Statut

Statut
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

– Tekst jednolity –

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

Art. 1.

1. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwana dalej Związkiem jest związkiem pracodawców.
2. Związek działa na podstawie Ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. /Dz. U. nr 55 poz. 235/ oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą Związku jest Warszawa, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Związek może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów prawa miejscowego.

Art. 2.

Związek posiada osobowość prawną. Jest samorządny i niezależny w swojej działalności statutowej..

Art. 3.

Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców oraz innych organizacji o podobnych celach działania i założeniach programowych.

Art. 4.

1. Związek opiera się w swojej działalności na pracy społecznej ogółu członków. Może jednak dla prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej zatrudniać pracowników, w tym również członków wybranych władz statutowych z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej.
2. Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3. Związek może tworzyć federacje i konfederacje związków jak również przystępować do już istniejących.

Art. 5.

1. Związek używa pieczęci z nazwą i adresem.
2. Związek posiada znak graficzny według wzoru zatwierdzonego przez Radę Krajową.

Art. 6.

Związek może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującym w tym kraju prawodawstwem.

Rozdział II
Cele i sposoby działalności

Art. 7.

Celami działalności Związku są:

1. Ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne.
2. Wspieranie działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
3. Współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawy warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem.
4. Integracja środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewienie zasad etyki w działalności gospodarczej.
5. Prezentowanie opinii i ocen środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej.

Art. 8.

Dla realizacji swych celów Związek współdziała z organami administracji publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Art. 9.

Związek realizuje swe cele w szczególności przez:
1. reprezentowanie interesów członków Związku, występowanie na rzecz poszanowania tych interesów przed organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i jednostkami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
2. podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach z zakresu działalności prowadzonej przez swych członków,
3. organizowanie spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych i szkoleniowych, dotyczących działalności gospodarczej członków oraz osób zainteresowanych,
4. udzielanie pomocy organizacyjnej członkom Związku,
5. dbanie o przestrzeganie norm prawnych i etycznych dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,
6. współpracę z organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne w celu rozwoju szans ich członków w działaniach na rzecz aktywizacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
7. inicjowanie i podejmowanie działań służących rozwojowi gospodarczemu członków Związku,
8. prowadzenie działalności informacyjnej oraz poradnictwa,
9. ochronę praw i interesów członków poprzez zapewnienie warunków uzyskania pomocy organizacyjnej i prawnej,
10. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych,
11. prowadzenie działalności gospodarczej.

Art.10.

Związek może prowadzić działalność gospodarczą w wyodrębnionej formie organizacyjnej –

Art. 11.

1. Działalność gospodarczą Związek prowadzi na terenie kraju oraz za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dochód z działalności gospodarczej Związek w całości przeznacza na cele statutowe.

Rozdział III
Członkowie związku, ich prawa i obowiązki

Art. 12.

1. Członkami Związku mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne zatrudniające pracowników niepełnosprawnych, których przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej.
2. Członkiem Związku może być również osoba prawna lub fizyczna lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową niezatrudniająca osób niepełnosprawnych a współpracująca gospodarczo z podmiotami, o których mowa w ust.1 lub której cel działalności jest zbieżny z celami działalności Związku.

Art. 13.

1. O przyjęciu w poczet członków Związku decyduje Zarząd Krajowy Związku na pisemny wniosek zainteresowanego i po złożeniu przez niego deklaracji członkowskiej zawierającej zobowiązanie do przestrzegania Statutu.
2. W deklaracji należy wskazać osobę upoważnioną do reprezentowania członka w Związku.

Art. 14.

1. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Związku, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Krajowej. Odwołanie wnosi się na piśmie poprzez Zarząd Krajowy w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji odmownej.
2. Odwołującego się Zarząd Krajowy powiadamia o terminie i miejscu posiedzenia Rady Krajowej, na którym będzie rozpatrywane odwołanie.
3. Decyzja Rady Krajowej w sprawie, o której mowa ust. 2 jest ostateczna.

Art. 15.

Członkowie Związku mają prawo:
1. uczestnictwa w pracach Związku, zgłaszania wniosków i wyrażania opinii,
2. wybierania i być wybieranym do władz Związku,
3. korzystania ze wszystkich form pomocy i wsparcia Związku,
4. dostępu do wszelkich informacji o pracach Związku.

Art. 16.

1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
3. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Związku,
4. przestrzegania zasad współżycia społecznego; ,
5. terminowego opłacania składek członkowskich,
6. dbania o dobre imię Związku.

