MRiPS: Wniosek o przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA (Wn-P-ZF)

MRiPS: Wniosek o przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA (Wn-P-ZF)

Na podstawie art. 33b ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa wzór wniosku o przekazanie miesięcznych środków na rachunek bankowy ZFRON lub ZFA, o którym mowa w art. 33b ust. 1 tej ustawy, zawierający w szczególności informacje o składającym wniosek pracodawcy, zatrudnionych przez niego pracownikach i osobach wykonujących pracę nakładczą, wnioskowaną kwotę, rachunek bankowy pracodawcy, a także oświadczenie pracodawcy o zgodności wniosku ze stanem faktycznym i prawnym.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego udostępni wzór wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

Materiały

Wn-P-ZF​_do​_wypełnienia
Wn-P-ZF​_do​_wypełnienia.pdf 1.86MB
Wn-P-ZF​_do druku
Wn-P-ZF​_do​_druku.PDF 1.12MB

 

źródło: https://www.gov.pl/Facebook
LinkedIn
Skip to content