Kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń w części pokrytej ze środków publicznych W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brzakowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Kiedy będzie można uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń w części pokrytej ze środków publicznych W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Mateusz Brzakowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Jesteśmy zakładem aktywności zawodowej. Dowiedzieliśmy się, że w związku ze zmianą przepisów będziemy mogli jako podmiot zatrudniający niepełnosprawnych uzyskać dofinansowanie do ich wynagrodzeń, mimo że nasza działalność jest finansowana ze środków publicznych. Kiedy będzie przysługiwać nam taka pomoc?
Nowa regulacja będzie obowiązywać od początku października.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji), zakład aktywności zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, o której utworzenie mogą ubiegać się: gmina, powiat, fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, jeśli jej statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

1 października 2012 r. wejdzie w życie nowy przepis art. 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji, dodany ustawą z 28 czerwca 20×2 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jego treścią art. 26b ust. 7 ustawy o rehabilitacji (stanowiącego, że dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych) nie będzie stosować się w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika zostanie pokryte: z przychodów jednostek sektora finansów publicznych pochodzących z prowadzonej przez nie działalności (art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych). We wskazanych wyżej przypadkach zakład aktywności zawodowej (w szczególności utworzony przez gminę lub powiat) będzie mógł więc ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Art. 1 pkt 10 ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 986).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Autor: Mateusz BrząkowskiFacebook
LinkedIn
Skip to content