Część niepełnosprawnych bez dłuższego wypoczynku. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Część niepełnosprawnych bez dłuższego wypoczynku. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Pracownik, który posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, nie może skorzystać z dodatkowego uprawnienia urlopowego w wymiarze 10 dni.

Przywileje nie mogą się dublować

Urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni roboczych nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych (np. nauczycielom) lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. sędziom).

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje tylko osobom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Udziela się go na takich samych zasadach, jak zwykły. W sprawach nieuregulowanych stosuje się tu przepisy kodeksu pracy.

Kodeksowy wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – przy co najmniej 10-letnim stażu.

Zatem pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym może wypoczywać odpowiednio 30 lub 36 dni w roku.

Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego uprawniony nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wymiar urlopu dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do etatu. Udzielając urlopu pracownikom niepełnosprawnym należy pamiętać, że jeden jego dzień odpowiada 7 lub 8 godzinom pracy (po pierwsze w zależności od stopnia niepełnosprawności, a po drugie od ewentualnego uzyskania zgody lekarza na 8 -godzinny dzień pracy).

Autor: Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds. Organizacyjnych Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: RzeczpospolitaFacebook
LinkedIn
Skip to content