Pracownik na rodzicielskim nie będzie wliczony do stanu zatrudnienia

Pracownik na rodzicielskim nie będzie wliczony do stanu zatrudnienia

Pracodawcy, którzy co miesiąc wyliczają wskaźnik zatrudnienia pracowników ogółem, od 17 czerwca nie wliczą do niego tych pełnosprawnych zatrudnionych, którzy będą przebywać na urlopach rodzicielskich.

Tego dnia oprócz nowych przywilejów pracowniczych dla osób, którym urodziło się dziecko, wejdzie też w życie nowelizacja art. 21 ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Przepis ten określa, którzy pracownicy są liczeni do stanu zatrudnienia. A to ma wpływ m.in. na wysokość wpłat przekazywanych na

Niepełnosprawnych (PFRON) przez pracodawcę, który nie osiąga 6 proc. wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Wpłaty bowiem ustalane są za pomocą specjalnego wzoru, w którym uwzględniana jest liczba podwładnych.

W obecnym brzmieniu art. 21 ust. 5 stanowi, że do stanu zatrudnienia nie są wliczane osoby niepełnosprawne korzystające z bezpłatnych urlopów oraz te bez uszczerbku na zdrowiu, które spełniają wskazane w art. 21 ust. 5 warunki.

Obecnie należą do nich pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, nieświadczący pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego oraz odbywaniem służby wojskowej lub zastępczej, a także będące uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy i zatrudnione na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

– Do wspomnianego wyżej art. 21 ust. 5 dodany zostanie podpunkt la, który dotyczy pracowników, którym udzielony zostanie urlop rodzicielski – wyjaśnia Mateusz Brząkowski, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zmianę przepisów pracodawcy powinni uwzględnić, wysyłając po 17 czerwca informacje, deklaracje oraz wnioski o dofinansowanie do pensji niepełnosprawnych pracowników (druki WN-d) do PFRON, a gdy mają status zakładu pracy chronionej – również w formularzach przekazywanych do wojewody.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazety PrawnejFacebook
LinkedIn
Skip to content