Rzeczpospolita: Biznesmen o kulach później zapłaci ZUS. Artykuł POPON

Rzeczpospolita: Biznesmen o kulach później zapłaci ZUS. Artykuł POPON

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mogą legalnie uchybić ustawowym terminom regulowania składek społecznych.

14 dni to dopuszczalne przesunięcie wpłaty.

Wniosek złożony na starym druku pozbawi jednak refundacji składek z PFRON.

Nawet 14 dni później mogą wpłacać składki ZUS niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą, uzyskujący z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomoc polegającą na refundacji danin na ubezpieczenia społeczne (patrz ramka). Jest to dopuszczalne od 1 października 2015 r.

Tego dnia weszła w życie ostatnia część przepisów ustawy z 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2015 r., poz. 493, dalej nowelizacja).

Wcześniej warunkiem uzyskania refundacji z PFRON było terminowe opłacenie składek w całości (np. do 15.dnia miesiąca). Stąd nawet krótkie przekroczenie terminu pozbawiało wsparcia. Nowelizacja eliminuje tę niedogodność i sankcjonuje uchybienie terminom określonym w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 121 ze zm„ dalej ustawa o sus), ale nie więcej niż o 14 dni. Zatem aby uzyskać wsparcie z PFRON na składki społeczne, wnioskodawcy może się opóźnić z ustawowym ich opłaceniem najwyżej o 14 dni. Jeśli np. niepełnosprawny biznesmen opłaca składki do 15. dnia każdego miesiąca, czyli za październik 2015 r. zrobi to 22 listopada, to z punktu widzenia uzyskania refundacji na ZUS nie naruszy przepisów. Mógł bowiem przekroczyć ustawowy termin zapłaty składek nie więcej niż o 14 dni.

ILE POMOCY

Przedsiębiorca będący osobą niepełnosprawną może uzyskać refundację ZUS w następującej wysokości:

  • 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – u osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 60 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – u osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności a
  • 30 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – u osób zaliczonych do lekkiej niepełnosprawności.

Czytaj cały artykuł

Mateusz Brząkowski radca prawny

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych