Zmiany w zakresie ważności tzw. orzeczeń covidowych

Zmiany w zakresie ważności tzw. orzeczeń covidowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że Senat w dniu 30 marca 2023 r. odrzucił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, która została wcześniej przyjęta przez Sejm (9 marca 2023 r.).

Ustawa dokonuje m.in. istotnej zmiany w zakresie ważności tzw. orzeczeń covidowych, tj. uchyla art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na podstawie którego pracodawcy mogą wydłużać w okresie trwającego stanu zagrożenia epidemicznego ważność orzeczeń o niepełnosprawności.

Jednocześnie w art. 23 ustawa zawiera przepisy przejściowe, zgodnie z którymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy covidowej, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa będzie ponownie procedowana przez Sejm na posiedzeniu zaplanowanym w dniach 12-14 kwietnia.

 

Wskazane wyżej przepisy będą szczegółowo omawiane podczas szkolenia online – Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r., które zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2023 r.

Link do ogłoszenia o szkoleniu: https://popon.pl/szkolenie-online-zmiany-w-zatrudnianiu-osob-niepelnosprawnych-w-2023-r-05-04-2023-godz-1000-1414/Facebook
LinkedIn
Skip to content