż w opisanym przypadku – korekta informacji o kwocie obniżenia wystawiana przez sprzedającego powinna nastąpić na formularzu INF-U.

Oddziały:

Dolnośląski
54-425 Wrocław, ul Traktatowa 1
tel/fax 71 785 19 80
e-mail popon@popon.pl

Kujawsko-Pomorski
85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 38

tel/fax 52 348 63 83, 52 373 11 75
e-mail: biuro@bydgoszcz.popon.pl

łódzki
93-176 Lódż, ul. Suwalska 29
tel. 508 113 203
e-mail: organizacja@popon.pl

Małopolski
31-216 Kraków, ul. Legnicka 5
tel.. 509 825 167
e-mail: popon@popon.pl

Mazowiecki
00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 6/23-24
tel. : · 20 32 ( ·
e-mail biuro@warszawa.popon.pl

Podkarpacki
35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 10/313
tel/fax: 17 857 75 56
e-mail: biuro@rzeszow.popon pl

Pomorski
80-244 Gdańsk, AL Grunwaldzka 100
tel/fax 58 341 39 46
e-mail: biuro@gdansk.popon.pl

Śląski
40-950 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10

tel/fax 32 745 27 20, 32 745 27 21
e-mail: biuro@katowice.popon.pl

Wielkopolski
61-131 Poznań, ul. Wiankowa 3
tel/fax 61 375 09 56, 61 875 26 92 wew. 44

e-mail: biuro@poznan.popon.pl

 

Międzyzakładowa Przychodnia Lekarska Zakład Rehabilitacji Leczniczej
61-131 Poznań, ul Wiankowa 3
tel/fax 61875 26 92, 6187526 97
e-mail przychodrna@popon.pl

POPON/6 /2017

Warszawa, dnia 20.01.2017 r.

Szanowny Pan
Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Szanowny Panie Prezesie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o dodatkowe wyjaśnienie zapisów art. 22 ustawy dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721. Wątpliwości pracodawców dotyczą zasad prawidłowego sporządzania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w przypadku .,korygowania, wielkości kwoty przychodów np. z powodu zwrotu sprzedanej produkcji lub reklamacji wykonanych usług. Problem ten jest szczególnie skomplikowany gdy sprzedaż następuje w jednym miesiącu sprawozdawczym a zwrot sprzedanej produkcji w kolejnym.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób,
w oparciu o jakie dane (z miesiąca sprzedaży czy wystawienia faktury
korygującej, wskaźniki zatrudnienia) źródłowe oraz jaki algorytm należy
zastosować sporządzając informację korygującą informację o kwocie
obniżenia wpłat na PFRON, które wynikają z konieczności korekty
przychodów? Prosimy także o wyjaśnienie tych wątpliwości w odniesieniu do dwóch następujących przypadków (stanów prawnych): 

1. Faktura z tytułu sprzedaży oraz faktura korygująca sprzedaż zostały, wystawione przed 1 lipca 2016 roku.
2. Faktura z tytułu sprzedaży została Vvystawiona przed 1 lipca 2016 r. a faktura korygująca sprzedaż została Vvystawiona po 1 lipca 2016 roku.

Dla pełniejszego zilustrowania problemu prosimy o odniesienie się do dwóch przedstawionych przypadków:
Przypadek nr 1 :
Pracodawca „X” zobowiązany do wpłat na PFRON dokonał w miesiącu kwietniu 2016 r. zakupu wyrobów (produkcji) na kwotę 1230,00 z brutto (z VAT) u uprawnionego do wystawiania informacji o kwocie obniżenia sprzedawcy (producenta) ,,Y”. Po terminowym uregulowaniu należności w maju 2016 r. pracodawca 'X” otrzymał od sprzedawcy „ Y” informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w wysokości 400 zł.

W czerwcu 2016 roku nabywca 'X” dokonał zwrotu wadliwych produktów i wystawił fakturę korygującą na kwotę 246 zł (brutto). Jak powinien postąpić w tej sytuacji sprzedawca „Y” w zakresie dokonania korekty wystawionej w maju 2016 r. informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON dla nabywcy „X”?

Odnosząc się do przedstawionego wyżej przykładu:

1. Czy sprzedawca powm1en skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury korygującej tj. w miesiącu czerwcu 2016 roku o wartość 200 zł netto (246 zł brutto) czy też powinien skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury sprzedaży tj. w kwietniu 2016 r. ?
2. W jaki sposób i z uwzględnieniem jakich danych (dotyczących miesiąca sprzedaży produkcji lub usługi, czy też miesiąca w którym wystawiono fakturę korygująca sprzedaż) należy policzyć wysokość skorygowanej (na nowo ustalonej) kwoty obniżenia wpłaty na PFRON?

Przypadek nr 2:
Pracodawca „X” zobowiązany do wpłat na PFRON dokonał w miesiącu kwietniu 2016 r. zakupu Vv’)Tobów (produkcji) na kwotę 1230,00 z brutto (z VAT) u uprawmonego do wystawiania informacji o kwocie obniżenia sprzedawcy (producenta) ,,Y”.
Po terminowym uregulowaniu należności w maju 2016 r. pracodawca 'X” otrzymał sprzedawcy „Y” informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON w vvysokości 400 zł. W we wrześniu 2016 roku nabywca 'X” dokonał zwrotu wadliwych produktów i wystawił fakturę korygującą na kwotę 246 zł (brutto). Jak powinien postąpić w tej sytuacji sprzedawca „Y” w zakresie dokonania korekty wystawionej maju 2016 r. informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON dla nabywcy „X”?

Odnosząc się do przedstawionego wyżej przykładu:

1. Czy sprzedawca powinien skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury korygującej tj. w miesiącu wrześniu 2016 roku o wartość 200 zł netto (246 zł brutto) czy też powinien skorygować wartość przychodu ogółem w miesiącu wystawienia faktury sprzedaży tj. w kwietniu 2016 r.?
2. W jaki sposób i z uwzględnieniem jakich danych (dotyczących miesiąca sprzedaży produkcji lub usługi, czy też miesiąca w którym dokonano korekty) należy policzyć wysokość skorygowanej (na nowo ustalonej) kwoty obniżenia wpłaty na PFRON? W związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji z jakiego algorytmu (w tym przypadku) powinien skorzystać pracodawca -sprzedawca przy obliczaniu skorygowanej kwoty obniżenia wpłat na PFRON ?

Prosimy o ustosunkowanie się do zadanych pytań.

Zarząd Krajowy
00-031 Warszawa, u!. Szpitalna 6/23-24

tel/fax 22 620 32 02. 22 620 32 02 w. 120

e-mail biuro@popon.pl web: wwvv.popon.pl

NIP 525-10-71-44

REGON 190397011Facebook
LinkedIn
Skip to content