Pracodawcy i związki przeciwni zmianom w radzie konsultacyjnej. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Pracodawcy i związki przeciwni zmianom w radzie konsultacyjnej. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Tylko przedstawiciele organizacji pozarządowych będą zasiadać w organie doradczym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Przeciwko tej zmianie protestują jej obecni członkowie.

Zmiany dotyczące funkcjonowania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (KRK) zakłada przygotowany przez posłów’.PiS projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Do najważniejszych zadań tej instytucji należy przedstawianie propozycji regulacji wspierających integrację osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, opinii do projektów aktów prawnych oraz planów finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zgodnie z art. 43 ustawy w skład KRK wchodzą członkowie administragi rządowej i samorządowej, przedstawiciele każdej z reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz osoby wywodzące się z organizacji pozarządowych (łącznie liczy ich 24).

Nowe brzmienie wspomnianego przepisu przewiduje, że mającą minimum 20 członków KRK będą tworzyć przedstawiciele tylko organizacji pozarządowych, ich związków i porozumień, jeśli działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Posłowie wskazują, że zmiany te wynikają z dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowaniem rady. Przy czym podkreślają, że pracodawcy i związki zawodowe swoje postulaty i opinie mogą zgłaszać podczas spotkań Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Przeciwko poselskiej nowelizacji protestują partnerzy społeczni. – Domagamy się pozostawienia dotychczasowego składu KRK, powołanie RDS nie może być argumentem przemawiającym za tym, aby nas usuwać z innych gremiów. Zasiadanie w niej tylko przedstawicieli organizacji pozarządowych spowoduje, że spojrzenie na problemy osób niepełnosprawnych będzie jednostronne – twierdzi Renata Górna z OPZZ.

Również Jan Zając, prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, podkreśla, że nie można zaakceptować rozwiązania, w którym tylko jedna grupa społeczna, niemająca umocowania w całym środowisku osób niepełnosprawnych, będzie uczestniczyć w spotkaniach KRK.

– Budżet PFRON jest tworzony głównie ze składek pochodzących od pracodawców, powinni więc mieć wpływ na to, w jaki sposób będą wydatkowane – uważa Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan.Dodaje, że zespół ds. usług publicznych RDS na swoim ostatnim posiedzeniu przyjął stanowisko jednogłośnie sprzeciwiające się zmianom w KRK.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content