POPON na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – 27.02.2018 r.

POPON na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – 27.02.2018 r.

W dniu 27 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, w której uczestniczyła Wiceprezes POPON Monika Bugajewska-Tykarska oraz Anna Węgrzynowicz Dyrektor ds. Organizacyjnych POPON.

 

POPON na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – 27.02.2018 r.

 

Podczas posiedzenia została wybrana nowa Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Pani Bożena Borys-Szopa.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych złożyła podczas komisji propozycję poprawek do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…)

 

W art. 1:

• pkt 9a otrzymuje brzmienie:

 

WARIANT A

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Sprzedający spełniający warunki określone w ust. 1 przekazuje wraz z fakturą, o której mowa w ust. 2 pkt 1, informację o możliwości złożenia przez nabywcę, najpóźniej w terminie określonym w ust. 2 pkt 2a, oświadczenia o chęci otrzymania informacji o kwocie obniżenia.

1b. Informacja o możliwości złożenia oświadczenia o chęci otrzymania informacji o kwocie obniżenia może być umieszczona na fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”

 

WARIANT B

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Sprzedający spełniający warunki określone w ust. 1 przekazuje wraz z fakturą, o której mowa w ust. 2 pkt 1, informację o możliwości złożenia przez nabywcę, najpóźniej w terminie określonym w ust. 2 pkt 2a, oświadczenia o chęci otrzymania informacji o kwocie obniżenia.

• pkt 9b otrzymuje brzmienie:

b) w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) złożenie sprzedającemu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1a, oświadczenia o o chęci otrzymania informacji o kwocie obniżenia, jeżeli nabywca otrzymał tę informację;”

• pkt 9c otrzymuje brzmienie:

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kwota obniżenia, o którym mowa w ust. 1:

1) stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika udziału przychodów;

2) nie może być wyższa niż kwota należności za zakup, o którym mowa w ust. 1, określona na fakturze, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem korekt tej faktury.”

• pkt 9e otrzymuje brzmienie:

e) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wystawia informację o kwocie obniżenia niezwłocznie po:

otrzymaniu, w terminie określonym w ust. 2 pkt 2a, oświadczenia nabywcy o chęci otrzymania informacji o kwocie obniżenia oraz terminowym uregulowaniu należności,

terminowym uregulowaniu należności w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1a

– jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup;”

• skreśla się pkt 10b

• skreśla się pkt 12-14 oraz 18-19

 

Prosimy o pilne przesyłanie do naszej Organizacji uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw na adres : rzecznik@popon.plFacebook
LinkedIn
Skip to content