MRPiPS: Wiele tarczy – jeden szczytny cel

MRPiPS: Wiele tarczy – jeden szczytny cel

Dzięki różnorodnemu wsparciu finansowemu podmioty ekonomii społecznej mogą stawić czoła gospodarczym skutkom koronawirusa i ratować miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pandemia koronawirusa wpłynęła  na funkcjonowanie wielu podmiotów ekonomii społecznej. Liczne obostrzenia w codziennym funkcjonowaniu oraz zamrożenie gospodarki spowodowały, że wiele podmiotów mogły mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej, wypłatą wynagrodzeń, czy świadczeniem tak ważnych i użytecznych usług społecznych.

Tymczasem podmioty ekonomii społecznej to organizacje, które nie są nastawione na zysk. Prowadzą działalność w celach społecznych. Należą do nich m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra oraz kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, czy warsztaty terapii zajęciowej.

Dzięki specustawie podmioty te mogą korzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej, a to oznacza, że  mogą nadal prowadzić swoją działalność i chronić utworzone miejsca pracy, tym bardziej cenne, gdyż w wielu przypadkach są to miejsca pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących obecnie w najtrudniejszej sytuacji – takim jak osoby niepełnosprawne, bezrobotni oraz seniorzy.

Walka o każde miejsce pracy

W sytuacji spadku dochodów z działalności statutowej o co najmniej 30 % organizacje pozarządowe (np. fundacje czy stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe) mogą starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Pracy.

Do tej pory wsparcie w ramach tego instrumentu otrzymało ok. 11 tys. osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych. Łączna kwota wsparcia udzielonego ngo-som wynosi obecnie  45 mln zł.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć przez platformę Praca.gov.pl lub bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy.

Z podobnych instrumentów mogą także korzystać nie tylko organizacje pozarządowe, ale także pozostałe podmioty ekonomii społecznej. Jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i są mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą mogą  wnioskować o dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy.

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mają także do dyspozycji Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.  W przypadku wprowadzenia przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy mogą skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.  Ze wsparcia z FGŚP mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym)

W ramach wsparcia z Funduszu Pracy wnioski można składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obsługuję z kolei wojewódzkie urzędy pracy, także poprzez stronę  Praca.gov.pl.

Wojewódzkie urzędy pracy przyjmują także wnioski tych podmiotów ekonomii społecznej, która zamierzają skorzystać z nowych świadczeń na dofinansowanie z FGŚP wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym lub zmniejszonym wymiarem czasu pracy (Praca.gov.pl)

Trzeci sektor z pożyczkami

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie te było wcześniej dostępne dla mikroprzedsiebiorców, w tym także dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe rozwiązanie przygotowane dla organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez trzeci sektor. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, mogą teraz łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Pożyczka może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu.

Jak dotąd w ramach pożyczek pozytywnie rozpatrzono już 1008 wniosków organizacji pozarządowych na łączną kwotę prawie 3,9 mln zł.

Krótki wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji, także poprzez portal Praca.gov.pl.

Tarcza niejedno ma imię

Firmy z sektora ekonomii społecznej mogą nie tylko w ramach tarczy antykryzysowej korzystać ze środków funduszów nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W okresie pandemii mają także do dyspozycji wsparcie udzielana przez inne instytucje.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową (mikro, mali lub średni przedsiębiorcy) mogą wnioskować o elastyczne pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej. Preferencyjne pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego pomagają w zachowaniu płynności finansowej i mogą być przeznaczone na bieżące cele gospodarcze (np. regulowanie bieżących zobowiązań, w tym publiczno-prawnych, kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia). Maksymalna wysokość pożyczki wynosi  25% wartości rocznego obrotu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Pożyczki są udzielane przez Pośredników Finansowych, wyłonionych przez BGK na terenie całego kraju. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Warto także uzupełnić, że Pośrednicy Finansowi udzielający pożyczek na start oraz pożyczek na rozwój w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej mogą zastosować teraz w stosunku do nowych i udzielonych pożyczek licznych udogodnień (np. wakacje kredytowe, obniżenie oprocentowania, wydłużenia okresu spłaty pożyczek)

Podmioty ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą mogą uzyskać także wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy finansowej. Wysokość subwencji oraz warunki uzależnione są od tego, do jakiej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich lub dużych) zalicza się dany podmiot oraz od skali spadku obrotów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PFR.

Natomiast firmy z sektora ekonomii społecznej prowadzące działalność gospodarczą w formie mikro małego lub średniego przedsiębiorstwa mogą zwrócić się o wsparcie w okresie pandemii do Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc obejmuje:

  • pożyczki obrotowe na finansowanie wypłaty wynagrodzeń,
  • pożyczki obrotowe na finansowanie deficytu kapitale obrotowym,
  • leasing operacyjny z karencją w spłacie.

Więcej informacji na stronie ARP.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiele-tarczy–jeden-szczytny-celFacebook
LinkedIn
Skip to content