Jak należy wykazać efekt zachęty – Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jak należy wykazać efekt zachęty – Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracownik niepełnosprawny złożył wypowiedzenie umowy o pracę, którego termin upłynie 24 września. W związku z tym, że pracownik wysłany został w okresie wypowiedzenia na urlop wypoczynkowy, na wskazane stanowisko zatrudniliśmy 19 września innego pracownika niepełnosprawnego. Czy w tej sytuacji możemy wykazać efekt zachęty metodą jakościową na nowo zatrudnianego pracownika i otrzymać dofinansowanie, skoro jego poprzednik jest w okresie wypowiedzenia i umowa na pewno zostanie rozwiązana.
Zgodnie z przepisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych warunkiem uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń nowo zatrudnionych pracowników jest wykazanie efektu zachęty, co może nastąpić albo za pomocą metody ilościowej, albo metody jakościowej. Metoda ilościowa polega na tym, że zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego w danym miesiącu powoduje u tego pracodawcy wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. Wzrost netto zatrudnienia ogółem i wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych ustala się w stosunku do odpowiednio przeciętnego miesięcznego zatrudnienia ogółem i przeciętnego miesięcznego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie poprzedzających 12 miesięcy. Jeśli pracodawca wykaże efekt zachęty metodą ilościową, wówczas otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego. Natomiast metoda jakościowa polega na tym, że zatrudnienie nowego pracownika nastąpiło w wyniku rozwiązania umowy o pracę z innym pracownikiem wskutek:

  • przyczyn określonych w art. 52 par. 1 pkt 1 k.p.;
  • wypowiedzenia złożonego przez pracownika;
  • porozumienia stron;
  • przejścia pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • upływu czasu, na który została zawarta;
  • ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta;

albo jeśli miejsce pracy, na którym zatrudniony został nowy pracownik, powstało w wyniku:

  • wygaśnięcia umowy o pracę;
  • zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika-na jego wniosek.

W przypadku umów o pracę ulegających rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez jedną ze stron za dzień rozwiązania umowy uważa się dzień, w którym upływa okres wypowiedzenia tej umowy. W związku z powyższym dopiero po tym dniu może nastąpić zatrudnienie nowego pracownika, aby można było wykazać efekt zachęty metodą jakościową.

Podsumowując, w przytoczonym stanie faktycznym nie ma możliwości wykazania efektu zachęty metodą jakościową, gdyż nie nastąpiło jeszcze rozwiązanie umowy o pracę z poprzednim pracownikiem.

Podstawa prawna:

  • Art. 26b ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721)

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content