Wysokość wpłat na PFRON po 1 lipca 2016 roku. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Wysokość wpłat na PFRON po 1 lipca 2016 roku. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawcy, którzy podlegają obowiązkowym wpłatom na PFRON z tytułu braku wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będą po 1 lipca 2016 r. ponosić realnie wyższe obciążenia finansowe niż dotychczas. Wynika to z wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która radykalnie ogranicza możliwości wykorzystania „ulg” we wpłatach na PFRON.

 

Kto dokonuje wpłat?

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych wpłat na PFRON. Wnosi się je w wysokości stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy pomiędzy zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Z obowiązku dokonywania wpłat zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%. Do wyliczenia wysokości kwoty należnej wpłaty niezbędne jest ustalenie liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, tzn. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Następnie pracodawca zobowiązany do wpłat musi obliczyć, jakie zatrudnienie osób niepełnosprawnych zapewni mu osiągnięcie wskaźnika w wysokości 6%. Należy pamiętać, że ustalając liczbę pracowników na potrzeby obliczenia wysokości wpłat na PFRON, stosujemy odpowiednio art. 2a i art. 21 ust. 1 i 5 ustawy o rehabilitacji.

 

Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON nie dotyczy placówek dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw i misji zagranicznych. Z wpłat zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo co do których ogłoszono upadłość oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku:

  • domy pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • hospicja w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, –
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Wykorzystanie „ulg” po 1 lipca 2016 r.

Pracodawcy, którzy z powodu braku wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych są zobowiązani do wpłat, mogą zmniejszyć ich wysokość poprzez wykorzystanie kwoty obniżenia wpłaty na PFRON z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  1. znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  2. umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych – w wysokości co najmniej 30%.

 

Niekorzystną zmianą dla pracodawców jest wprowadzenie ograniczenia w zakresie możliwości obniżenia wpłat z wykorzystaniem ulg tylko do 50% wpłaty, do jakiej zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Przepis ten stosuje się w odniesieniu do wpłat należnych za okresy począwszy od lipca 2016 r. Poprzednio wpłatę obowiązkową pracodawca mógł obniżyć „ulgami” do 80% swojego zobowiązania wobec PFRON. Przysługującą, a niewykorzystaną kwotę obniżenia pracodawca może wykorzystać do obniżenia wpłat na PFRON przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia. W poprzednim stanie prawnym był to okres 12 miesięcy.

 

Skutkiem ograniczenia możliwości wykorzystania ulg do obniżenia zobowiązania wobec PFRON tylko do wysokości 50% wpłaty, do której zobowiązany jest nabywca w danym miesiącu będzie ponoszenie przez pracodawców za okresy od lipca 2016 roku wyższych obciążeń finansowych wobec PFRON niż dotychczas. Znaczne skrócenie okresu wykorzystania ulg (z 12 do 6 miesięcy) w wielu przypadkach może skutkować sytuacją, iż pracodawca nie wykorzysta otrzymanej ulgi do obniżenia wpłaty z powodu upływu okresu jej ważności.

 

Porównanie wysokości wpłat na PFRON

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON dokonał uprawnionego zakupu i otrzymał informację o kwocie obniżenia w wysokości 1.800 zł. Wpłata należna do PFRON wynosi 2.000 zł. Jakiej wysokości wpłaty na PFRON dokona pracodawca po uwzględnieniu (wykorzystaniu) ulgi?

 

Stan prawny za okresy do 30 czerwca 2016 r.

Wpłata należna na PFRON – 2.000 zł

Wysokość ulgi, którą można wykorzystać do obniżenia wpłaty (80% z 2.000 zł) – 1.600 zł

Kwota do zapłaty do PFRON – 400 zł

Pozostała ulga do wykorzystania – 200 zł (przez 12 miesięcy od dnia uzyskania).

 

Stan prawny za okresy od 1 lipca 2016 r.

Wpłata należna na PFRON – 2.000 zł

Wysokość ulgi, którą można wykorzystać do obniżenia wpłaty (50% z 2.000 zł) – 1.000 zł

Kwota do zapłaty do PFRON – 1.000 zł

Pozostała ulga do wykorzystania – 800 zł (przez 6 miesięcy od dnia uzyskania)

 

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)

 

Adam Hadław

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta PodatkowaFacebook
LinkedIn
Skip to content