Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r.  do: 31.08.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Wartość projektu to 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 21 879 140,76 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak i instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy.

Finalnym rezultatem prac w ramach projektu będzie przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Podniesiona zostanie jakość i efektywność działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowanych na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

  1. Analiza rozwiązań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  2. Opracowanie koncepcji modyfikacji systemu wsparcia.
  3. Konsultacje środowiskowe wypracowanych modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  4. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  5. Modyfikacja systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych po pilotażu – propozycje zmian prawnych.
  6. Konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych.
  7. Opracowanie ostatecznych rozwiązań prawnych.

Poniżej można znaleźć informację o projekcie tłumaczoną na polski język migowy (PJM).

Produkty Zadania 1
Analiza rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

1. Krajowe rozwiązania prawne odnoszące się do potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnościami.
Raport zbiorczy. Polski Związek Głuchych.

           RAPORT KOŃCOWY PZG

            PZG_raport_ETR

     

2. Krajowe rozwiązania prawne dedykowane pracodawcom na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Raport zbiorczy. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

           RAPORT KOŃCOWY POPON

            POPON_raport_ETR

     

3. Rozwiązania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w zakładaniu działalności gospodarczej.
Raport zbiorczy. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

           RAPORT KOŃCOWY CPT

             CPT_raport_ETR   

    

Informacja o platformie konsultacyjno-partycypacyjnej utworzonej w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Pragniemy poinformować, iż dnia 2 sierpnia 2021 r. uruchomiona została Platforma konsultacyjno-partycypacyjna,  utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, którego celem jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział  w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy więc osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższe otoczenie, ale również pracodawców, instytucje państwowe i organizacje działające na rzecz aktywności zawodowej, o włączenie się w pracę nad zmianami w obszarze instrumentów zwiększających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Można to zrobić poprzez udział w konsultacjach, warsztatach, pozostawianiu swojej opinii na forum platformy lub poprzez wypełnienie ankiety. Platforma jest do Państwa dyspozycji przez cały okres trwania projektu.

Platforma jest dostępna pod adresem strony wlaczeniewylaczonych.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

PLIKI DO POBRANIA

Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia w projekcie na dzień 30 lipca 2021rSkip to content