Art. 17.

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
1. wykreślenia przez Radę Krajową z powodu wykreślenia członka z właściwego rejestru, do którego wpis jest warunkiem prowadzenia prze członka działalności gospodarczej lub zawodowej;
2. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Związku,
3. wykluczenia ze Związku.

Art. 18.

Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie może nastąpić jeżeli członek:
1. prowadzi działalność sprzeczną z zasadami współżycia społecznego,
2. uporczywie narusza statutowe obowiązki członka Związku, w tym zalega z płaceniem składek członkowskich przez co najmniej trzy miesiące.
3. dopuścił się czynów niegodnych członka Związku

Art. 19.

1. Decyzje, o których mowa w Art. 17 i 18 podejmuje Rada Krajowa w formie uchwały.
2. Od decyzji o pozbawieniu członkostwa wskutek wykluczenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli) Związku w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Odwołanie wnosi się do Zgromadzenia Ogólnego za pośrednictwem Rady Krajowej. Rada Krajowa przed przekazaniem odwołania do Zgromadzenia Ogólnego (Przedstawicieli) może uwzględnić odwołanie, jeżeli stwierdzi, że przyczyna uzasadniająca wykluczenie członka ustała lub, gdy z innych przyczyn jest to uzasadnione.
4. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym (Zgromadzeniu Przedstawicieli) Związku. Rada Krajowa powiadamia odwołującego się o terminie i miejscu Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli).
5. Zainteresowanemu przysługuje prawo uczestniczenia w obradach Zgromadzenia rozpatrującego jego odwołanie.
6. W okresie między wydaniem decyzji o wykluczeniu a dniem Zgromadzenia Ogólnego, które rozpatruje odwołanie zainteresowanego jego członkostwo ulega zawieszeniu

Art. 20.

1. Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Przedstawicieli) może przyznać tytuł członka honorowego.
2. Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna szczególnie zasłużona w realizacji celów statutowych Związku..

Rozdział IV
Władze związku, ich kadencja, wybory i zasady głosowania

Art. 21.

Władzami Związku są:
1. Zgromadzenie Ogólne lub Zgromadzenie Przedstawicieli członków Związku,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Rada Krajowa,
4. Zarząd Krajowy,

Art. 22.

1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata. Funkcję członka we władzach Związku można pełnić więcej niż jedną kadencję.
2. W skład władz Związku, o których mowa w art. 21 ust 2 i 3 mogą wchodzić tylko członkowie Związku.
3. Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym. W głosowaniu tajnym następuje również odwołanie członków władz Związku.
4. Do władz Związku wchodzą osoby, które uzyskały 50% + 1 głosów biorących udział w głosowaniu.

ZGROMADZENIE OGÓLNE

Art. 23.

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku.
2. Zgromadzenie Ogólne tworzą członkowie Związku.
3. Zgromadzenie Ogólne może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Art. 24.

1. Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest przez Radę Krajową corocznie,
2. Zwyczajne Sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Ogólne zwoływane jest raz na cztery lata.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego wymaga złożenia pisemnego wniosku do Rady Krajowej podpisanego przez co najmniej 20 % członków Związku.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego może nastąpić również z własnej inicjatywy Rady Krajowej jak też na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej.
5. Rada Krajowa zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku zgodnie z ust. 3 i 4.
6. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia podejmowane są jawnie, zwykłą większością głosów, jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
7. Zgromadzenie Ogólne ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków.
8. Każdy członek (przedstawiciel) dysponuje na Zgromadzeniu Ogólnym jednym głosem. Nie uwzględnia się udzielonych pełnomocnictw do reprezentowania przedstawicieli na Zgromadzeniu Przedstawicieli
9. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Ogólnym posiadają członkowie Związku, którzy mają uregulowaną zapłatę składek co najmniej na dzień przypadający 3 miesiące przed datą Zgromadzenia Ogólnego.
10. Rada Krajowa przygotowuje listę członków Związku uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Ogólnym oraz wykłada ją w siedzibie Związku na co najmniej 30 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego lub też ogłasza ją na stronie internetowej Związku, w zależności od uznania Rady Krajowej. Członkom nie wpisanym na listę przysługuje prawo sprzeciwu. Sprzeciw składa się w formie pisemnej do Rady Krajowej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy uprawnionych. Sprzeciw musi zostać rozpoznany w terminie 14 dni przed datą Zgromadzenia Ogólnego. Decyzja Rady Krajowej jest ostateczna. W razie uwzględnienia sprzeciwu Rada Krajowa wpisuje członka na listę uprawnionych.
11. Rada Krajowa w terminie do 14 dni przed terminem obrad Zgromadzenia Ogólnego może wpisać na listę uprawnionych, członka, który zapłacił wszystkie zaległe składki i złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w obradach Zgromadzenia Ogólnego.
12. O miejscu, terminie i porządku obrad Rada Krajowa zawiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego oraz poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Związku i siedzibach terenowych jednostek organizacyjnych Związku.
13. Wnioski członków w przedmiocie uzupełnienia porządku obrad powinny być przekazane Radzie Krajowej nie później niż 14 dni przed terminem Zgromadzenia Ogólnego. Rada Krajowa jest zobowiązana uwzględnić wniosek jeżeli podpisany został przez co najmniej 1/10 członków Związku.

