Będzie dopłata na starego pracownika

Będzie dopłata na starego pracownika

Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r.

Taką informację przekazało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Jest ona związana z wchodzącą w życie za niecałe pół roku ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Jej art. 1 pkt 8 lit. b przewiduje, że pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowania do pensji na tzw. starego pracownika, czyli osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero po jakimś czasie doznała niepełnosprawności.

Obecnie nie ma do niego prawa, ponieważ w przypadku takiego podwładnego nie jest możliwe wykazanie efektu zachęty, który jest jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych (nie dochodzi bowiem do wzrostu zatrudnienia ogółem).

Natomiast po 1 lipca br. jego osiąganie nie będzie już dotyczyć starych pracowników.

3 mld zł przeznaczy w tym roku PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń

Jeżeli więc np. 5 lipca dotychczas zdrowy pracownik przedstawi pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, to firma będzie mogła złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie dopłat do wynagrodzeń od tego dnia.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) miała jednak wątpliwości, czy brak konieczności wykazywania efektu zachęty będzie obejmował również tych zatrudnionych, którzy przedstawili szefowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w trakcie zatrudnienia, ale przed terminem wejścia w życie nowych przepisów. W pytaniu skierowanym do BON podaje przykład osoby przyjętej do pracy od lutego 2013 r., która przedstawiła 1 października 2015 r. orzeczenie zaliczające ją do umiarkowanego poziomu dysfunkcji zdrowotnej. Od tego też dnia jest wliczana do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

BON w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia, że do zastosowania art. 26b ust. 6a ustawy rehabilitacyjnej (zmiana zawarta w art. 1 pkt 8 lit. b nowelizaq’i) nie będzie miała znaczenia data przedstawienia pracodawcy przez pracownika orzeczenia, a więc czy nastąpi to przed, czy po 1 lipca br. Ważna będzie zaś data powstania niepełnosprawności podwładnego, która zostanie potwierdzona wspomnianym dokumentem. W konsekwencji dofinansowanie do pensji będzie przysługiwać pracodawcom znajdującym się w takiej sytuacji, która została przedstawiona w przykładzie POPON.

Dodatkowo BON zaznacza, że nowy przepis będzie miał zastosowanie do dopłat do wynagrodzeń przysługujących za okresy zaczynające się od 1 lipca 2016 r. Nie będzie więc możliwe uzyskanie dofinansowań za wcześniejsze miesiące.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content