Zapewnienie dostępności konieczne, za jej brak grożą kary

Zapewnienie dostępności konieczne, za jej brak grożą kary

W tym roku zaczną obowiązywać kolejne przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności przez podmioty publiczne. Będzie można zgłosić brak dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno–komunikacyjnym oraz wnieść skargę na brak dostępności.

Od 6 września 2021 r. każdy obywatel będzie mógł poinformować podmiot publiczny o braku dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno – komunikacyjnym. Osoby ze szczególnymi potrzebami lub ich przedstawiciele ustawowi będą mogli także złożyć wnioski i skargi do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Od 20 września 2021 r. jeśli podmiot publiczny chce zlecić lub powierzyć realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych czy udzielić zamówienia publicznego podmiotom innym niż podmioty publiczne, musi określić w treści umowy na realizację / powierzenie zadań lub umowy dotyczącej realizacji  zmówienia publicznego,  warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności.

cały artykuł
autor: Katarzyna Kubicka-Żach
źródło: https://www.prawo.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content