Zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika. Pisze w Prawie pomocy publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika. Pisze w Prawie pomocy publicznej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Czy ze środków funduszu ZFRON z puli 75% można sfinansować zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika firmy?

Czy ze środków funduszu ZFRON z puli 75% można sfinansować zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika firmy?
Art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wprost wskazuje, że środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron) przeznacza się wyłącznie na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Wydatki, które nie mają związku z rehabilitacją zawodową, społeczną lub leczniczą osób niepełnosprawnych, nie mogą być finansowane z zfron. Przepisy rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 245 poz. 1810 z późn. zm.; dalej jako rozporządzenie) zawierają katalog wydatków, jakie mogą być sfinansowane ze środków zfron. Zgodnie z przepisami rozporządzenia z puli tzw. dużego zfron mogą być finansowane następujące rodzaje wydatków:

 

1) wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności na:
a) zakup, modernizację, remont maszyn i urządzeń,
b) finansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, dotyczących obiektów budowlanych ujętych w ewidencji bilansowej zakładu pracy chronionej, zwanego dalej „zakładem”, proporcjonalnie do przewidywanej liczby stanowisk pracy osób niepełnosprawnych w tym obiekcie, pod warunkiem utrzymania w nim przewidywanego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej trzech lat od dnia odbioru obiektu budowlanego,
c) wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń zakładu;

 

2) finansowanie części kosztów wprowadzania nowoczesnych technologii i prototypowych wzorów oraz programów organizacyjnych proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;

 

3) tworzenie, modernizację, remont, rozbudowę i utrzymanie bazy:
a) rehabilitacyjnej, w szczególności przychodni, gabinetów fizjoterapii,
b) socjalnej, w szczególności internatów, hoteli, stołówek,
c) wypoczynkowej;

 

4) podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;

 

5) dodatkowe wynagrodzenie pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych;

 

6) szkolenia i przekwalifikowanie w celu nabycia lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 

7) dowożenie do pracy i z pracy osób niepełnosprawnych;

 

8) (4)zakup samochodów wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych, w szczególności mających trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu;

 

9) organizację turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających;

 

10) działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną;

 

Z powyższego wynika, że jedynie w ramach punktu 1 pracodawca może sfinansować zakup komputera dla niepełnosprawnego pracownika. Jednakże może to nastąpić wyłącznie w ramach wyposażenia stanowiska pracy oraz przystosowania jego otoczenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Bez spełnienia tego warunku zakup komputera nie będzie możliwy.

 

Zakup komputera ze środków zfron możliwy jest również w ramach innych punktów rozporządzenia.

 

Po pierwsze – pomoc indywidualna

 

Na podstawie przepisu:
– § 2 ust. 1 pkt 11 lit. c – zakup i naprawa indywidualnego sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, urządzeń i narzędzi technicznych oraz środków transportu niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych;
– § 2 ust. 1 pkt 11 lit. j – zakup wydawnictw i pomocy dydaktycznych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Po drugie – indywidualne programy rehabilitacji

 

Na podstawie przepisu:
– § 2 ust. 1 pkt 12 lit. e – dostosowanie miejsca pracy i stanowiska pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
– § 2 ust. 1 pkt 12 lit. f – inne ponoszone w ramach realizacji programów rehabilitacji.

 

Pracodawcy muszą jednak pamiętać o tym, że indywidualne programy rehabilitacji tworzone są w celu zmniejszenia ograniczeń zawodowych osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym wszystkie wydatki zaplanowane w trakcie realizacji programu muszą wpływać na zmniejszenie ograniczeń zawodowych pracownika, dla którego program został utworzony. Programy opracowywane są przez komisję rehabilitacyjną, która wskazuje oraz uzasadnia poszczególne wydatki, jakie mają zostać poniesione w ramach realizacji danego programu. Katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach programu rehabilitacji jest katalogiem otwartym, a więc możliwe są do poniesienia różnego rodzaje wydatki, w tym także inwestycyjne. Jednak one wszystkie muszą spełniać jeden podstawowy warunek – mają zmniejszać ograniczenia zawodowe osoby niepełnosprawnej.

Elżbieta Sadło
Doradca ds. prawnych POPON
Źródło: Prawo pomocy publicznej