Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Wyższe dopłaty do pensji niepełnosprawnych

Od września 2012 r. firmy mogą otrzymać większe dofinansowania do wynagrodzeń niektórych niepełnosprawnych pracowników. Ale od grudnia br. dostaną je pod warunkiem, że przeleją pensje na konta bankowe tych osób.

Nowe zasady wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadziła ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2012 r., poz. 986; dalej nowelizacja). Przepisy te wejdą w życie 15 września br.

Jesteśmy spółką akcyjną zatrudniającą niepełnosprawnych pracowników. Uzyskujemy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych comiesięczne dofinansowania do ich wynagrodzeń. Od września br. zmieniły się przepisy w tym zakresie. Czy dotyczą one zwiększenia kwoty dofinansowań i czy obejmują tylko zakłady pracy chronionej, czy także tzw pracodawców z otwartego rynku – pyta czytelnik.

Nowelizacja modyfikuje m.in. wysokość przysługującego pracodawcy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Kilkadziesiąt złotych więcej.

Najważniejszą zmianą jest skrócenie o cztery miesiące czasu obowiązywania przepisu wskazującego na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 r. (1276 zł) jako podstawy do wyliczania dofinansowania do pensji pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu przedsiębiorcy pobierający z PFRON dofinansowanie za wrzesień br. i miesiące następne, występując o to wsparcie, jako podstawę będą uwzględniali kwotę minimalnego wynagrodzenia z grudnia roku poprzedniego, czyli 1386 zł.

Zmiana dotyczy zarówno pracodawców z otwartego rynku pracy, jak i zakładów pracy chronionej.

PRZYKŁAD

Składając i wypełniając wniosek Wn-D o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za wrzesień do 20 października br., pracodawca z otwartego rynku pracy za najniższe wynagrodzenie przyjmie 1386 zł. Ponieważ złoży wniosek o dofinansowanie na pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności bez schorzeń szczególnych, uzyska dopłatę 1115,73 zł zamiast maksymalnej kwoty 1027,18 zł, którą miałby; gdyby podstawą wsparcia było minimalne wynagrodzenie z grudnia 2009 r. Na tego podwładnego szef otrzyma o 88,55 zł więcej pomocy niż np. za sierpień br.

Tylko na konto

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26a ust. ia ustawy o rehabilitacji, aby otrzymać miesięczne dofinansowanie, pracodawca musi przekazać podwładnemu wynagrodzenie na jego konto bankowe, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo przesłać na adres zamieszkania za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych, np. pocztą.

Pracodawca nie otrzyma wsparcia, jeżeli miesięczne koszty płacy (które stanowi wynagrodzenie brutto i finansowane przez płatnika obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) poniesie z uchybieniem terminów, przekraczającym 14 dni. Terminy ich regulowania wynikają z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z ustawy 0 podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ograniczające możliwość uzyskania dofinansowania wejdą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji, czyli od 1 grudnia 2012 r.

Autor: Mateusz Brząkowski doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: RzeczpospolitaFacebook
LinkedIn
Skip to content