Opracowania

Informator pracodawcy osób niepełnosprawnych Wdrożenie RODO w zakresie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

Niniejsze opracowanie ma na celu wyjaśnić, w syntetycznej formie, nowe wymogi prawne,
jakie nakłada na pracodawców osób niepełnosprawnych Rozporządzenie Parlamentu Unii
Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Zgodnie z założeniami
rozporządzenia, służyć to będzie zapewnieniu ochrony prywatności nas wszystkich.
Opracowanie to nie odnosi się do całego zakresu wymagań RODO a jedynie kwestii
zatrudnienia, w szczególności osób z niepełnosprawnością.

Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o statusie prawnym przedsiębiorstwa

Niniejszy Poradnik związany jest z opublikowaniem w dniu 28 stycznia 2016 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na stronie www.pfron.org.pl komunikatu wzywającego pracodawców uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych do złożenia wraz z wnioskiem o wypłatę dofinansowania za miesiąc styczeń 2016 r. „Oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa” w terminie do dnia 25 lutego 2016 r.

Kary finansowe z tytułu niezgodnego z przepisami gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)

Bardzo wiele problemów prawnych, z którymi spotykają się na co dzień pracodawcy dotyczy
funkcjonowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).
Przedsiębiorcy – dysponenci ZFRON (ZPChr oraz tzw. byłe ZPChr które spełniają warunek art.
33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji tj. zatrudniają co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu
na pełen etat z czego co najmniej 25 % stanowią osoby niepełnosprawne) powinni pamiętać,
w jakich przypadkach mogą być zobowiązani do zapłaty kary finansowej na rzecz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Omówienie projektowanych zmian w zakresie prawa zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane – ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że od kwietnia br.
z inicjatywy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych toczą się prace na dwiema nowymi
ustawami, których treść istotnie dotyczy pracodawców prowadzących ZPChr i biorących
udział w postępowaniach w sprawie umów koncesyjnych na roboty budowlane oraz
postępowaniach o zamówienia publiczne.

Rozporządzenia wykonawcze dotyczące uzyskiwania pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy związane z zatrudnianiem pracowników
niepełnosprawnych oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na ten cel. Zmiany dotyczą m.in.


wyliczania efektu zachęty przy dofinansowaniach do wynagrodzeń oraz rozszerzeniem
katalogu osób niepełnosprawnych, za zatrudnienie których można otrzymać zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy, zwrot kosztów szkolenia. 

Wpłaty na PFRON w 2015 r.

Utrzymanie i wykazanie w przedsiębiorstwie odpowiedniego wskaźnika osób
niepełnosprawnych jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawców wynikających
z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa
o rehabilitacji.