Art. 25.

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:
1. określanie kierunków działania Związku,
2. uchwalanie programu działania Związku poprzez rozpatrywanie i zatwierdzanie planów pracy Rady Krajowej,
3. wybór z zastrzeżeniem art. 28 ust. 5 Statutu i odwołanie Przewodniczącego Rady Krajowej, członków Komisji Rewizyjnej i członków Rady Krajowej, ,
4. odwołanie Przewodniczącego Rady Krajowej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym większością 75% + 1 głos, zwołanym między innymi w celu odwołania Przewodniczącego Rady Krajowej,
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego, Rady Krajowej i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego Związku,
6. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Krajowej w sprawach, o których mowa w art. 17 – 19 Statutu.
7. uchwalanie regulaminów pracy Zgromadzenia Ogólnego,
8. dokonywanie zmian statutu Związku,
9. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, Radzie Krajowej oraz Przewodniczącemu Rady Krajowej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku,
11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Krajowej zawieszającej członków Rady Wojewódzkiej.
12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Krajowej uchylającej uchwały władz oddziału.

Art. 26.

1. W przypadku gdy liczba członków Związku przekracza 300, Zgromadzenie Ogólne zastępuje się Zgromadzeniem Przedstawicieli członków Związku. Na każdą rozpoczętą liczbę pięciu członków Związku przypada jeden przedstawiciel.
Liczbę członków Związku określa się według stanu na dzień 31 grudnia danego roku.
2. Rada Krajowa określa granice okręgów wyborczych, tryb i terminarz Zgromadzeń Członków Oddziału wybierających przedstawicieli. Rada Krajowa współdziała w tym zakresie z Radami Wojewódzkimi.
3. W przypadku opisanym w art. 26 ust. 1 Postanowienia niniejszego statutu odnoszące się do Zgromadzenia Ogólnego stosuje się do Zgromadzenia Przedstawicieli.

RADA KRAJOWA

Art. 27.

1. Rada Krajowa jest organem Związku sprawującym nadzór nad działalnością Związku.
2. Rada Krajowa nie jest uprawniona do wydawania poleceń Zarządowi Krajowemu. Rada Krajowa ma jednak prawo do wydania zaleceń Zarządowi Krajowemu.
3. W okresach między Zwyczajnymi Zgromadzeniami Ogólnymi Rada Krajowa wykonuje kompetencje Zgromadzenia Ogólnego.
4. Rada Krajowa składa się od 10 do 27 członków, w tym aktualnie pełniący funkcje przewodniczący Rad Wojewódzkich, do 10 członków powołanych przez Zgromadzenie Ogólne oraz Przewodniczący Rady Krajowej.
5. Rada Krajowa jest uprawniona w czasie kadencji dokooptować w skład Rady Krajowej nowych członków.
6. Członkostwo w Radzie Krajowej z zastrzeżeniem ust. 7 wygasa z chwilą:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne (Przedstawicieli),
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci członka,
5) z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego (Przedstawicieli) zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok kadencji.
7. W przypadku członków Rady Krajowej, których członkostwo wynika z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczących Rad Wojewódzkich członkostwo w Radzie Krajowej ustaje na skutek zdarzeń określonych w art. 39 ust. 3 Statutu.
8. Rada Krajowa może oddelegować swojego członka do Zarządu Krajowego na podstawie uchwały Rady. W okresie oddelegowania do Zarządu Krajowego, ulega zawieszeniu członkostwo w Radzie Krajowej.
9. Do ważności uchwał Rady Krajowej jest wymagane uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków. W przypadku uzyskania równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Rady Krajowej.
10. Rada Krajowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
11. Posiedzenia Rady Krajowej odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
12. Posiedzenia Rady Krajowej zwołuje Przewodniczący Rady Krajowej z własnej inicjatywy lub Wiceprzewodniczący Rady Krajowej na wniosek co najmniej 4 członków Rady Krajowej.
13. Posiedzeniami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Rady Krajowej lub wyznaczona przez niego osoba. Członkowie Rady wykonują swoje uprawnienia osobiście (nie uwzględnia się pełnomocnictw ).
14. Rada Krajowa powołuje ze swojego grona Prezydium Rady w ilości 3-5 osób do organizowania bieżących prac Rady Krajowej. Pracami Prezydium kieruje Przewodniczący Rady Krajowej. Pozostali członkowie Prezydium są Wiceprzewodniczącymi Rady Krajowej.

