Nowa definicja przedsiębiorstwa w przepisach UE. Spotkanie prezesa POPON Jana Zająca z przedstawicielami Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK

Nowa definicja przedsiębiorstwa w przepisach UE. Spotkanie prezesa POPON Jana Zająca z przedstawicielami Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK

10 lipca br. Prezes POPON Jan Zając spotkał się z przedstawicielami Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK w sprawie konsekwencji wprowadzenia do rozporządzenia KE definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa w zakresie wydatkowania pomocy de minimis.

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. w stosunku do większości programów pomocowych obowiązuje w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), dalej jako rozporządzenie nr 1407/2013. Zawiera ono istotne zmiany związane z wydatkowaniem pomocy o charakterze de minimis przez przedsiębiorców.

 

Nowością jest wprowadzenie do rozporządzenia definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego). Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013 pod pojęciem „jednego przedsiębiorstwa” należy rozumieć wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: a) jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; b) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; c) jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tym podmiotem lub postanowieniami w jego akcie założycielskim lub umowie spółki; d) jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub udziałowcem innej jednostki gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub udziałowcami tego podmiotu, większość praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców tej jednostki.

 

Podczas spotkania w UOKiK poruszona została problematyka definiowania pojedynczego przedsiębiorstwa w zakresie powiązań oraz stosunku dominacji, która w praktyce spowoduje komplikacje w precyzyjnym określeniu limitu pomocy de minimis. Może to skutkować ograniczeniem wysokości udzielania tej pomocy m.in. na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych. Dyskutowano także o problemie badania zależności kapitałowych przedsiębiorców za okresy przed wejściem w życie rozporządzenia KE.

 

Źródło: ABC a Wolters Kluwer businessFacebook
LinkedIn
Skip to content