Nowe przepisy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Nowe przepisy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Na przełomie 2012 i 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy ważne dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Dotyczą one dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz dodatkowych obowiązków sprawozdawczych.

Podstawą do wyliczenia dofinansowania w 2013 roku będzie kwota 1500 zł, która stanowiła minimalne wynagrodzenie za pracę w 2012 r. W roku 2013 nie będzie, zapowiadanego, zrównania dofinansowania dla otwartego i chronionego rynku pracy. Przedsiębiorcy, którzy nie mają statusu zakładu pracy chronionej nadal będą otrzymywać tylko 70% kwot dofinansowania (lub 90% w przypadku dofinansowania na pracowników z tzw. schorzeniami specjalnymi), które przysługuje zakładom pracy chronionej.

O 1 stycznia 2013 r. nastąpiła również zmiana maksymalnych kwot dofinansowania dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Maksymalne miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawców zatrudniających osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności na rynku chronionym będzie wynosiło 600 zł, natomiast na rynku otwartym 420 zł. W przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie to maksymalnie 1500 zł dla zakładów pracy chronionej i 1050 zł dla otwartego rynku.
Pozostawienie zróżnicowanego dofinasowania do wynagrodzeń to korzystne rozwiązanie dla zakładów pracy chronionej, które mają znacznie więcej dodatkowych obowiązków. Poza tym jest to jedyna  rekompensata dodatkowych kosztów, które ponoszą te firmy – mówi Monika Tykarska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
– Trzeba pamiętać też o tym, że sama zapowiedź zmian w tym względzie wywołała w ubiegłym roku (dane dot. listopada 2012) rezygnację ze statusu aż 360 firm oraz zmniejszenie liczby zatrudnianych pracowników na rynku chronionym o 10 349. Nie znaczy to niestety, że wzrosła w takim samym stopniu liczba firm zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. Ponadto liczba pracowników, na których było pobierane dofinansowanie na otwartym rynku pracy wzrosła jedynie o 3784 osoby, a dodatkowych udogodnień dla tej grupy pracodawców też nie ma – dodaje.
Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością muszą również pamiętać o wysyłaniu dodatkowych informacji i deklaracji rocznych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z tym pracodawcy z otwartego i chronionego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadający wskaźnik co najmniej 6% osób niepełnosprawnych powinni wysłać do dnia 20 stycznia 2013 r. do PFRON informację o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Deklarację roczną powinno się przekazać PFRON do dnia 20 stycznia 2013 r. Do 20 stycznia również prowadzący zakład pracy chronionej powinni przesłać do wojewody właściwego dla siedziby zakładu pracy chronionej informację półroczną za II półrocze roku sprawozdawczego.Facebook
LinkedIn
Skip to content