Odpowiedzialny Biznes: Pracodawcy Lodołamacze 2015 w Pomorskiem

Odpowiedzialny Biznes: Pracodawcy Lodołamacze 2015 w Pomorskiem

Tekst pierwotnie ukazał się na netka.gda.pl, 9 września 2015 roku.

W 6. edycji konkursu „Pióro odpowiedzialności” artykuł zdobył wyróżnienie w kategorii „artykuł prasowy – media elektroniczne”.

Uzasadnienie: Za konsekwentne podejmowanie tematu społecznie odpowiedzialnego biznesu na łamach lokalnej prasy, na Pomorzu, w tym także w wyróżnionym artykule.

Istnieją na świecie osoby, firmy, instytucje, angażujące się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie. Są wzorem do naśladowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Inwalidzi mogą produkować nawet na eksport…

Doskonałym pracownikiem może być niemal każdy. A zwłaszcza niepełnosprawni, jeśli zapewni się im odpowiednie, dostosowane do ich możliwości, warunki działania. Niektóre firmy robią to już od dziesiątków lat. Zaczynały jeszcze wtedy, gdy o społecznej odpowiedzialności biznesu, tzw. CSR, jeszcze się tak dużo nie mówiło jak teraz. Są honorowane nagrodami, między innymi podczas Konkursu Lodołamacze.

W środę, 09 września 2015 roku, w Pomorskiem odbyła się 10. Gala tego wydarzenia. Jedno z najwyższych wyróżnień odebrała, założona już w latach 50. ubiegłego wieku Spółdzielnia Inwalidów „Pomorzanka” – Zakład Pracy Chronionej w Starogardzie Gdańskim; otrzymała tytuł honorowy „Super Lodołamacz 2015” podczas Pomorskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015. Nagrodzono też innych pracodawców i instytucje zatrudniające Osoby Niepełnosprawne.

„Pomorzanka” wyróżnia się m.in. tym, że pracę sprowadziła z… zagranicy. Zakład ten produkuje na eksport – wyjaśnił Zbigniew Gulgowski, prezes zarządu spółdzielni Pomorzanka: szyjemy pokrycia na fotele lotnicze dla Lufthansy. Niepełnosprawnym trudno bowiem wyjechać z kraju, a jeszcze trudniej znaleźć zajęcie w innym państwie.

Spółdzielnia Inwalidów Pomorzanka została uhonorowana statuetką Super Lodołamacza za wieloletnie zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Kapituła doceniła, iż obecnie ponad 50 procent zatrudnionych w Spółdzielni to osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Zakład ten ciągle udoskonala stanowiska pracy dla nich, ściśle współpracuje z organizacjami. Spółdzielnia realizuje wspólne przedsięwzięcia również z innymi zakładami pracy chronionej i warsztatami terapii zajęciowej, środowiskiem w całym województwie pomorskim dzieląc się z nimi swoim długoletnim doświadczeniem i wiedzą. W związku z tym szczególnie godna nagrodzenia jest postawa zarządu spółdzielni.

W kategorii: Zatrudnienie Chronione I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 otrzymała Chojnicka Spółdzielnia Socjalna – przede wszystkim ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ze schorzeniami specjalnymi. Doceniono również utworzenie dużej liczby nowych stanowisk w 2014 r., dzięki otwarciu drugiego punktu Spółdzielni na terenie Chojnic. Zwrócono szczególną uwagę na w pełni przystosowane stanowiska i infrastrukturę sprzyjającą osobom niepełnosprawnym, a także na integrowanie tych ludzi, społecznie i zawodowo, poprzez kulturę, sztukę oraz pracę.

II miejsce i srebrny medal zdobyła HSI Tczew Sp. z o.o., – głównie z uwagi na blisko sześćdziesięcioletnią praktykę. Kapituła doceniła, że przedsiębiorstwo zatrudnia 100 % osób niepełnosprawnych, których kwalifikacje stara się ciągle podnosić poprzez różnego rodzaju szkolenia. Ponadto przystosowanie stanowisk do schorzeń oraz możliwość korzystania z wyjazdów integracyjnych, zmniejsza ograniczenia zawodowe oraz poprawia wzajemne relacje pomiędzy pracownikami.

