Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych bez zmian

Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych bez zmian

Pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Jest to jeden z instrumentów polityki zatrudnienia zachęcający pracodawców do zawierania umów o pracę z osobami z niepełnosprawnością. Od kilku lat notowany jest systematyczny wzrost płacy minimalnej, podczas gdy kwota miesięcznego dofinansowania pozostaje na niezmienionym poziomie. Czy ministerstwo planuje dokonać zwiększenia kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością? – pytają posłowie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Interpelacja nr 30418 do ministra finansów w sprawie przysługującego pracodawcom dofinansowania wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

Szanowny Panie Ministrze,

na podstawie art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573) pracodawcy przysługuje ze środków funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika. Jest to jeden z instrumentów polityki zatrudnienia zachęcający pracodawców do zawierania umów o pracę z osobami z niepełnosprawnością. Od kilku lat notowany jest systematyczny wzrost płacy minimalnej, podczas gdy kwota miesięcznego dofinansowania pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi odpowiednio:

  1. 1950 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  2. 1200 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  3. 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Jednocześnie szacuje się, że suma miesięcznych wpłat pracodawców do budżetu PFRON, o których mowa w art. 21 przywołanej ustawy, w 2021 r. wyniosła ok. 5,3 mld zł[1], co stanowi prawie 80% jego budżetu. Zestawiając to z danymi liczbowymi, według których tylko 26% osób z niepełnosprawnością w Polsce pracuje (przy ponad 50-procentowym wskaźniku w UE), zasadna wydaje się analiza relacji wzrostu płacy minimalnej i kosztów zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością, które ponoszone są przez pracodawcę, z kwotą dofinansowania do tego wynagrodzenia przyznawaną pracodawcy ze środków PFRON.

 

cały artykuł
źródło: https://www.podatki.biz/