Znamy Mazowieckich Lodołamaczy 2016 – Regionalna Gala XI Edycji Konkursu

Znamy Mazowieckich Lodołamaczy 2016 – Regionalna Gala XI Edycji Konkursu

Mazowiecka Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 • Zdzisław-Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
 • Elżbieta Bogucka – Dyrektor O/Mazowieckiego PFRON
 • Elżbieta Lipińska – Okręgowy Inspektor Pracy
 • Barbara Borys-Damięcka – Senator RP
 • Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP
 • Tomasz Sieradz – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
 • Tadeusz Szczepański – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: Galeria Apteka Sztuki ZAZ Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Warszawy

Apteka Sztuki jest niezależną instytucją kultury prezentującą i promującą artystów, działających w obszarze różnych gatunków sztuki współczesnej (malarstwo, rzeźba, instalacja, video, performance). Założona w 2007 roku i prowadzona przez organizację pożytku publicznego Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, to unikatowe na skalę europejską przedsięwzięcie, które jednocześnie jest galerią sztuki współczesnej i Zakładem Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Różnorodność zadań, jakie realizuje Apteka Sztuki, pozwala zatrudnionym tu osobom niepełnosprawnym na zdobywanie pod okiem pracowników merytorycznych doświadczenia zawodowego, reintegrację społeczną i przygotowanie do szukania pracy na otwartym rynku. Pracodawca wspiera przedsiębiorczość – zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom niepełnosprawnym bezrobotnym – pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy – doradztwo zawodowe, poradnictwo – szkolenia, podnoszenie kwalifikacji.

 • II miejsce i srebrny medal: Fundacja: Praca dla niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych, Drobin
 • III miejsce i brązowy medal: INWEMER System Sp. z o.o. z Warszawy

Kategoria Otwarty Rynek

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymuje: AVIVA Sp. z o.o. z Warszawy

Firma Aviva stwarza doskonałe warunki pracy dla osób z niepełnosprawnościami poprzez komfortowe warunki pracy, opiekę przełożonych, a także HR Biznes Partnerów. Ponad to każda pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może korzystać z bezpłatnej opieki medycznej rozszerzonej o rehabilitację, a także ma zwroty za dojazdy do pracy.

Realizacja wewnętrznego programu Aviva \”Praca Bez Barier\” oraz \”Oczy Szeroko Otwarte\”, który ma na celu wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, tj. edukacja menedżerów, organizacja spotkania z Jasiem Melą, osobami niewidomymi, osobami ze schorzeniami aktywności ruchowej (wsparcie fundacji), udostępnianie biletów na niewidzialną wystawę. Wdrożenie dodatkowych benefitów dla osób niepełnosprawnych. Budowanie wśród pracowników zrozumienia, że osoby z niepełnosprawnościami są nadsprawne, gdyż pomimo przeciwności pracują zawodowo. Zachęcanie pracowników do bycia twarzą programu. Współpraca z Fundacją Fazon, Integracja, FAR i innymi oraz Biurami Karier wspierającymi studentów niepełnosprawnych w zakresie rekrutacji pracowników.

 • II miejsce i brązowy medal: Polska Grupa Multimedialna Sp. z o.o. z Warszawy
 • III miejsce i srebrny medal: Capital Work Sp. z o.o. z Warszawy
 • Wyróżnienie: Spółdzielnia Socjalna „Amelia” z Ostrowa Mazowieckiego

Kategoria Instytucja

 • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2016 otrzymał: Urząd Transportu Kolejowego z Warszawy

Urząd Transportu Kolejowego jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką wspierającą Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego jako centralnego organu administracji publicznej w realizacji jego zadań. UTK stoi na straży spójności systemu kolejowego, prowadząc nadzór nad rozwiązaniami technicznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego i bezpieczeństwo systemu kolei.

