Korekty w zakresie wpłat na PFRON, artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Korekty w zakresie wpłat na PFRON, artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, zobowiązani są do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiąga wysokości co najmniej 6%. Jednakże pracodawca jednocześnie może dokonać obniżenia tych wpłat z tytułu zakupu produkcji lub usługi przedsiębiorcy, który wystawia tzw. ulgi we wpłatach na PFRON.

Warunki wystawienia ulgi we wpłacie na PFRON

Obowiązkowe wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik w wysokości co najmniej 30% zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi bądź upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi albo epilepsją zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję łub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku nabywcy na podstawie polecenia przelewu (art. 22 ust. 7 ustawy o rehabilitacji…).

Zgodnie ze stanowiskiem BON z dnia 16 lipca 2013 r. (znak: BON-I-52311-243-2-LK/2013), strony mogą obecnie ustalić dowolny termin płatności, jednak nie powinien on być dłuższy od maksymalnych terminów płatności zastrzeżonych prawem- zobowiązań w danym zakresie. Mogą go również ustalić w relacji do dnia otrzymania faktury przez nabywcę (np. 14 dni od otrzymania faktury). Strony powinny jednak jednolicie w umowie i na fakturze określić termin płatności. Jeżeli tak nie uczynią, to zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 7 ustawy o rehabilitacji (…).

Dlatego też, zdaniem BON, w razie różnic w określaniu terminu płatności na fakturze i w umowie, za terminową dla celów nabycia ulgi uznaje się wyłącznie zapłatę w terminie określonym na fakturze. Zatem w razie uiszczenia należności:

 • po terminie określonym na fakturze, lecz przed upływem terminu wskazanego w umowie – nabywca nie może nabyć prawa do ulgi,
 • po terminie określonym w umowie, lecz przed upływem terminu wskazanego na fakturze nabywca uprawniony jest do ulgi.

Korekta ulgi

Wątpliwości pracodawców budzą w szczególności sytuacje związane z koniecznością dokonywania korekt informacji związanych z pomniejszeniem sprzedaży z tytułu zwrotu zakupionych produktów, reklamacji, rabatów itp. po dokonaniu zapłaty przez nabywcę za usługę lub produkcję i otrzymaniu informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 października 2013 r. (znak: BON-I-52311-352-2-LK/2013), wystawianie informacji o wysokości obniżenia wpłat na PFRON jest, stosownie do art. 56 K.c, prawnie przewidzianym skutkiem prawnym wynikającym z zakupu produkcji lub usług przez danego kontrahenta. Rzetelne wystawienie informacji skutkuje oceną stopnia należytego wykonania zobowiązań. Dlatego w razie powzięcia wiadomości o zmianie ex post danych, na podstawie których obliczono kwotę ulgi, należy niezwłocznie skorygować uprzednio wystawioną informację – bez względu na rozmiar zmian danych służących do obliczenia kwoty ulgi.

W stanowisku BON wskazano, iż wartość udzielonej ulgi we wpłatach na Fundusz jest uzależniona m.in. od wielkości wskaźnika udziału przychodów (PSP/PSO). Sposób ustalenia tego wskaźnika określa art. 22 ust. 6 ustawy o rehabilitacji (…), zgodnie z którym wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu (tj. miesiącu, którego dotyczy informacja) na rzecz nabywcy i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

BON wskazuje, iż przepisy ustawy o rehabilitacji (…) nie definiują w szczególny sposób pojęcia „przychód”. Oznacza to konieczność odwołania się do przepisów systemowo regulujących tę kwestię, a więc przepisów podatkowych. Także na gruncie tych przepisów należy oceniać wpływ różnych zdarzeń na zmianę wielkości przychodu za miesiąc, którego dotyczy faktura. Dlatego też, zdaniem BON, jeżeli kwota przychodu od nabywcy i ogółem za dany miesiąc została ustalona nieprawidłowo lub uległa zmianie w wyniku zdarzenia skutkującego w ten sposób na gruncie przepisów podatkowych, to należy także skorygować wszystkie informacje, w których określono przychody w innej wysokości.

Kwotę obniżenia wpłat na PFRON ustala się według wzoru:

KO=(SW/LP) x (ZR-Z6%) x (PSP/PSO)

gdzie:

 • KO – kwota obniżenia
 • SW – sumy wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne,
 • LP – liczba pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar pracy,
 • ZR – rzeczywiste zatrudnienie wszystkich pracowników niepełnosprawnych,
 • Z6% – zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych zapewniające osiągnięcie wskaźnika w wysokości 6%,
 • PSP – przychód ze sprzedaży własnych usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat,
 • PSO – przychód ogółem uzyskany w danym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127,poz.721ze zm.)

Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizacja Pracodawców Osób NiepełnosprawnychFacebook
LinkedIn
Skip to content