III miejsce i brązowy medal otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem – za to, że ponad 90 % zatrudnionych ze schorzeniami specjalnymi było na turnusach rehabilitacyjnych. Dodatkowo osoby z niepełnosprawnością w ramach rehabilitacji mogą korzystać z boisk do siatkówki, koszykówki, czy też siłowni zewnętrznej, jak również z wyjazdów integracyjnych do Trójmiasta, Kołobrzegu, Poznania. Przy wyborze tej kandydatury Kapituła zwróciła jednak szczególną uwagę na działalność charytatywną, m.in.: dofinansowanie remontu mieszkania, zakup obuwia ortopedycznego, czy też wózka inwalidzkiego.

W kategorii Otwarty Rynek I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 zdobyło przedsiębiorstwo: Gregor SA., z Pszczółek. Producent obuwia zwyciężył w tej kategorii ze względu na zatrudnianie osób z każdym stopniem niepełnosprawności, z czego najwyższy odsetek ze stopniem znacznym, z upośledzeniem umysłowym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że każda z tych osób posiada swojego opiekuna i specjalnie przystosowane stanowiska. Pracownicy z niepełnosprawnością zatrudnieni są zarówno na stanowiskach produkcyjnych, pomocniczych, jak i biurowych, a głównymi zasadami obowiązującymi wśród załogi firmy Gregor są tolerancja, koleżeństwo i wzajemny szacunek.

II miejsce i srebrny medal wręczono Spółdzielnii Socjalnej „50+” z Gdyni – gdyż wyróżnia się tym, że zatrudnia wszystkie osoby niepełnosprawne, z czego większość ze znacznym stopniem. Na uznanie zasługuje zwłaszcza to, że pracownicy Spółdzielni to osoby na emeryturach, które potrafiły utworzyć dla siebie miejsca pracy, a jednocześnie prowadzą wiele działań charytatywnych, m.in. zorganizowały wyjazd dla 20 Amazonek Gdyńskich na Kongres Kobiet w Warszawie.

III miejsce i brązowy medal przyznano Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Kapituła zwróciła uwagę na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Warto podkreślić, że Spółdzielnia pomaga aktywizować zawodowo osoby wykluczone oraz przygotowuje je do samodzielnego świadczenia pracy. Wszyscy pracownicy Spółdzielni traktowani są jednakowo i biorą udział w organizowaniu rozmaitych wydarzeń, co ma na celu integrację społeczną całego zespołu.

Wyróżniono MG Marzenę Gradowską z Gdańska – za zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Restauracjach McDonald’s oraz ze schorzeniami specjalnymi. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na postawę pracodawcy oraz innych pracowników względem niepełnosprawnych. Firma MG Marzena Gradowska swoją otwartością na osoby niepełnosprawne i ich potrzeby może być przykładem dla innych.

W kategorii Instytucja zwyciężyło, zdobywając Statuetkę LODOŁAMACZ 2015 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z Sopotu – ze względu na wysoki wskaźnik zatrudnienia osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz za kultywowanie idei działania poprzez wolontariat. Dzięki organizowaniu m.in. sympozjów, festynów, spotkań integracyjnych, warsztatów oraz poprzez wydawanie kwartalnika Razem Raźniej walczy ze stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie od 25 lat wspiera i motywuje osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Ponadto angażuje się w programy skierowane do młodych, przestrzega ich przed tragicznymi w skutkach zachowaniami oraz pokazuje jak żyć z niepełnosprawnością, jeśli już się zdarzy.

Na II miejsce i srebrny medal zasłużył sobie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – przede wszystkim za zatrudnianie niepełnosprawnych na każdym szczeblu struktury ośrodka. Kapituła doceniła również wkład w organizowanie praktyk i staży dla niepełnosprawnych, uczniów i studentów. Szczególną uwagę zwrócono na kompleksowe wspieranie niepełnosprawnych we wchodzeniu na rynek pracy, co umożliwiło wielu z nich podjęcie pracy na otwartym rynku.

III miejsce i brązowy medal otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. Kapituła zauważyła ogromny wkład Biblioteki w łamanie barier niedostępności kultury dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Biblioteka przy współpracy z Urzędem Pracy organizuje staże dla osób niepełnosprawnych, dzięki którym znajdują one w Bibliotece stałe zatrudnienie. Na szczególną uwagę zasługują działające przy Bibliotece kluby oraz koło wolontariatu, dzięki któremu niepełnosprawni mają szanse uwolnić swój potencjał oraz uczestniczyć w życiu kulturowym. Biblioteka realizuje wiele innowacyjnych projektów m.in.: nowoczesne czytelnictwo osób niewidomych.

