Agencje zatrudnienia wspomaganego i trenerzy pracy

Agencje zatrudnienia wspomaganego i trenerzy pracy

Powstanie agencji zatrudnienia wspomaganego finansowanych przez państwo przewiduje projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. W ramach agencji będą działali trenerzy pracy, którzy pomogą osobom niepełnosprawnym znaleźć i utrzymać pracę.

Zatrudnienie wspomagane

Agencje zatrudnienia wspomaganego będą realizowały usługę gwarantowaną ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. Usługa ta polega na przydzieleniu niepełnosprawnemu osobistego trenera pracy, który pomoże zainteresowanemu przejść przez wszystkie trzy etapy zatrudnienia począwszy od poszukiwania pracy i skończywszy na utrzymaniu się w zatrudnieniu. Włączenie zatrudnienia wspomaganego do systemu polityki społecznej państwa ze stałym źródłem finansowania było postulowane przez PFRON, POPON, PFON oraz KARE Promoting Inclusion for People With Intellectual Disabilities.

Uprawnieni

Z usługi zatrudnienia wspomaganego będą mogli skorzystać tylko te osoby, których niepełnosprawność powoduje całkowite lub znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego znalezienia pracy i utrzymania się w zatrudnieniu. Są to przede wszystkim osoby z upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i chorobą psychiczną. To nowe rozwiązanie systemowe ma więc wspomóc aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Dotychczasowe działania skutkowały bowiem szybką utratą zatrudnienia przez te osoby i powrót do grupy biernych zawodowo. Stałe i stabilne wsparcie trenera pracy ma to zmienić.

Agencja zatrudnienia wspomaganego

Agencją zatrudnienia wspomaganego może być podmiot utworzony przez: gminę, powiat czy organizację pozarządową. Organizacja nie może działać w celu osiągnięcia zysku. Jej zadaniem statutowym powinna być rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Podmiot świadczący usługę zatrudnienia wspomaganego powinien ponadto być wyodrębniony zarówno organizacyjnie jak i finansowo. Aby mógł być wpisany do rejestru agencji, musi dysponować lokalem oraz posiadać minimum 2 trenerów pracy, psychologa, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Trener pracy będzie działał we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym. W stosunku do pracodawcy ma pełnić rolę doradczą i konsultacyjną. Szczegółowe regulacje dotyczące warunków nabywania i utraty statusu agencji, finansowania oraz zakresu odpowiedzialności, zdań i kompetencji znajdują się w projekcie ustawy.

Zadania agencji zatrudnienia wspomaganego

Do zadań agencji zatrudnienia wspomaganego będzie należało m.in.:

  • organizowanie pracy trenerów pracy,
  • wspieranie trenerów w realizacji ich zadań oraz
  • zapewnianie i organizowanie pracy innych specjalistów w procesie zatrudnienia wspomaganego.
  • odpowiadanie za świadczenie usługi na właściwym poziomie.

Czytaj cały artykuł

Autor: Emilia Panufnik

Źródło: infor.plFacebook
LinkedIn
Skip to content