Inne usługi

OFERTA USŁUG POPON

Od ponad 27 lat skutecznie pomagamy, doradzamy, szkolimy!

DORADZTWO PRAWNE, PORADA PRAWNA

Wyczerpująca odpowiedź na nurtujące pytanie, udzielona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w oparciu o aktualne interpretacje, stanowiska organów administracyjnych oraz wyroki sądów. Wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi udzielają doświadczeni prawnicy POPON. Odpowiedź przekazywana jest w wersji pisemnej, na podany adres mailowy, w terminie do 48 godz. od momentu otrzymania pytania i opłacenia usługi. Na wyraźne życzenie, w ramach tej usługi, występujemy także z prośbą, do odpowiednich organów, o wydanie stanowiska lub interpretacji dotyczącej konkretnej sytuacji w firmie.

PRZYGOTOWANIE WZORÓW WNIOSKÓW, PISM, ODWOŁAŃ, REGULAMINÓW

Całościowe przygotowanie pism, regulaminów wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie przedstawionych przez firmę danych poprzedzone poradą prawną z zakresu możliwych rozwiązań prawnych danej sytuacji. Przykłady pism: wniosek o przywrócenie terminu, odwołanie od odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis, wyjaśnienia do PFRON w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym a także np. wzór regulaminu ZFŚS, ZFRON itp. Czas realizacji usługi – 7 dni roboczych od momentu przekazania niezbędnych informacji i zlecenia oraz opłacenia usługi.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie prowadzone w dowolnie przez Państwa wybranym terminie i miejscu w oparciu o indywidualnie przygotowany program szkolenia lub warsztatu. Profesjonalne podejście, niestandardowe rozwiązania, maksimum satysfakcji i zadowolenia klienta. Przykładowa tematyka szkoleń jednodniowych – 8 godz. lekcyjnych:
-Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – warsztaty,
-Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
-Certyfikowany kurs doradcy zawodowego ds. IPR,
-Utrata statusu zpchr krok po kroku,
-Uzyskanie statusu zpchr krok po kroku,
-Optymalizacja wpłat na PFRON, Ulgi we wpłatach na PFRON,
-Profesjonalne obsługa klienta z niepełnosprawnością,
-Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
-Prawo pracy,
-Skuteczna sprzedaż,
-Telemarketing,
-Windykacja.

ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych w firmie pracowników niepełnosprawnych. Ekspert POPON, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia, na podstawie uzyskanych od firmy informacji o stanie zatrudnienia, będzie co miesiąc, aż do odwołania lub momentu, w którym firma przestanie spełniać wymogi uprawniające ją do uzyskania sod, wypełniał i wysyłał formularze WnD oraz INF-D-P do PFRON. W razie potrzeby przygotuje również korekty wyżej wymienionych formularzy. Kwoty dofinansowań będą co miesiąc wpływały na konto firmy.

DORADZTWO Z ZAKRESU ZFRON

Spotkanie informacyjno doradcze w siedzibie firmy oraz omawianie złożonych zagadnień z zakresu wydatkowania środków ZFRON na przykładach z praktyki firmy. Doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON w ramach – pomocy de minimis i poza pomocą de minimis. Wyjaśnienia dotyczące ewentualnych problemów z uzyskaniem zaświadczeń o pomocy de minimis. W razie potrzeby, po spotkaniu, możliwość ubiegania się przez Organizację o stanowiska BON i interpretacji dotyczące konkretnych zdarzeń w firmie.

OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI

Kompleksowa usługa obejmująca całościowe opracowanie IPR wraz z ocenami okresowymi i oceną końcową
a także doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON. W ramach tej usługi zapewniamy udział doradcy zawodowego POPON w Państwa Komisji ds. IPR.

