Zamknięcie roku w odniesieniu do PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

https://pixabay.com/pl/

Zamknięcie roku w odniesieniu do PFRON. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Koniec roku to czas raportów i sprawozdań, które pracodawcy zobowiązani są przekazywać instytucjom nadzorującym ich działalność. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest jedną z instytucji, które wymagają rocznych sprawozdań ze swojej działalności. W zależności od struktury zatrudnienia w zakładzie, pracodawca jest zobowiązany do dokonania określonych rozliczeń I złożenia dokumentów.

Pracodawca zatrudniający ponad 25 osób

Pracodawcy, którzy w mijającym roku, choćby w jednym miesiącu, osiągnęli średnie zatrudnienie na poziomie co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zobowiązani są za te miesiące złożyć deklarację (DEK-I-0 lub w szczególnych przypadkach podmiotów publicznych DEK-I-a lub DEK-I-b), w której wykazują kwotę należną do zapłaty, jeśli w zakładzie nie wykazano wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%. Pracodawca, corocznie do 20 stycznia, składa deklarację roczną DEK-R. W dokumencie tym wskazać należy, w których okresach pracodawca zobowiązany był składać deklarację DEK-I-0 (lub odpowiednio DEK-I-a lub DEK-I-b). W odniesieniu do okresów, w których nie składano deklaracji, wskazać należy powód tego postępowania. Jeśli deklaracja nie była składana ze względu na spełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wówczas należy wypełnić odpowiednie pozycje w kolumnie szóstej (zwolnienie z wpłat na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b lub 2e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Natomiast w odniesieniu do okresów, w których zatrudnienie nie osiągnęło wymiaru 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, oznaczone powinny być pozycje w kolumnie piątej (niepodleganie obowiązkowi wpłat).

Jeśli pracodawca spełnił wymóg zatrudnienia 6% osób niepełnosprawnych, nie składa deklaracji DEK-1-0, lecz informację o zatrudnieniu INF-1. W konsekwencji wraz z upływem roku pracodawca, do 20 stycznia musi złożyć informację roczną INF-2. Dokument ten wypełnia się analogicznie jak deklarację DEK-R.

Każdy pracodawca, który choć w jednym miesiącu osiągnął zatrudnienie przekraczające 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, składa informację INF-1. Natomiast pracodawca, który choć w jednym miesiącu składał jedną z deklaracji wpłat (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-u, DEK-II-W), składa informację DEK obok informacji INF-2.

ZPChr i rozliczenia ZFRON

Zakończenie roku w przypadku zakładu pracy chronionej jest bardziej złożone. Podobnie jak inne zakłady zobowiązany jest do wykazania złożonych informacji INF-1 lub braku obowiązku ich składania w informacji INF-2. Musi również wskazać w deklaracji DEK-R wszystkie okresy, w których był zobowiązany do wpłat – w tym przypadku wszystkich okresów, za które składane były deklaracje DEK-II-a. Przede wszystkim jednak zakład pracy chronionej musi rozliczyć się z niewykorzystanych środków, jakie nabył w roku poprzedzającym i nie wykorzystał w ramach zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Faktyczne rozliczenie wydatkowania ZFRON polega na ustaleniu, ile środków z tytułu zwolnień z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, podatku od nieruchomości i rolnego oraz innych opłat zostało przekazanych na ZFRON w roku poprzednim. Nie uwzględnia się tutaj środków, jakie zakład pozyskał dzięki naliczeniu odsetek od znajdujących się na rachunku środków.

Wobec zakończenia 2019 r. analizować należy salda funduszu na koniec 2018 r., odrębnie dla każdej części tego funduszu: – pomocy indywidualnej (minimum 10% funduszu), – indywidualnych programów rehabilitacji (minimum 15%), – puli ogólnej (nie więcej niż 75% funduszu).

Następnie trzeba ustalić, jakie wydatki zostały dokonane w 2019 r., w ramach poszczególnych części funduszu, a także, czy przekraczają one salda z 2018 r. Suma różnic pomiędzy saldami poszczególnych części za 2018 r. oraz wydatków z tych części w 2019 r. stanowi kwotę, jaka podlegać będzie zwrotowi do PFRON do 20 stycznia 2020 r. Kwotę trzeba wykazać w deklaracji miesięcznej DEK-II-a za grudzień 2019 r., w pozycji 18.

Problemem pracodawców w zakresie ustalenia kwoty do zwrotu niewykorzystanych środków są pożyczki udzielane w ramach pomocy indywidualnej. Pomniejszają one konto rachunku bankowego. Jednak w przypadku prowadzenia pełnej księgowości, w ewidencji księgowej, widnieją jako środki nadal znajdujące się na koncie ZFRON. Należy jednak pamiętać, że do chwili zwrotu pożyczonych środków przez pracownika, środki te traktuje się jako faktycznie wydatkowane. Tym samym nie wykazuje się ich jako środki podlegające zwrotowi.

Brak rocznych rozliczeń

Udzielanie odpisów we wpłatach na PFRON rozliczane jest w deklaracjach miesięcznych INF-l-u. Ustawodawca nie przewidział tutaj obowiązku przedstawienia rocznego rozliczenia udzielonych odpisów. Należy jednak mieć na uwadze, że wraz z nowym rokiem pracodawcy uprawnieni do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, zobowiązani są do rozesłania do wszystkich kontrahentów informacji o zasadach nabywania i korzystania z obniżenia wpłat, a także możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z zamiaru korzystania z prawa do obniżenia wpłat, jak również możliwości odwołania oświadczenia.

Poza tym korzystanie z dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych nie wymaga rocznych rozliczeń ani sprawozdań. W tym zakresie pamiętać jedynie należy, że wraz z początkiem roku dla pracodawcy będącego przedsiębiorcą, limit pomocy, jaką otrzymuje na omawiany cel, naliczany jest od nowa. Nie ma przy tym znaczenia, czy pomoc wypłacona pracodawcy w nowym roku dotyczy okresu przepracowanego w roku minionym. Jeśli wypłata pomocy publicznej nastąpiła w nowym roku, wówczas pomniejsza ona limit pomocy dla roku nowego.

Autor: Paweł Czapliński, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content