Zwrot składek tylko na wniosek przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Zwrot składek tylko na wniosek przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Niepełnosprawny przedsiębiorca może uzyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refundację składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Wniosek w tej sprawie może jednak złożyć dopiero po ich opłaceniu w całości.

Zgodnie z art. 253 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r„ poz. 2046) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wysokość tej refundacji zależy od posiadanego stopnia niepełnosprawności. PFRON zwraca:

 • 100 proc. obowiązkowych składek – przy znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 60 proc. tych składek – gdy przedsiębiorca ma umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • 30 proc. składek – w przypadku legitymowania się lekkim stopniem niepełnosprawności.

Właściwy formularz…

Aby uzyskać taką refundację, trzeba przesyłać PFRON wnioski na druku Wn-U-G. Wraz z pierwszym przekazuje się kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:

 • pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, jeśli ją posiada,
 • imię i nazwisko,
 • numery PESEL, REGON i NIP, jeżeli ich nadanie wynika z przepisów prawa,
 • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

Od 1 lipca 2016 r. wzór tego wniosku – stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – został nieco zmieniony. Choć nie były to zasadnicze zmiany, obecnie należy stosować aktualnie obowiązujący wzór tego dokumentu.

W razie ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON, przedsiębiorca powinien przesłać wraz z najbliższym wnioskiem Wn-U-G zgłoszenie tej osoby zawierające jej imię i nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej (jeśli z nich korzysta).

… oraz termin

Wniosek Wn-U-G przedsiębiorca powinien składać do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia tego wniosku przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni on, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Wniosek o wypłatę refundacji składek przedsiębiorca przekazuje w formie elektronicznej przez teletransmisję. Może go też złożyć w formie dokumentu pisemnego.

Po otrzymaniu tego wniosku PFRON:

 • sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ciągu 14 dni informuje o tym wnioskodawcę i wzywa go do ich usunięcia, wyznaczając czas na to, wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia,
 • ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł,
 • ustala kwotę przysługującej refundacji składek,
 • przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę,
 • wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Dokonując tych czynności PFRON nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń ani etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez przedsiębiorcę w związku z wnioskowaniem o refundację składek.

Kwotę refundacji PFRON przekazuje na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

WYPŁATY POD KONTROLĄ

PFRON może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wydaje decyzję nakazującą zwrot nienależnie wypłaconych kwot. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Autor: Anna Węgrzynowicz

dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: RzeczpospolitaFacebook
LinkedIn
Skip to content