Art. 28

Do kompetencji Rady Krajowej należy:
1. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Zgromadzenia Ogólnego.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji międzynarodowych.
3. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Krajowego.
4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego
5. Wybór Przewodniczącego Rady Krajowej na okres do końca kadencji w przypadku rezygnacji w czasie kadencji, na podstawie uchwały powziętej większością 3 /4 głosów lub powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Krajowej na podstawie uchwały podjętej większością 50% głosów + 1.
6. Podejmowanie uchwał ustalających kierunki działania Organizacji, w tym kierunkowych wytycznych dla prac Zarządu,
7. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Krajowego, Rady Krajowej i uchwalanie regulaminu pracy Rad Wojewódzkich,
8. Ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej płatności.
9. Przedstawianie Zgromadzeniu Ogólnemu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Krajowego.
10. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy lub innego z członkami władz statutowych, o których mowa w art. 4 ust. 1.
11. Powoływanie Komisji i Zespołów Ekspertów oraz uchwalanie regulaminów ich pracy.
12. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności Związku.
13. Wybór uprawnionych do badania sprawozdania finansowego Związku.
14. Określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które mogą być zaciągane w imieniu Związku, bez odrębnej uchwały Rady Krajowej,
15. Wyznaczanie zasięgu terytorialnego placówek terenowych Związku.
16. Dokonywanie oceny działalności Zarządu Krajowego.
17. Podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich z zastrzeżeniem art. 25 ust. 6.
18. Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej.
19. Powoływanie jednostek gospodarczych Związku.
20. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w organizacjach krajowych oraz tworzenia lub przystępowania do federacji i konfederacji, o których mowa w art. 4 pkt.3.
21. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w art. 25 ust.10.
22. Podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia działalności Członków Rady Wojewódzkiej w przypadku, o którym mowa w art. 39 Statutu.
23. Podejmowanie uchwał uchylających uchwały władz Oddziału w razie stwierdzenia, że zostały one podjęte z naruszeniem prawa, przepisów niniejszego Statutu bądź też, że ich realizacja godziłaby w interesy lub dobre imię Związku.

Art. 29

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Krajowej należy:
1. Kierowanie pracą Rady Krajowej oraz Prezydium Rady Krajowej.
2. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Krajowej.
3. Desygnowanie przedstawicieli Związku do struktur krajowych rad, komisji, zespołów oraz organizacji i instytucji rządowych i samorządowych, po zasięgnięciu opinii Rady Krajowej, a w przypadku desygnowania do struktur wojewódzkich, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej Rady Wojewódzkiej.
4. Wnioskowanie o odznaczenia.

ZARZĄD KRAJOWY

Art. 30

1. Zarząd Krajowy Związku (zwany w niniejszym statucie Zarządem Krajowym ) prowadzi sprawy Związku i reprezentuje go na zewnątrz.
2. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 1 do 4 osób, w tym Prezes Zarządu Krajowego oraz Wiceprezesi Zarządu Krajowego.
3. Członkowie Zarządu Krajowego są wybierani przez Radę Krajową. Członkowie Zarządu Krajowego mogą być wybierani również spośród osób niebędących członkami Związku.
4. Członkostwo w Zarządzie Krajowym ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) odwołania przez Radę Krajową
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci członka
5. Do ważności uchwał Zarządu Krajowego wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków. W przypadku uzyskania równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu Krajowego.
6. Posiedzenia Zarządu Krajowego odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
7. Posiedzeniami Zarządu Krajowego kieruje Prezes Zarządu Krajowego lub wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu Krajowego.
8. Zarząd Krajowy może powołać pełnomocników do wykonywania czynności zarządzania sprawami Związku.
9. ( skreślony)
10. Pełnienie obowiązków w Zarządzie Krajowym następuje za wynagrodzeniem. Warunki stosunku prawnego łączącego Związek z członkiem Zarządu Krajowego określa Rada Krajowa

