PulsHR: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na początku roku

PulsHR: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na początku roku

  • Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oprócz comiesięcznych powinności wobec PFRON mają dodatkowe obowiązki na początku roku.
  • Powinni pamiętać o złożeniu deklaracji rocznej oraz informacji rocznej przez elektroniczną platformę.

Jak przypomina Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, firmy, które mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą kary na PFRON są zobowiązane do 20 stycznia wypełnić i przesłać deklarację roczną.

Dotyczy ona tych pracodawców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2015 r. byli zobowiązani do zadeklarowania wpłaty na PFRON. Mogły to być, np. wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych; wpłaty związane z nieprzystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych lub wpłaty związane z gospodarowaniem środków ZFRON.

Do przesłania deklaracji i rozliczenia wpłat za cały 2015 rok są zobowiązani też przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej.

Informacja roczna

Do 20 stycznia 2016 r. pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, ale także pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadają 6-procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do PFRON informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Stanowi ona podsumowanie informacji miesięcznych wysyłanych cyklicznie do Funduszu.

Deklaracje i informacje roczne pracodawcy zobowiązani są składać w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec wojewody

Zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej powinny pamiętać, iż do 20 stycznia 2016 roku muszą przesłać informację półroczną za drugie półrocze roku sprawozdawczego do wojewody właściwego dla siedziby zakładu. Informacja dotyczy spełniania warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON

O dodatkowym rozliczeniu rocznym muszą pamiętać firmy, które mają status pracy chronionej lub nie mają tego statusu, ale zachowały prawo do gromadzenia środków ZFRON z PIT-4 tylko od samych osób niepełnosprawnych.

Najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku muszą one wydatkować z ZFRON uzyskane w 2014 roku środki pochodzące ze zwolnień z podatku od nieruchomości i innych opłat oraz środki pochodzące ze zwolnień z podatku PIT-4.

Jeżeli firmy nie wydały środków do 31 grudnia 2015, powinny je zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 20 stycznia 2016 roku. Niewykorzystaną kwotę muszą jednocześnie wpisać w deklaracji DK-II za grudzień 2015 r.

Autor: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: www.pulshr.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content