Poprzez odpowiednie dostosowanie i powierzenie obowiązków pracownicy niepełnosprawni w UTK realizują zadania dopasowane do ich możliwości, a tym samym zdobywają doświadczenie, nowe kwalifikacje, są zauważeni, potrzebni i doceniani przez pracodawcę. W UTK zatrudnieni są pracownicy z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową, z wadami wzroku czy też słuchu. Wszyscy pracownicy z niepełnosprawnością pracują na stanowiskach merytorycznych. W rezultacie nie są oni postrzegani przez współpracowników i przełożonych przez pryzmat swojej niepełnosprawności, lecz przez pryzmat kompetencji. 05.08.2015 r. został powołany w UTK lider integracji pracowników niepełnosprawnych – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych w UTK. Jego głównym zadaniem jest opieka oraz doradztwo niepełnosprawnym pracownikom. W ramach działań podjętych przez Rzecznika Osób Niepełnosprawnych w UTK 03.12.2015 r. w Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych UTK został sygnatariuszem Karty Różnorodności. Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją pracodawcy, który zobowiązuje się do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. W ramach prowadzonej przez UTK polityki równych szans oraz realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) UTK podejmuje działania mające na celu ułatwienie oraz usprawnienie komunikacji z pracownikami z dysfunkcją słuchu. Podjęto decyzję dotyczącą uruchomienia w UTK wideotłumaczy Polskiego Języka Migowego, które będą pomocne dla pracowników czy klientów głuchych i niedosłyszących. Pracownicy z dysfunkcją słuchu mają możliwość komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej. Pracownicy niepełnosprawni uczestniczyli także w szkoleniu z zasad kodeksu postępowania administracyjnego oraz korzystania z platformy ePUAP.

Jedną z nadrzędnych funkcji państwa jest funkcja socjalna, zatem to do organów państwa należy podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji wykluczenia osób niepełnosprawnych. Oczywistym jest, że każdy z organów państwa zobowiązany jest realizować swoje cele w oparciu o przyznane przez ustawodawcę kompetencje, niemniej jednak wybór sposobu realizacji zadań należy każdorazowo do kierownictwa danej jednostki. Kierownictwo Urzędu Transportu Kolejowego systematycznie od wielu lat prowadzi politykę „wyrównywania szans” poprzez podejmowanie małych i wielkich inicjatyw związanych zarówno z budowaniem przyjaznego zaplecza architektonicznego dla klientów UTK i pracowników, jak i propagowaniem działań związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych chociażby poprzez budowanie przyjaznej atmosfery. Kilka lat temu na skutek wypadku i powikłań jakim uległam, otrzymałam status osoby niepełnosprawnej. Dziś po kliku latach rehabilitacji jestem osobą w pełni sprawną jednak tematyka osób niepełnosprawnych jest mi bardzo bliska, dlatego też potrafię docenić działania mojego pracodawcy, który swoją niespotykaną postawą, i świadomie budowaną polityką związaną z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, uchodzić może za propagatora dobrych praktyk. W mojej ocenie najistotniejszym atutem UTK jest konsekwentne budowanie spójnej polityki – stosunku do otaczającej nas niepełnosprawności innych osób, poprzez wplatanie dobrych praktyk w bieżące życie Urzędu. Należą do nich: – planowanie przestrzeni architektonicznej nowej siedziby UTK w sposób zapewniający spełnienie wszystkich norm dostępności niezależnie od stopnia niepełnosprawności klientów i pracowników UTK (szerokość pomieszczeń korytarz, kontrasty ścian i podłóg, wybór wykładzin, dobór oświetlenia, to również troska o szczegóły takie jak choćby wysokość zawieszenia luster w toaletach dla osób niepełnosprawnych,)(potwierdzone certyfikatem „Obiekt bez barier”), – zakup mebli gdzie opis przedmiotu zamówienia uwzględnia potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, – dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących , (wyróżnienie w konkursie „Strona bez barier”) – udział tłumacza migowego we wszystkich spotkaniach firmowych organizowanych przez kierownictwo UTK, – powołanie Rzecznika osób niepełnosprawnych, – opracowanie poradnika w intranecie (sieć wewnętrzna) z podstawowymi zwrotami w języku migowym, – opracowanie Poradnika dobrych praktyk, czyli jak pracować w różnorodnym zespole, – udział w szkoleniach organizowanych dla departamentów w których pracują osoby głuchonieme, tłumacza języka migowego. Po każdym szkoleniu tłumacz pozostaje do dyspozycji głuchoniemego pracownika tak by ten mógł dopytać prowadzącego szkolenie o nurtujące go kwestie. – budowanie wrażliwości społecznej poprzez organizację akcji wspierających osoby niepełnosprawne i potrzebujące takie jak: „Pozytywnie zakręceni” – zbiórka nakrętek, „Dobre ciasto w dobrej wierze” – zbiórka pieniędzy na rehabilitacje niepełnosprawnej wnuczki jednej z naszych pracownic, organizowaliśmy wakacyjne zbiórki pomocy szkolnych, przedświąteczne zbiórki żywności, zaproszenie dzieci z domu dziecka na imprezę Mikołajkową dla dzieci pracowników. To właśnie takie działania sprawiają, że UTK nie tylko wspiera niepełnosprawnych pracowników i interesariuszy ale również jest propagatorem dobrych praktyk pokazując, że lęki związane z otaczaniem się osobami niepełnosprawnymi a zwłaszcza z ich zatrudnianiem można oswoić.