AUDYT ZFRON

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

AUDYT SODiR

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

AUDYT ULG WE WPŁATACH NA PFRON

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej wystawiania informacji dla kontrahenta o wysokości udzielanych ulg we wpłatach na PFRON. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. W sytuacji braku uwag pokontrolnych  wystawiane jest dodatkowo zaświadczenie o poprawności wystawiania przez podmiot poddany audytowi informacji nt ulgi we wpłatach na PFRON dla kontrahentów. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą. Cena i czas realizacji usługi uzależnione są od zakresu kontroli.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia i wieloletnie doświadczenie z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki licznym kontaktom i stałej współpracy min. z biurami karier oraz bogatej bazie danych w tym osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju skutecznie i szybko rekrutujemy na wszystkie stanowiska, od pracowników fizycznych po wysokiej klasy managerów. Czas realizacji usługi nie przekracza 30 dni od momentu zlecenia usługi. Zapewniamy dyskrecję i poufność procesu rekrutacyjnego a także obiektywizm w ocenie kandydatów.
Dajemy gwarancje satysfakcji dzięki której klient nie ponosi kosztów powtórnej rekrutacji.

Zakres usługi obejmuje:
-pomoc i doradztwo w zakresie opracowania opisu stanowiska pracy, profilu kandydata i identyfikacji kluczowych kompetencji – na życzenie klienta,
-analizę baz danych POPON,
-zamieszczenie ogłoszeń internetowych i na życzenie klienta także prasowych, radiowych itp.
-poszukiwanie kandydatów metodą direct search,
-analizę i segregację nadesłanych aplikacji,
-przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów kompetencyjnych a na życzenie klienta także testów psychologicznych,
-wybór i rekomendacja najlepszych kandydatów,
-udział w rozmowach końcowych u potencjalnego Pracodawcy, analiza i podsumowanie rozmów doradztwo w wyborze najlepszego z najlepszych – na życzenie klienta.

CERTYFIKAT „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Celem certyfikacji jest wskazanie i promowanie miejsc dostępnych i przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Wystawiając certyfikat eksperci POPON potwierdzają, iż w danej przestrzeni, na dzień wystawienia certyfikatu, nie występują bariery architektoniczne. Personel i osoby zatrudnione w tym miejscu są przygotowane do kontaktu z klientem niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne odwiedzające dane miejsce mają pewność że jest ono pozbawione barier architektonicznych i że spotkają się z otwartością i życzliwością pracującego tu personelu, który w razie potrzeby będzie w stanie udzielić im szybkiej i profesjonalnej pomocy.
Na życzenie przeprowadzamy także doradztwo w zakresie dostosowania architektonicznego obiektu oraz szkolenia z zakresu kontaktu z klientem z niepełnosprawnością oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Usługa certyfikacji poprzedzona jest audytem.
Pełna lista miejsc, które uzyskały certyfikat POPON „Miejsce przyjazne osobom z Niepełnosprawnością” dostępna na stronie www.ekspertpopon.pl oraz www.popon.pl

DOSTĘP DO KODOWANYCH STRON PORTALU WWW.EKSPERTPOPON.PL

EKSPERT Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to serwis prawno-ekonomiczny będący źródłem profesjonalnej wiedzy
o zjawiskach zachodzących w prawie i ekonomii. Niezbędne narzędzie pracy dla zarządów firm, działów księgowości i kadr przedsiębiorstw otwartego i chronionego rynku pracy, instytucji oraz właścicieli firm zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Portal zawiera opracowane akty prawne, stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, orzeczenia sądów, bazę pytań i odpowiedzi pojawiających się w praktyce zatrudniania osób niepełnosprawnych. Interaktywny portal umożliwia także zadawanie pytań ekspertowi.

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PŁAC W FIRMIE

Eksperci Organizacji doradzą jak zoptymalizować strukturę zatrudnienia w firmie i zaoszczędzicie na funduszu płac bez zmniejszania zatrudnienia i cięcia płac. Dzięki nam zamiast wpłat na PFRON firma będzie otrzymywać comiesięcznych dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
W ramach usługi proponujemy:
-audyt struktury zatrudnienia w firmie,
-rekrutację i selekcję pracowników niepełnosprawnych,
-comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
-szkolenie zamknięte w firmie dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych np. rozliczania sod, ubieganie się o zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy.

DORADZTWO PRAWNE, PORADA PRAWNA

Wyczerpująca odpowiedź na nurtujące pytanie, udzielona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w oparciu o aktualne interpretacje, stanowiska organów administracyjnych oraz wyroki sądów. Wskazanie możliwych rozwiązań zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi udzielają doświadczeni prawnicy POPON. Odpowiedź przekazywana jest w wersji pisemnej, na podany adres mailowy, w terminie do 48 godz. od momentu otrzymania pytania i opłacenia usługi. Na wyraźne życzenie, w ramach tej usługi, występujemy także z prośbą, do odpowiednich organów, o wydanie stanowiska lub interpretacji dotyczącej konkretnej sytuacji w firmie.

