Pracodawcy osób niepełnosprawnych chcą zmian w regulacjach na czas pandemii

people

Pracodawcy osób niepełnosprawnych chcą zmian w regulacjach na czas pandemii

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych dotarła do najnowszej wersji projektu ustawy zmieniającej m.in. przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w związku z przeciwdziałaniem skutków kryzysu związanego z COVID-19. To część tzw. tarczy antykryzysowej. Uwagi dotyczące proponowanych zmian trafiły do minister rozwoju i minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  • Wprowadzenie mechanizmu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  jest oczekiwanym rozwiązaniem służącym zapewnieniu możliwości korzystania z tego instrumentu przez wszystkich pracodawców w obecnej sytuacji gospodarczej.
  • Niezbędna jest modyfikacja niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji – uważa POPON.
  • Pojawił się też postulat odstąpienia od tworzenia nowego mechanizmu wydatkowania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo Zakładowego Funduszu

Aktywności i zastąpienia go odpowiednią modyfikacją stosownych przepisów wykonawczych do ustawy.
W ustawie o rehabilitacji zostaną wprowadzone rozwiązania przedłużające ważność wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, które utraciły ważność 90 dni przed ogłoszeniem stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii, a osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o wydanie kolejnego lub utraciły ważność w okresie stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Orzeczenia nadal ważne
Orzeczenia takie zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Projekt zakłada również zmianę wysokości dofinansowań do wynagrodzeń w odniesieniu do pracowników legitymujących się stopniem znacznym – do kwoty 1950 zł (z 1800 zł); umiarkowanym – do kwoty 1200 zł (z 1125 zł).

Zmianie ulegnie również wysokość kwoty zwiększającej dofinansowanie w przypadku osób niepełnosprawnych którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych i posiadają orzeczenie o stopniu znacznym – do kwoty 1200 zł (z 600 zł); umiarkowanym – do kwoty 900 zł (z 600 zł).

Dodatkowo do ustawy wprowadza się mechanizm umożliwiający korzystanie z dofinansowań przez pracodawców nie spełniających warunków unijnego rozporządzenia GBER związanych z sytuacją ekonomiczną.

Praca pod ochroną
Do ustawy zostanie wprowadzony, na okres od marca do grudnia 2020, ale nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanów zagrożenia epidemicznego lub epidemii nowy mechanizm udzielania pomocy publicznej na zatrudnienie określony przez Komisję Europejską w celu przeciwdziałania COVID-19. Dofinansowanie będzie mogło być wypłacone przedsiębiorcom, którzy nie byli w trudnej sytuacji ekonomicznej na dzień 31 grudnia 2019 r., a łączna wysokość udzielonej tak pomocy nie będzie mogła przekroczyć 800 tys. euro na jednego przedsiębiorcę.

Zdaniem POPON, jest to jedno z ważniejszych rozwiązań, które umożliwiać będzie korzystanie ze wsparcia na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych nawet wtedy, gdy pracodawca, na skutek obecnej sytuacji gospodarczej, nie będzie spełniał warunków dobrej sytuacji ekonomicznej.

Projekt zakłada również możliwość wykorzystania środków ZFRON na utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia lub pomoc bytową m.in. dla pracowników niepełnosprawnych oraz na inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności pracodawcy. Propozycja ta ogranicza wysokość środków ZFRON, które można będzie wykorzystać na ten cel do 20 proc. i warunkuje możliwość korzystania z niej za zgodą dysponenta PFRON.

W projekcie znalazły się również przepisy, które do upływu 6 miesięcy od odwołania epidemii pozwalają na niestosowanie przepisu o naliczaniu opłaty prolongacyjnej w przypadku wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności wobec PFRON (art. 49 ust. 5d) opłat i sankcji za naruszenie układu ratalnego dla wydatkowania środków PFRON na podstawie umów (art. 49f) i sankcji za nie składanie informacji i deklaracji (art. 56a).

Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy dodające do katalogu kosztów płacy wydatki na Fundusz Solidarnościowy oraz w zakresie wskazania, że wydatki z ZFRON ponoszone są wyłącznie w kwocie netto wraz z mechanizmem umożliwiającym zapłatę w formie podzielonej płatności z zachowaniem spełnienia tego warunku.

Projekt zakłada również wprowadzenie przepisów porządkowych w zakresie działania zespołów ds. orzekania oraz pozwala na wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych w ramach tzw. algorytmu w zamianie mieszkania na dostosowane.

Uwagi POPON do projektu ustawy znajdują się w dziale „Multimedia” pod artykułem.

cały artykuł
autor: AKC
źródło: https://www.pulshr.pl/