Dofinansowania do pensji niepełnosprawnych wzrosną  komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusza Brząkowskiego, doradcy prawnego POPON

Dofinansowania do pensji niepełnosprawnych wzrosną  komentarz w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusza Brząkowskiego, doradcy prawnego POPON

Wchodząca w życie w najbliższą sobotę nowelizacja ustawy rehabilitacyjnej wprowadza wiele ważnych zmian dla firm zatrudniających niepełnosprawnych. Nie wszystkie zaczną jednak obowiązywać od tego dnia.
Posłowie rozłożyli w czasie zmiany wprowadzane ustawą z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 986). Jako pierwsze właśnie od 15 września wejdą w życie przepisy, które odmrażają podstawę dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz zwiększają uprawnienia kontrolne prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Będzie on miał prawo przeprowadzić kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości udzielania temu drugiemu podmiotowi ulg we wpłatach na fundusz.

Prezes będzie też mógł przeprowadzić postępowanie sprawdzające, które potwierdzi zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach przesyłanych do PFRON, np. drukach Wn-D oraz INF-DP.

– Co więcej, gdy postępowanie to będzie dotyczyło wypłaty dofinansowania za dany miesiąc, to liczący 25 dni termin na rozpatrzenie tego wniosku będzie przedłużony o okres niezbędny do przeprowadzenie tego postępowania, ale nie dłużej niż o 14 dni – tłumaczy Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON).

500 zł kary

Od 15 września wejdą też w życie nowe sankcje związane z odpowiedzialnością za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy rehabilitacyjnej, nakładane w trybie przewidzianym w kodeksie wykroczeń. Pracodawca będzie mógł być ukarany grzywną wynoszącą maksymalnie 500 zł za niezłożenie wymaganych deklaracji lub informacji miesięcznych. W przypadku gdy firma będzie utrudniać lub udaremniać przeprowadzenie kontroli oraz udzielać nieprawdziwych wyjaśnień, sąd może orzec karę w wysokości nawet 5 tys. zł

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, czyli od 1 października. Najważniejsze z nich dotyczą zwolnienia domów pomocy społecznej i hospicjów z wpłat na PFRON oraz konieczności terminowego ponoszenia kosztów płacy, m.in. odprowadzania składek do ZUS czy podatku do US na podstawie odrębnych przepisów.

Niezbędne konto

Z kolei najpóźniej, bo od 1 grudnia, wejdzie w życie warunek, który będzie uzależniał otrzymanie przez pracodawcę dofinansowania pensji niepełnosprawnego w zależności od tego, czy przekazał mu ją w sposób wskazany w znowelizowanym art 26a ust ta1 ustawy rehabilitacyjnej, np. na jego konto bankowe lub na adres zamieszkania za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych To oznacza, że wynagrodzenie należne pracownikowi za grudzień które powinno mu być wypłacone najpóźniej do 10 stycznia 2013 r, powinno być przekazane zgodnie z tym przepisem.

Ponadto od 1 grudnia uzyskanie dofinansowania będzie też uzależnione od tego, czy pracodawca poniósł miesięczne koszty płacy z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, nieprzekraczającym 14 dni – To z kolei oznacza, że wchodzący w życie od października przepis mówiący o terminowości ponoszenia kosztów płacy będzie obowiązywał praktycznie przez dwa miesiące, bo od grudnia pracodawca będzie mógł później niż wskazują odrębne przepisy, ale nie więcej niż o 14 dni opłacić, np. składki na ZUS – wyjaśnia Mateusz Brząkowski z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).

Etap legislacyjny Wchodzi w życie 15 września

Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content