 • II miejsce i srebrny medal: Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Warszawa
 • III miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji z Warszawy

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

 • Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” z Radomia

Gospoda Jaskółeczka prowadzi działalność gastronomiczną serwując tradycyjne dania kuchni polskiej. Ofertę kieruje do mieszkańców miasta Radomia i okolic.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka” Sp. z o.o. zostało powołane aktem notarialnym w dniu 22 maja 2007 r., dzięki staraniom Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w Radomiu utworzonego w ramach projektu Krakowska Inicjatywa na rzecz Gospodarki Społecznej – „Cogito” realizowanego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach inicjatywy Wspólnotowej EQUA w okresie.

Osoby chorujące psychicznie angażowały się ochoczo we wszystkich etapach powstania Gospody Jaskółeczka.

Przedsiębiorstwo Społeczne „Gospoda Jaskółeczka „ Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które łączy cele ekonomiczne i społeczne nastawione głównie na zapewnienie miejsc pracy osobom ze schorzeniami szczególnymi oraz pozytywną zmianę społeczną w odbiorze ludzi chorujących psychicznie. Firma działa na zasadzie non for profit, a ewentualne zyski reinwestuje w tworzenie nowych miejsc pracy.

W Gospodzie Jaskółeczka zatrudnionych było na umowę o pracę w 2015 r. 24 osoby w tym 18 osób niepełnosprawnych z czego 14 osób ze schorzeniami szczególnymi. Liczba pracowników wzrosła w 2015 r.

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

 • Prof. UPH dr hab. Leszek Płoch – Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY”

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki, muzyk, muzykoterapeuta. Autor samodzielnych publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów o tematyce aktywizacji twórczej, arteterapii, socjalizacji osób z niepełnosprawnością. Od przeszło czterdziestu lat inicjuje różnorodne akcje, imprezy, wydarzenia artystyczne i kulturalne z udziałem i na rzecz włączania społecznego do kultury dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością.

Integracyjny Zespół Pieśni i Tańca „MAZOWIACY” powstał w 1985 rok i dziś liczy już ponad 75 członków. W próbach artystycznych uczestniczy 95 członków. „MAZOWIACY” podlegają organizacyjnie Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Twórcą i kierownikiem tego unikalnego zespołu folklorystycznego jest prof. UPH dr hab. Leszek Ploch. Zespół „MAZOWIACY” przyjmuje do swojej grupy młodzież niepełnosprawną od 16 roku życia, uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, osoby zatrudnione w spółdzielniach inwalidzkich, itp. Członków Zespołu wspierają w tańcu, śpiewie oraz w innych pracach technicznych wolontariusze. Są to uczniowie szkół średnich, studenci oraz wszystkie te młode osoby, które pragną czuć się potrzebne.

Ambasador Konkursu Joanna Brodzik

Podczas Gali wystąpił Arkadiusz Kłusowski

Prowadzenie Grzegorz Miśtal

Patronat honorowy

 • Zdzisław-Sipiera – Wojewoda Mazowiecki
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy

 

Patronat medialny

PartnerFacebook
LinkedIn
Skip to content