Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Małopolskiego i Śląskiego Oddziału POPON

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Małopolskiego i Śląskiego Oddziału POPON

Warszawa, 31.03.2022

Zgodnie z art. 38 ust. 3 i 5 Statutu POPON Małopolska i Śląska Rada Wojewódzka Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnoprawnych zwołuje Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału Małopolskiego i Śląskiego POPON na dzień 21 kwietnia 2022 roku, godzina 12.00 . Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

W przypadku braku quorum, (co najmniej połowa uprawnionych) Rada Wojewódzka zwołuje drugi termin Zgromadzenia na godz. 12:15 (w drugim terminie dla ważności obrad quorum nie jest wymagane).

ZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
MAŁOPOLSKIEGO I ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU POPON

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

 1. Powitanie Członków POPON oraz zaproszonych gości
 2. Uchwalenie Regulaminu obrad
 3. Wybór Prezydium obrad
 4. Wybór Komisji Zgromadzenia:
  • Mandatowo-skrutacyjnej
  • Uchwał i wniosków
 5. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności oddziałów POPON w 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Małopolskiego i Śląskiego Oddziału  POPON w 2021 r.
 8. Wystąpienie przedstawiciela władz krajowych POPON
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności oddziałów POPON w 2021 r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Oddziału  Małopolskiego i Śląskiego POPON w 2021 r.
 11. Prezentacja programu działania oddziałów POPON na 2022 r. oraz planu finansowego Oddziału Małopolskiego i Śląskiego  na 2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie programu działania oddziałów POPON na 2022 r. i planu finansowego Oddziału Małopolskiego i Śląskiego  na 2022 r.
 13. Wybory Rady Wojewódzkiej
  • wybór Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej
  • wybór pozostałych członków Rady Wojewódzkiej
 14. Wybory Przedstawicieli na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Przedstawicieli Członków POPON
 15. Sprawy różne i wniesione
 16. Zamknięcie obrad

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 24 ust. 9 w zw. z art. 38 ust. 9 Statutu POPON prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu posiadają członkowie Organizacji, którzy mają uregulowaną zapłatę składek członkowskich na dzień przypadający 3 miesiące przed datą Zgromadzenia Członków Oddziału.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 kwietnia  w Zgromadzeniu pod numerem telefonu: 668461252  na adres email: rzecznik@popon.pl.

Przewodniczący
Małopolskiej Rady Wojewódzkiej POPON
Antoni Matyasik
Przewodniczący
Śląskiej Rady Wojewódzkiej POPON
Józef Bodziony

 

 Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy
kom. 668 461 252
e-mail:rzecznik@popon.plSkip to content