PRZYGOTOWANIE WZORÓW WNIOSKÓW, PISM, ODWOŁAŃ, REGULAMINÓW

Całościowe przygotowanie pism, regulaminów wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie przedstawionych przez firmę danych poprzedzone poradą prawną z zakresu możliwych rozwiązań prawnych danej sytuacji. Przykłady pism: wniosek o przywrócenie terminu, odwołanie od odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis, wyjaśnienia do PFRON w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym a także np. wzór regulaminu ZFŚS, ZFRON itp. Czas realizacji usługi – 7 dni roboczych od momentu przekazania niezbędnych informacji i zlecenia oraz opłacenia usługi.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie prowadzone w dowolnie przez Państwa wybranym terminie i miejscu w oparciu o indywidualnie przygotowany program szkolenia lub warsztatu. Profesjonalne podejście, niestandardowe rozwiązania, maksimum satysfakcji i zadowolenia klienta. Przykładowa tematyka szkoleń jednodniowych – 8 godz. lekcyjnych:
-Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – warsztaty,
-Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
-Certyfikowany kurs doradcy zawodowego ds. IPR,
-Utrata statusu zpchr krok po kroku,
-Uzyskanie statusu zpchr krok po kroku,
-Optymalizacja wpłat na PFRON, Ulgi we wpłatach na PFRON,
-Profesjonalne obsługa klienta z niepełnosprawnością,
-Zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
-Prawo pracy,
-Skuteczna sprzedaż,
-Telemarketing,
-Windykacja.

ROZLICZANIE DOFINANSOWAŃ DO WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kompleksowe, comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych w firmie pracowników niepełnosprawnych. Ekspert POPON, po uzyskaniu odpowiedniego upoważnienia, na podstawie uzyskanych od firmy informacji o stanie zatrudnienia, będzie co miesiąc, aż do odwołania lub momentu, w którym firma przestanie spełniać wymogi uprawniające ją do uzyskania sod, wypełniał i wysyłał formularze WnD oraz INF-D-P do PFRON. W razie potrzeby przygotuje również korekty wyżej wymienionych formularzy. Kwoty dofinansowań będą co miesiąc wpływały na konto firmy.

DORADZTWO Z ZAKRESU ZFRON

Spotkanie informacyjno doradcze w siedzibie firmy oraz omawianie złożonych zagadnień z zakresu wydatkowania środków ZFRON na przykładach z praktyki firmy. Doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON w ramach – pomocy de minimis i poza pomocą de minimis. Wyjaśnienia dotyczące ewentualnych problemów z uzyskaniem zaświadczeń o pomocy de minimis. W razie potrzeby, po spotkaniu, możliwość ubiegania się przez Organizację o stanowiska BON i interpretacji dotyczące konkretnych zdarzeń w firmie.

OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW REHABILITACJI

Kompleksowa usługa obejmująca całościowe opracowanie IPR wraz z ocenami okresowymi i oceną końcową
a także doradztwo z zakresu możliwości wydatkowani środków zgromadzonych na ZFRON. W ramach tej usługi zapewniamy udział doradcy zawodowego POPON w Państwa Komisji ds. IPR.

AUDYT ZFRON

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

AUDYT SODiR

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą.

AUDYT ULG WE WPŁATACH NA PFRON

Całościowa kontrola dokumentacji dotyczącej wystawiania informacji dla kontrahenta o wysokości udzielanych ulg we wpłatach na PFRON. Audyt kończy się sporządzeniem raportu pokontrolnego. W sytuacji braku uwag pokontrolnych  wystawiane jest dodatkowo zaświadczenie o poprawności wystawiania przez podmiot poddany audytowi informacji nt ulgi we wpłatach na PFRON dla kontrahentów. Przedmiot i zakres audytu objęte są przez prowadzącego audyt tajemnicą. Cena i czas realizacji usługi uzależnione są od zakresu kontroli.

