Wydłużenie ważności orzeczeń do dnia 30 września 2024 r. – nowa ustawa uchwalona przez Sejm

Wydłużenie ważności orzeczeń do dnia 30 września 2024 r. – nowa ustawa uchwalona przez Sejm

W dniu 19 grudnia br. Sejm RP uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które:

  • zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo
  • którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.,

– zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Ponadto, zgodnie z uchwaloną ustawą uchylono m.in. art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r., na podstawie którego do tej pory wydłużano ważność orzeczeń w 3 następujących po sobie okresach. Zgodnie z przepisami uchwalonej ustawy, bez względu na pierwotną datę wygaśnięcia ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ważność orzeczeń zostanie wydłużona do dnia 30 września 2024 r. (ale nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne).

Ustawa trafi teraz do Senatu, a w przypadku braku poprawek zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Więcej: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=116

Link do uchwalonej przez Sejm RP wersji ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/Druki10ka.nsf/0/49C9DF0B3E717FE5C1258A8A00594537/%24File/116.pdfFacebook
LinkedIn
Skip to content