Informacja Prasowa: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przełomie roku

Informacja Prasowa: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przełomie roku

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oprócz comiesięcznych powinności wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mają na początku roku dodatkowe obowiązki wobec PFRON.

Deklaracja roczna (DEK-R)

Firmy, które mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą kary na PFRON są zobowiązane do 20 stycznia wypełnić i przesłać za pośrednictwem systemu e-PFRON2 druk DEK-R.

Deklaracja roczna dotyczy tych pracodawców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2015 r. byli zobowiązani do zadeklarowania wpłaty na PFRON, które wynikają z różnych tytułów prawnych np.

  • wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji)
  • wpłaty związane z nieprzystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 23 ustawy o rehabilitacji)
  • wpłaty związane z gospodarowaniem środków ZFRON (art. 33 ust. 4a, 4c ustawy o rehabilitacji).

Do przesłania DEK-R i rozliczenia wpłat na PFRON za cały 2015 rok są zobowiązani też przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr).

Informacja roczna (INF-2)

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością muszą pamiętać o wysłaniu informacji rocznych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zgodnie z art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 33) zostały określone wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do dnia 20 stycznia 2016 r. pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, ale także pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadają 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do PFRON informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2), która stanowi podsumowanie informacji miesięcznych wysyłanych cyklicznie do Funduszu.

Formy składania deklaracji i informacji

  • Deklaracje roczne DEK-R pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).
  • Informacje roczne INF-2 pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec wojewody

Zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej powinny pamiętać, iż do 20 stycznia 2016 roku muszą przesłać informację półroczną INF-W (za drugie półrocze roku sprawozdawczego) do wojewody właściwego dla siedziby ZPCHr lub ZAZ. Informacja dotyczy spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art.33 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON

O dodatkowym rozliczeniu rocznym muszą pamiętać firmy, które mają status pracy chronionej lub nie mają tego statusu, ale zachowały prawo do gromadzenia środków zfron z PIT -4 tylko od samych osób niepełnosprawnych. Najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku muszą one wydatkować z zfron uzyskane w 2014 roku środki pochodzące ze zwolnień z podatku od nieruchomości i innych opłat oraz środki pochodzące ze zwolnień z podatku PIT-4. Jeżeli tego nie uczyniły, to powinny je zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 20 stycznia 2016 roku. Niewykorzystaną kwotę muszą jednocześnie wpisać w deklaracji DK-II za grudzień 2015 r.

Kontakt:

Anna Skupień

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

rzecznik@popon.pl

tel.: 502 198 977



Facebook
LinkedIn
Skip to content