AUDYT DOSTĘPNOŚCI MIEJSCA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Posiadamy wpis do rejestru agencji zatrudnienia i wieloletnie doświadczenie z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników ze szczególnym uwzględnieniem pracowników niepełnosprawnych. Dzięki licznym kontaktom i stałej współpracy min. z biurami karier oraz bogatej bazie danych w tym osób niepełnosprawnych z terenu całego kraju skutecznie i szybko rekrutujemy na wszystkie stanowiska, od pracowników fizycznych po wysokiej klasy managerów. Czas realizacji usługi nie przekracza 30 dni od momentu zlecenia usługi. Zapewniamy dyskrecję i poufność procesu rekrutacyjnego a także obiektywizm w ocenie kandydatów.
Dajemy gwarancje satysfakcji dzięki której klient nie ponosi kosztów powtórnej rekrutacji.

Zakres usługi obejmuje:
-pomoc i doradztwo w zakresie opracowania opisu stanowiska pracy, profilu kandydata i identyfikacji kluczowych kompetencji – na życzenie klienta,
-analizę baz danych POPON,
-zamieszczenie ogłoszeń internetowych i na życzenie klienta także prasowych, radiowych itp.
-poszukiwanie kandydatów metodą direct search,
-analizę i segregację nadesłanych aplikacji,
-przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i testów kompetencyjnych a na życzenie klienta także testów psychologicznych,
-wybór i rekomendacja najlepszych kandydatów,
-udział w rozmowach końcowych u potencjalnego Pracodawcy, analiza i podsumowanie rozmów doradztwo w wyborze najlepszego z najlepszych – na życzenie klienta.

CERTYFIKAT „MIEJSCE PRZYJAZNE OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

EKSPERT Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to serwis prawno-ekonomiczny będący źródłem profesjonalnej wiedzy
o zjawiskach zachodzących w prawie i ekonomii. Niezbędne narzędzie pracy dla zarządów firm, działów księgowości i kadr przedsiębiorstw otwartego i chronionego rynku pracy, instytucji oraz właścicieli firm zainteresowanych zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Portal zawiera opracowane akty prawne, stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, orzeczenia sądów, bazę pytań i odpowiedzi pojawiających się w praktyce zatrudniania osób niepełnosprawnych. Interaktywny portal umożliwia także zadawanie pytań ekspertowi.

DOSTĘP DO KODOWANYCH STRON PORTALU WWW.EKSPERTPOPON.PL

Celem certyfikacji jest wskazanie i promowanie miejsc dostępnych i przyjaznych osobom z niepełnosprawnością. Wystawiając certyfikat eksperci POPON potwierdzają, iż w danej przestrzeni, na dzień wystawienia certyfikatu, nie występują bariery architektoniczne. Personel i osoby zatrudnione w tym miejscu są przygotowane do kontaktu z klientem niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne odwiedzające dane miejsce mają pewność że jest ono pozbawione barier architektonicznych i że spotkają się z otwartością i życzliwością pracującego tu personelu, który w razie potrzeby będzie w stanie udzielić im szybkiej i profesjonalnej pomocy.
Na życzenie przeprowadzamy także doradztwo w zakresie dostosowania architektonicznego obiektu oraz szkolenia z zakresu kontaktu z klientem z niepełnosprawnością oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Usługa certyfikacji poprzedzona jest audytem.
Pełna lista miejsc, które uzyskały certyfikat POPON „Miejsce przyjazne osobom z Niepełnosprawnością” dostępna na stronie www.ekspertpopon.pl oraz www.popon.pl

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PŁAC W FIRMIE

Eksperci Organizacji doradzą jak zoptymalizować strukturę zatrudnienia w firmie i zaoszczędzicie na funduszu płac bez zmniejszania zatrudnienia i cięcia płac. Dzięki nam zamiast wpłat na PFRON firma będzie otrzymywać comiesięcznych dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
W ramach usługi proponujemy:
-audyt struktury zatrudnienia w firmie,
-rekrutację i selekcję pracowników niepełnosprawnych,
-comiesięczne rozliczanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,
-szkolenie zamknięte w firmie dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych np. rozliczania sod, ubieganie się o zwrot kosztów utworzenia stanowiska pracy.

Facebook
LinkedIn
Skip to content