Zespół ds. zmian przepisów dotyczących ulg we wpłatach na PFRON – Zaproszenie do współpracy

Zespół ds. zmian przepisów dotyczących ulg we wpłatach na PFRON – Zaproszenie do współpracy

Zespół ds. zmian przepisów dotyczących ulg we wpłatach na PFRON

Twój głos ma znaczenie.

Twoje doświadczenie może pomóc uprościć system wsparcia zatrudnienia OzN.

 

W związku z licznymi uwagami zgłaszanymi do naszej Organizacji przez firmy członkowskie, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych powołuje zespół roboczy ds. ulg we wpłatach na PFRON. Celem prac zespołu będzie wypracowanie zmian w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji).  Propozycje zmian zostaną następnie przedłożone stronie rządowej do dalszych prac legislacyjnych. Potrzebę uproszczenia zasad a także skomplikowane przepisy jako jedną z głównych barier w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami wskazywali także pracodawcy podczas badania przeprowadzonego przez POPON na początku roku (raport z badań:  https://popon.pl/raport-popon-2024-badania-nastrojow-i-opinii-pracodawcow-osob-z-niepelnosprawnosciami/ ).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności członków Organizacji, do włączenia  się w prace zespołu i zgłaszania swoich uwag na temat już funkcjonujących rozwiązań oraz propozycji zmian. Jesteśmy przekonani, że dzięki Państwa wieloletniemu doświadczeniu i praktyce uda się wypracować optymalne rozwiązania, które przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności tego instrumentu i w konsekwencji przełożą się na zwiększenie zatrudniania osób niepełnosprawnych z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Spotkania zespołu realizowane będą w formule on-line.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w piątek 17.05.2024 r. w godz. 11:00 -12:00  

 

Chęć przystąpienia do zespołu roboczego oraz propozycje zmian można zgłaszać

Mailem: organizacja@popon.pl w terminie do 16.05.2024r.


Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągający 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, są zobowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przepisami pracodawca taki może dokonać obniżenia powyższych wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usługi u przedsiębiorcy, który na podstawie art. 22 ustawy o rehabilitacji wystawia tzw. ulgi we wpłatach na PFRON.

Obecne przepisy, de facto, nakładają na przedsiębiorcę, który ma prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON obowiązek sporządzenia informacji o uldze i przekazywania jej wszystkim klientom, ewentualnie gromadzenia informacji, że nastąpiło zrzeczenie się prawa do ulgi. Rozwiązanie takie jest czasochłonne i kosztowne. Idea ulg we wpłatach na PFRON, w swoim pierwotnym założeniu, miała na celu zrównać konkurencyjność przedsiębiorców (obecnie także spółdzielni socjalnych i zakładów aktywności zawodowej) i spowodować, że podmioty zatrudniające osoby niepełnosprawne o najwyższych stopniach niepełnosprawności i ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi świadczenia pracy, będą miały dodatkowy atut w rozmowach z kontrahentami. Atut ten miał rekompensować klientowi ewentualne trudności i niedogodności, które mogą się pojawić przy świadczeniu usługi lub produkcji wykonywanej przez tego rodzaju podmiot. W obecnym systemie, ze względu na nadmiarowe obowiązki sprawozdawcze, ten atut dla wielu staje się „kulą u nogi”. Tym samy prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON przez uprawnionych sprzedających z przywileju stało się obowiązkiem. Niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje, że przedsiębiorcy grożą kary.

 

Dołącz do nas.

Zmieńmy i uprośćmy system.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.Facebook
LinkedIn
Skip to content