Podsumowanie spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Podsumowanie spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Prezes Zarządu POPON Pan Jan Zając wziął udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Panem Tadeuszem Kościńskim. Spotkanie odbyło się 6 lutego w siedzibie Pracodawców RP.

Konkluzje ze spotkania z udziałem Pana ministra Tadeusza Kościńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, oraz Pani Grażyny Ciurzyńskiej, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, dotyczące problemów i barier w obszarze inwestycji w Polsce zorganizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 6 lutego 2018 r.

 

Proces stanowienia prawa gospodarczego

 • Polskim przedsiębiorcom brakuje poczucia stabilności prawa oraz spójnej i konsekwentnej polityki w stosunku do przedsiębiorców. Kierunek zmian regulacyjnych jest nieprzewidywalny. Tworzone prawo często powstaje pod naciskiem wąskich grup interesu, co przynosi szkody w ujęciu ogólnogospodarczym.
 • Należy ograniczyć nadmierne stosowanie ścieżki poselskiej w procesie legislacyjnym. W odniesieniu do projektów poselskich również powinien obowiązywać wymóg przedstawienia oceny skutków regulacji.
 • Istnieje potrzeba zapewnienia stabilizacji regulacji prawnych dla przedsiębiorców realizujących długofalowe projekty inwestycyjne. Zmiana reguł gry w jej trakcie podkopuje zaufanie do państwa i skutkuje ograniczeniem nakładów.
 • Prawo nie powinno być stanowione w pośpiechu, z założeniem, iż ewentualne wady zostaną poprawione dopiero po wejściu w życie projektowanych rozwiązań. Zmiany powinny być dobrze przemyślane już w momencie ich uchwalenia.
 • Ocena skutków regulacji powinna być aktualizowana po każdej modyfikacji procedowanego projektu legislacyjnego. Dla każdej uchwalonej ustawy powinien być dokonywany przegląd skutków wprowadzonych nowych regulacji (OSR ex-post).
 • Należy wystrzegać się nadmiernej kazuistyki przy projektowaniu regulacji prawnych.
 • Poza konsultacjami społecznymi projektów aktów prawnych, potrzebne jest również prowadzenie konsultacji ze środowiskami branżowymi.

 

Podatki

 • Konieczne jest ograniczenie uznaniowości prawa podatkowego. Jego interpretacja powinna być jasna i spójna – bez względu na to, który urząd będzie jej dokonywał. Z punktu widzenia przedsiębiorców większym problemem niż wysokość stawek podatkowych jest niejasność przepisów oraz zmienna linia interpretacyjna organów skarbowych.
 • Należy zaprzestać stosowania przez organy państwowe przepisów art. 83 Kodeksu cywilnego dotyczących pozorności dokonywanych czynności prawnych jako uniwersalnego wytrychu do zakwestionowania działań przedsiębiorców.
 • Istnieje problem wieloletnich postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy skarbowe wobec przedsiębiorców. Nadal utrzymuje się rozbieżność interpretacji indywidualnych oraz niestabilność rozstrzygnięć. Jedną z możliwych konsekwencji długotrwałych kontroli jest utrata dostępu do finansowania bankowego oraz pozostałych jego form. Należy ukrócić omijanie przez urzędników przepisów ograniczających czas trwania kontroli.
 • Czas oczekiwania na wydanie interpretacji powinien zostać skrócony do nie więcej niż 1 miesiąca. Otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw jest na tyle zmienne, iż dłuższy czas oczekiwania poważnie zaburza ich działalność, a nawet naraża na konieczność jej zakończenia.

 

Inwestycje infrastrukturalne

 • Brakuje oficjalnych długofalowych planów inwestycji m.in. w infrastrukturę kolejową. Pozbawia to przedsiębiorców będących wykonawcami tych inwestycji podstawy, w oparciu o którą mogą negocjować odpowiednie warunki finansowania swej działalności oraz ponoszonych nakładów. W związku z tym konieczne jest przygotowanie oraz upublicznienie przez władze publiczne takich dokumentów, których horyzont czasowy nie będzie kończył się na bieżącej perspektywie finansowej UE (więcej w załączniku).

 

Działalność deweloperska

 • W warunkach braku planów zagospodarowania przestrzennego konieczność występowania o warunki zabudowy dopiero po zakupie gruntu wynikająca z przepisów ustawy inwestycyjnej zagraża zablokowaniem inwestycji deweloperskich.
 • Rozważane wprowadzenie wymogu stosowania wyłącznie rachunków powierniczych zamkniętych będzie skutkować daleko idącym ograniczeniem dostępu deweloperów do środków wpłacanych przez ich klientów. Biorąc pod uwagę znaczne różnice w poziomie kosztów finansowania, rozwiązanie to będzie korzystne jedynie dla bardzo dużych zagranicznych podmiotów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie pojawiły się do tej pory przesłanki świadczące o tym, że poziom ochrony nabywców lokali na podstawie obowiązujących obecnie przepisów jest niedostateczny.
 • W związku z powyższymi zastrzeżeniami proponowane jest zorganizowanie spotkania przedstawicieli branży deweloperskiej z przedstawicielami banków i UOKiK.

 

Wspieranie inwestycji zagranicznych w Polsce

 • Polscy i zagraniczni inwestorzy powinni być traktowani w sposób równy. Tworzenie warunków przyciągających inwestycje zagraniczne jest bardzo potrzebne, jednak nie powinno ono polegać na przyznawaniu szczególnych preferencji zagranicznym podmiotom, co przyczyniałoby się do relatywnego pogorszenia pozycji konkurencyjnej polskich firm na krajowym rynku.

 

 

Załącznik

Wiceprezes Track Tec S.A. Krzysztof Niemiec przedstawił problem związany z finansowaniem bieżącej działalności i rozwoju firm zaangażowanych w procesy modernizacji infrastruktury kolejowej, wskazując, że:

 • okres znaczącego dopływu środków na inwestycje w infrastrukturze w obu perspektywach unijnych, Polska powinna wykorzystać na budowę krajowych championów, zdolnych w kolejnych latach skutecznie konkurować na rynkach światowych,
 • rozwój kosztuje i wymaga korzystania z kredytów bankowych,
 • banki oczekują jednoznacznych, oficjalnych dokumentów /rządowych, ministerialnych/ dotyczących wielkości inwestycji w dłuższym okresie czasu – do 2030 roku,
 • w przypadku inwestycji kolejowych jedynym takim dokumentem jest KPK, pokazujący drastyczny spadek wydatków w 2022 i 2023 roku /wykres/,
 • banki dysponują danymi z różnych źródeł, jak poniżej SCI, nie mających odniesienia do rzeczywistych wielkości /wykres/,

 

Źródło: The Science Citation Index (SCI) Naukowa baza danych utworzona przez Institute for Scientific Information (ISI) i obecnie oferowana przez amerykańsko-l-kanadyjską spółkę medialną Thomson Reuters Corporation.

 

– w konsekwencji banki odmawiają kredytowania rozwoju twierdząc, że po 2021 roku będzie poważne załamanie inwestycji kolejowych w Polsce.

 

Wnioski:

 1. Określenie przez PKP PLK wielkości corocznych wydatków na inwestycje do 2030 roku.
 2. Sporządzenie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oficjalnego dokumentu zawierającego te wydatki.
 3. Rozpowszechnienie dokumentu w instytucjach, w tym w międzynarodowych finansowych, mających wpływ na finansowanie przedsięwzięć firm, związanych z realizację inwestycji kolejowych.

 Facebook
LinkedIn
Skip to content