Skarbówka przeprowadzi audyt w zakładach pracy chronionej. Komentarz POPON w dzienniku Gazecie Prawnej

Skarbówka przeprowadzi audyt w zakładach pracy chronionej. Komentarz POPON w dzienniku Gazecie Prawnej

Prawidłowość gospodarowania pieniędzmi gromadzonymi na zakładowym funduszu rehabi-litaq’i osób niepełnosprawnych (ZFRON) będzie sprawdzana przez izby administracji skarbowej w ramach audytu.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który ma wprowadzić modyfikację do jednego z przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Co do zasady jest tak, że zakłady pracy chronionej (ZPChr), których obowiązkiem jest prowadzenie ZFRON, a także pracodawcy niemający już tego statusu, ale dalej posiadający fundusz podlegają kontroli w zakresie min. terminowego przekazywania pieniędzy na jego rachunek bankowy czy prawidłowego ich wydatkowania.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art 33 ust 6 ustawy o re-habilitagi taka kontrola jest wykonywana przez właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, a zastosowanie do niej mają przepisy o ordynacji podatkowej. To jednak ma się zmienić. Nowa treść tego artykułu zakłada, że ocena realizagi prawidłowości przepisów dotyczących prowadzenia ZFRON będzie wykonywana przez dyrektora izby administracji skarbowej na zasadach określonych w rozdziale drugim działu V ustawy o KAS.

Ministerstwo Finansów uzasadnia zmianę tym, że środki, którymi gospodarują firmy posiadające ZFRON, mają charakter środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Świadczy 0 tym chociażby to, że każdy wydatek, który pracodawca pokrywa z pieniędzy funduszu, jest zakwalifikowany do pomocy publicznej de minimis. Jednocześnie w związku z tym, że nadzór nad środkami publicznymi leży w gestii organów KAS, to należy objąć nim również gospodarowanie pieniędzmi z ZFRON. Co istotne, będzie on miał formę nie kontroli, ale audytu, którego reguły określa ustawa o KAS.

– Będzie to nie tylko zmiana organu, lecz także trybu przeprowadzania kontroli, do którego pracodawcy przez wiele lat byli przyzwyczajeni – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zwraca przy tym uwagę, że na początku będzie trwała wzajemna nauka zarówno po stronie przedsiębiorców, jak 1 urzędników KAS, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z przepisami dotyczącymi ZFRON, a nie są one łatwą materią.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Autor: Michalina Topolewska

Źródło: Dziennik Gazeta PrawnaFacebook
LinkedIn
Skip to content