Tytuł: LODOŁAMACZ SPECJALNY 2015 kapituła Konkursu przyznała red. Małgorzacie Mrozowskiej-Krawczyk, kierownik Panoramy TVP Gdańsk, autorce programu „Świat nie jest taki zły” – za wieloletnią działalność dziennikarską i poruszanie w swojej pracy tematów społecznych. Od 10 lat z pasją red. Małgorzata Mrozowska-Krawczyk tworzy program, w którym pokazuje trudy walki osób niepełnosprawnych i chorych. Promuje ludzi wyjątkowych, którzy mimo ograniczeń robią rzeczy niezwykłe. Program jest kierowany do wszystkich, bo jego misja to integracja poprzez wzajemne poznanie. Pokazuje, że „Świat nie jest taki zły” mimo barier i ograniczeń, mimo że czasem bywa bardzo ciężko.

Konkurs Lodołamacze, podobnie jak w latach ubiegłych, składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. W pierwszym, niezależne Kapituły, na podstawie nadesłanych materiałów, dokonują analizy i wyłaniają finalistów regionalnych. Zwycięzcy I Etapu przechodzą do krajowego finału, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2015.

Konkurs Lodołamacze – dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie – to inicjatywa Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której twórcą jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Wsparcie finansowe pochodzi z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, angażujące się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych. Tworząc coraz lepsze warunki pracy i prowadząc dojrzałą politykę personalną stają się symbolem etyki w biznesie i otwarcia na ich potrzeby. Jednocześnie pokazują, że człowiek niepełnosprawny może być doskonałym pracownikiem zaangażowanym w budowanie sukcesu firmy.

Konkurs LODOŁAMACZE organizowany jest corocznie od 2006 r. W tym roku realizowana jest X edycja tej Kampanii. Istotne tej rywalizacji są: przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych; integracja i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym; promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych; zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk. Jak podkreśliła w Gdańsku Monika Tykarska, prezes zarządu Fundacji Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, chodzi nie tylko o to, że inwalidzi są zatrudniani, ale też o jakość tej pracy, która jest im dawana.

Inicjatywa FAZON w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie w procesie rehabilitacji i integracji pełno- i niepełnosprawnych ma praca.

Pragniemy, by idea Konkursu zainteresowała również tych pracodawców, którzy z problematyką zatrudniania osób niepełnoprawnych jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że osoby z niepełnosprawnością są wspaniałymi pracownikami zaangażowanymi w sprawy firmy – napisano w publikacjach informacyjnych, przekazanych nam przez Annę Skupień – rzecznika prasowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Ambasadorką Konkursu jest Krystyna Stańko – polska piosenkarka jazzowa, gitarzystka, autorka tekstów, wykładowca wokalistyki jazzowej, dziennikarka radiowa. Podczas pomorskiej Gali wystąpiła charytatywnie Gaba Janusz – polska wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Uroczystość uhonorowania laureatów odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, na wyspie Ołowianka.

Więcej o społecznej odpowiedzialności biznesu można dowiedzieć się, zaglądając na stronę: http://odpowiedzialnybiznes.pl. Używany często skrót: CSR pochodzi od angielskiej nazwy: Corporate Social Responsibility – społecznej odpowiedzialności korporacji za ich wpływ na sąsiedztwo firm, na zatrudnionych. Generalnie, te reguły CSR oznaczają m.in.: oddaj coś dla innych, podziel się sobą i tym, co posiadasz. Brzmi to dość dziwnie, bo jak ktoś niebogaty (materialnie) ma się jeszcze z kimś dzielić, zwłaszcza z bogatszymi, albo prowadzącymi rozrzutny tryb życia? Dziel się swą dobrą osobowością, życzliwością. Dla niedobrych też bądź dobry – jak mawiał Mo Ti – filozof z dalekiej Azji, bo Oni mogą stać się dobrzy (dzięki tobie staną się lepszymi ludźmi; też zaczną dawać innym swą dobroć). Na tym też polega społeczna odpowiedzialność biznesmenów. I każdego z nas.

Autor: Kazimierz Netka

źródło: HTTP://NETKA.GDA.PL/PRACODAWCY-LODOLAMACZE-2015-W-POMORSKIEM/Facebook
LinkedIn
Skip to content