Art. 31

1. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1) Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
2) Kierowanie działalnością Związku.
3) Realizacja zaleceń zawartych w uchwałach władz Związku.
4) Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Krajowej programu działania Związku.
5) Opracowywanie planu finansowego Związku i przedstawianie go do zatwierdzenia Radzie Krajowej oraz realizowanie zatwierdzonego planu finansowego.
6) (Skreślony)
7) Przyjmowanie darowizn, spadków oraz środków pochodzących z ofiarności publicznej,
8) Opracowywanie i wdrażanie programów wyrażających cele statutowe Związku.
9) Opracowywanie i wdrażanie programów specjalnych i celowych na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
10) Opracowywanie regulaminu Zarządu Krajowego i przedstawianie Radzie Krajowej do zatwierdzenia,
11) Prowadzenie polityki zatrudniania oraz wykonywanie czynności pracodawcy.
12) Występowanie do Rady Krajowej z wnioskiem o podjęcie uchwały, o której mowa w art. 28 ust. 23.
2. Zarząd Krajowy Związku w szczególności ponosi odpowiedzialność przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości za:
1) należyte prowadzenie rachunkowości Związku,
2) zapłatę zobowiązań publicznoprawnych Związku,
3) przestrzeganie przez Związek przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny.

Art. 32

Do reprezentowania Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Krajowego lub jednego członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku składającym się z 3 do 5 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne (Przedstawicieli)
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne (Przedstawicieli)
3) utraty zdolności do czynności prawnych
4) śmierci członka
5) z dniem odbycia Zgromadzenia Ogólnego (Przedstawicieli) zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok kadencji.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności finansowej Związku.
4. W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Krajowego, Rady Krajowej i Rad Wojewódzkich oraz wglądu we wszystkie dokumenty Związku i jego jednostek organizacyjnych.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Rady Krajowej a za jej pośrednictwem także do Zgromadzenia Ogólnego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Rady Krajowej z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie art. 28 ust. 23.
7. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje o udzielenie absolutorium Radzie Krajowej oraz Przewodniczącemu Rady Krajowej na Zgromadzeniu Ogólnym.
8. Komisja Rewizyjna zbiera się z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał,
9. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący wybierany przez tę Komisję.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.
11. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

Art. 34

Komisja Rewizyjna może w czasie trwania kadencji uzupełnić swój skład w drodze dokonanej przez siebie kooptacji w liczbie nie większej niż 1/3 wybranych członków organu władzy.

Art. 35

Z posiedzeń statutowych władz związku sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.

Art. 36
(Skreślony)

Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne związku – Oddziały Wojewódzkie

Art. 37

1. Związek dzieli się na jednostki terenowe, zwane Oddziałami Wojewódzkimi.
2. Rada Krajowa tworzy nowe i likwiduje Oddziały Wojewódzkie. Rada Krajowa określa kryteria utworzenia i likwidacji Oddziałów oraz obszar działania.

Art. 38

1. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
1) Zgromadzenie Członków Oddziału,
2) Rada Wojewódzka,
2. Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału. Tworzą je członkowie wpisani na listę członków Oddziału prowadzoną przez Radę Krajową. Zgromadzenie Członków Oddziału może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Rada Wojewódzka lub Rada Krajowa.
4. Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Radę Wojewódzką corocznie, co najmniej 30 dni przed Zwyczajnym Sprawozdawczym Zgromadzeniem Ogólnym.
5. Zwyczajne Sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata, co najmniej 30 dni przed Zwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Ogólnym.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Oddziału wymaga złożenia pisemnego wniosku do Rady Wojewódzkiej lub Rady Krajowej podpisanego przez co najmniej 20 % członków Oddziału. Rada Wojewódzka lub Rada Krajowa zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Oddziału może nastąpić również z własnej inicjatywy Rady Wojewódzkiej bądź Rady Krajowej.
8. Zgromadzenie Członków Oddziału, w przypadku, o którym mowa w art. 26, dokonuje wyborów przedstawicieli Oddziału na Zgromadzenie Przedstawicieli Członków Związku.
9. Do Zgromadzenia Członków Oddziału stosuje się odpowiednio art. 24 ust. 6, 7 i 9-13 Statutu.
10. Uchwały Zgromadzenia Członków Oddziału mogą być uchylone przez Radę Krajową w sytuacjach wymienionych w art. 28 ust. 23.
11. Od decyzji Rady Krajowej, o której mowa w ust. 10, Zgromadzenie Członków Oddziału, działające poprzez Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej może odwołać się do Zgromadzenia Ogólnego. Postanowienia art. 39 ust. 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 39

1. Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera w wyborach bezpośrednich Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej.
2. Zgromadzenie Członków Oddziału wybiera co najmniej 2 członków Rady Wojewódzkiej, którzy wraz z Przewodniczącym tworzą Radę Wojewódzką.
3. Członkostwo w Radzie Wojewódzkiej ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji,
2) odwołania przez Zgromadzenie Członków Oddziału
3) utraty zdolności do czynności prawnych,
4) śmierci,
5) z dniem odbycia Zgromadzenia Członków Oddziału zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok kadencji.
4. W przypadku Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej członkostwo w Radzie Wojewódzkiej ustaje również w przypadku ustania członkostwa w Radzie Krajowej na skutek zdarzeń określonych w art. 27 ust. 6 pkt 1 Statutu.
5. Rada Wojewódzka sprawuje nadzór nad działalnością Oddziału.
6. Rada Wojewódzka desygnuje przedstawicieli Związku – członków Oddziału – do powiatowych struktur społecznych, takich jak powiatowa rada społeczna ds. osób niepełnosprawnych oraz powiatowa rada zatrudnienia.
7. Regulamin pracy Rady Wojewódzkiej uchwala Rada Krajowa.
8. (Skreślony)
9. Uchwały Rady Wojewódzkiej mogą być uchylone przez Radę Krajową w sytuacjach wymienionych w art. 28 ust. 23.
10. Od decyzji Rady Krajowej, o której mowa w ust. 9 Rada Wojewódzka może odwołać się do Zgromadzenia Ogólnego w trybie ust. 12.
11. W przypadkach uzasadnionych działaniem Rady Wojewódzkiej na szkodę Związku, Rada Krajowa może zawiesić w pracach niektórych z jej członków lub cały skład Rady Wojewódzkiej, powołując w takim przypadku Zarządcę
12. Od decyzji zawieszającej członkowie Rady Wojewódzkiej mogą odwołać się za pośrednictwem Rady Krajowej do Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli) w terminie 30 dni od dnia zawieszenia. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym (Zgromadzeniu Przedstawicieli). O terminie, miejscu i czasie Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli) Rada Krajowa powiadamia odwołujących się najpóźniej na 14 dni przed terminem..

Art. 40
(Skreślony)

Art. 41
(Skreślony)

Rozdział VI
Majątek i fundusze Związku

Art. 42
Majątek Związku powstaje:
1. Ze składek członkowskich.
2. Z dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Z działalności gospodarczej i dochodów z majątku Związku.

Art. 43

Do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania rozporządzeń majątkowych uprawnione są osoby wymienione w art. 32 Statutu, do maksymalnej ustalonej przez Radę Krajową wysokości.

Art. 44.

1. Podstawę działalności finansowej Związku stanowi budżet uchwalony przez Radę Krajową. Integralną część budżetu Związku stanowią budżety Oddziałów Wojewódzkich.
2. Okresem budżetowym oraz okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Przepisy przejściowe

Art. 45

Zmiany niniejszego Statutu lub jego części dokonuje Zgromadzenie Ogólne (Zgromadzenie Przedstawicieli) większością 2/3 głosów.
Art. 46

Pierwsza kadencja Zarządu Krajowego zaczyna się w roku 2003.

Art. 47

Wykładnia przepisów Statutu należy do Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli), a w przypadkach niecierpiących zwłoki do Rady Krajowej. Uchwała Rady Krajowej w tej sprawie wymaga zatwierdzenia na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym (Zgromadzeniu Przedstawicieli).

Art. 48

Rozwiązanie Związku może nastąpić na podstawie Uchwały Zgromadzenia Ogólnego (Zgromadzenia Przedstawicieli) podjętej większością 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej 50 % uprawnionych do głosowania.

Art. 49

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu obowiązuje ustawa z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców wraz z późniejszymi zmianami.

Art. 50

Niniejszy Statut przyjęto uchwałą Zgromadzenia Przedstawicieli z dnia 16 kwietnia 2009 r., jako jednolity tekst uwzględniający uchwalone zmiany.

Facebook
LinkedIn
Skip to content