Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej

Sejm RP uchwalił w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o rencie socjalnej, która wprowadzi istotne zmiany w zakresie ustalania limitu przychodu możliwego do uzyskania przez osoby pobierające rentę socjalną, którego uzyskanie powoduje zawieszenie świadczenia.
Zmianie ulegnie przepis art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135 Poz. 1268 z późn. zm.), który otrzyma następujące brzmienie: „Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, o których mowa w ust. 1-5, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych”. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2012 r.

Obecnie renta socjalna ulega zawieszeniu po osiągnięciu przychodu w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Pierwotnie przepis art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk sejmowy 4316), który wpłynął do Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny w dniu 28.04.2011 r. przewidywał uchylenie wszystkich przepisów art. 10 ustawy o rencie socjalnej. Jednakże w wyniku prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk 4612 – sprawozdanie z posiedzenia Komisji) wprowadzono zmiany polegające jedynie na zmianie brzmienia przepisu ust. 6 – tj. zwiększenie limitu przychodu, który powodować ma zawieszenie renty socjalnej.

Dzięki uchwalonej przez Sejm ustawie limit przychodu powodującego zawieszenie renty socjalnej będzie taki sam, jak w przypadku limitu przychodu powodującego zmniejszenie emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej – mówi Elżbieta Sadło, doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Ustawa trafiła do Senatu RP.Facebook
LinkedIn
Skip to content