Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnego określi odrębne orzeczenie. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnego określi odrębne orzeczenie. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia, z których wynika m.in. zakres uprawnień, z jakich może korzystać zatrudniająca go firma.

Na orzeczeniach z KRUS, ZUS, czy Komisji Lekarskiej ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ) nie ma symbolu rodzaju niepełnosprawności, jest tylko informacja o stopniu niepełnosprawności. Pracodawca potrzebuje informacji o rodzaju niepełnosprawności min. na potrzeby ustalenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych o schorzeniach szczególnych. Informacja ta jest także niezbędna w celu uzyskania podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Z reguły nie można się tu posiłkować zaświadczeniami, rodzaj niepełnosprawności powinien zostać orzeczony.

Dwie instancje

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. 0 niepełnosprawności orzekają:

 • powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja,
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

W systemie orzeczniczym wydawane są również orzeczenia o niepełnosprawności do ulgi uprawnień. Może się o nie starać osoba, która ukończyła 16. rok życia i posiada ważne orzeczenie:

 • lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji, –
  • całkowitej niezdolności do pracy, –
  • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania,
 • organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów,
 • KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

BEZ MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA SIĘ

W postępowaniu o wydanie orzeczenia do uprawnień i ulg uczestniczy wyłącznie lekarz – członek powiatowego/miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ponieważ tego rodzaju orzeczenie jest wydawane w oparciu o inną prawomocną i ostateczną decyzję administracyjną, to nie przysługuje od niego odwołanie. Orzeczenie to jest ostateczne i niezaskarżalne.

W postępowaniu o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych ważnych orzeczeń organów rentowych, wskazanych powyżej. Natomiast zawarte w orzeczeniu wskazania lekarz ustala stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych, uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie bezpośredniego badania osoby zainteresowanej. Takie orzeczenie wydaje się do czasu upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Uprawnienia i ulgi

Posiadanie zarówno orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, jak i orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać z takich form wsparcia jak:

 • zatrudnienie w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej,
 • przywileje pracownicze (np. prawo do dłuższej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego itp.),
 • dofinansowanie działalności gospodarczej,
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, szkoleniach, m dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, u ulgi w komunikacji, podatkach itp.,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego czy rodzinnego i innych świadczeń instytucji pomocy społecznej.

Autor: Anna Węgrzynowicz -,dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita



Facebook
LinkedIn
Skip to content