Dziennik Polski: 1 lipca wchodzą zmiany we wpłatach na PFRON

Dziennik Polski: 1 lipca wchodzą zmiany we wpłatach na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, te 1 lipca wchodzą w życie zmiany w ustawie o re -habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Najistotniejsze zmiany dotyczą ulg we wpłatach do PFRON.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych (PFRON) są obowiązane płacić wszystkie firmy, które nie zalrudniąją u siebie wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (ustawowy próg to 6 proc, ogółu pracowników) Wpłaty na Fundusz można jednak obniżyć współpracując z firmami lub spółdzielniami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne, na przykład w ramach zakupu ich usług łub produktów.

Uprawnienie pracodawców osób niepełnosprawnych z nąjpoważniejszymi i schorzeniami do przyznawania kontrahentom ulg we wpłatach na Fundusz miało zwiększyć dostępność rynku pracy dla tych osób. Do tej pory ulga mogła sięgnąć nawet 80 proc, wartości danej usługi czy produktu – jednak zyskiwali na tym nie niepełnosprawni ale pracodawcy kupujący ich produkt. Ulgi nie miały leż wpływu mi wzrost za-trudnienia niepełnosprawnych.

Nowela ogranicza wymiar ulg do 50 proc. sumy wpłat na PFRON; wysokość ulgi będzie liczona od najniższej pensji krajowej, co ma dać łatwy sposób monitorowania skali ulg i poprawności ich udzielania. Zmiany maja na celu uszczelnienie systemu korzystania z obniżek i wyeliminowanie nadużyć w tym zakresie, co ma zapewnić stabilność funkcjonowania PFRON. Nowe la wprowadza m.in, obowiązek udokumentowania fakturą zakupu. produkcji lub usługi od pracodawców uprawnionych do wystawiania in formacji o kwocie obniżenia. Warunkiem skorzystania z obniżenia wpłat na Fundusz jest uregulowanie płatności w terminie i udokumentowanie kwoty ulgi przez nabywcę.

Należy liczyć, że zmiany pozwolą odwrócić obecny trend. Statystyki z ostatnich łat pokazują, że wielkość ulg rosła w szybkim tempie, przy jednoczesnej stagnacji we wzroście zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W okresie ostatnich dwóch lat zatrudnienie niepełnosprawnych w firmach sprzedawców, wystawiających informacje o udzieleniu ulgi – spadło z 96 tys. w 2018 r. do 62 tys. w 2015 r.

Źródło: Dziennik Polski